Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

informace

Témata

Granty Projekty
20/01/05

Vybráno 10 strategií Místních akčních skupin

Národní výběrová komise pro podopatření typu LEADER+ rozhodla o nejleších strategích

18/01/05

Poradenství v ČR

Podpora poradenství – dotační tituly, KIS …

Vliv využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku

V rámci řešení výzkumné zprávy byly zpracovány technologické postupy pro vybrané energetickoprůmyslové plodiny (jednoleté, víceleté a rychle rostoucí dřeviny).

Vymezení zemědělsky méně příznivých a ohrožených oblastí ČR s návrhy na využití půdy těchto oblastí včetně ekonomických dopadů

Byla stanovena kriteria pro vymezení méně příznivých ploch (LFA) podle zásad, které upravuje Nařízení rady EU NR EC č. 1257/1999 a vypracována metodika řešení.

Obnovitelné zdroje

Odkládáním zákona je promarňována příležitost k rychlému získání nových investic, pracovních míst i čistého vzduchu MŽP.

15/01/05

Návrh rezortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005

Návrh resortního programu Ministerstva zemědělství je vypracován jako podklad pro vyhlášení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005 pod gescí MPO.
Cílem programu je realizace koncepce opatření na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro sektor zemědělské prvovýroby, jeho produkčních i mimoprodukčních funkcí a zemědělského výzkumu a vzdělávání.
15.11. 2004

10/01/05

Atlas zařízení využívající obnovitelné zdroje energie

http://calla.ecn.cz/atlas/poskytovatele.php

09/01/05

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na projekty s počátkem řešení v roce 2005
Národní program výzkumu, poskytovatel MZe
Tématický program: Konkurenceschopnost při udržitelném rozvoji
Dílčí program: Využití přírodních zdrojů

Zařazeno v AKTUALITY, Projekty

08/01/05

Využití rychlokompostů

Využití rychlokompostů při revitalizaci půdního prostředí kontaminovaného ropnými látkami

Zařazeno v AKTUALITY, Ekologie, Projekty