Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

informace

Témata

Granty Projekty
27/02/05

Jihočeské obce získaly tři miliony korun na podporu venkova

Tři miliony korun z evropského programu Leader ČR určeného na podporu venkova zamíří na jih Čech.

27/01/05

Dotace na start – zdroj AGROWEB

Mladí zemědělci, kteří začínají hospodařit, by měli dostávat startovací příspěvek. Tuto novou podporu prosazuje Společnost mladých agrárníků ČR (SMA). Jednorázová nenávratná dotace by podle jejího prezidenta Pavla Moulise měla být doplňkem k podporám, kterých již mladí využívají. Nový program by financoval Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), který již deset let vypomáhá i titulem Mládí.

26/01/05

Program Zpracovatel

Cílem Programu je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací.
Tento Program se nevztahuje na nákupy v rámci privatizace. Podporu rovněž nelze přiznat na pořízení obchodních a družstevních podílů a nákup akcií.

25/01/05

PGRLF podpory pro rok 2005

K 1. lednu 2005 došlo ke změně Pokynů pro poskytování podpor PGRLF, a.s. Změna se týká zejména Investičních programů. Od nového roku budou jejich předmětem pouze investice, které nejsou zahrnuty v Operačním programu Rozvoje venkova.

Dne 7. ledna vyhlasil pøisluhující zemedelstvi Jaroslav kamarád-jak termin pro prijem zadosti o financni pomoci z Operacniho programu Zemedelstvi.

Vyhlaseno prvni kolo prijmu zadosti o podporu z Operacniho programu Zemedelstvi pro rok 2005

Program Odbytová organizace

Předmět a účel Podpory – zdroj PGRLF

20/01/05

Kategorizace zemědělského území ČR v souladu s EU pro řešení podpůrných programů

Kategorizace zemědělských půd jako podklad pro řešení dotací v zemědělství v souladu s kritérii EU formou přehledných map, tabulek a komentářů. Zatřídění katastrálních území ČR do pěti základních typů a podtypů tzv. méně příznivých oblastí. Datový soubor je k dispozici

Vybráno 10 strategií Místních akčních skupin

Národní výběrová komise pro podopatření typu LEADER+ rozhodla o nejleších strategích

Vliv využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku

V rámci řešení výzkumné zprávy byly zpracovány technologické postupy pro vybrané energetickoprůmyslové plodiny (jednoleté, víceleté a rychle rostoucí dřeviny).

Čtvrté kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Zemědělství

Tisková zpráva ze dne 7. 1. 2005