Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Všeobecné informace

Informace běžně dostupné na internetu

25/01/05

PGRLF podpory pro rok 2005

K 1. lednu 2005 došlo ke změně Pokynů pro poskytování podpor PGRLF, a.s. Změna se týká zejména Investičních programů. Od nového roku budou jejich předmětem pouze investice, které nejsou zahrnuty v Operačním programu Rozvoje venkova.

20/01/05

Čtvrté kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Zemědělství

Tisková zpráva ze dne 7. 1. 2005

Od 11. října 2004 do 5. listopadu 2004 probíhal příjem žádostí na projekty pro přijetí integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru v rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) připravených Místními akčními

Informace pro příjemce podpory k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004-2006

Žadatelé o podporu z OP Zemědělství mohou i nadále vést daňovou evidenci – doplnění

Tisková zpráva MZe ze dne 19. ledna 2005

Vybráno 10 strategií Místních akčních skupin

Národní výběrová komise pro podopatření typu LEADER+ rozhodla o nejleších strategích

18/01/05

Do roku 2005 ČR vstoupí s přijatou strategií udržitelného rozvoje

Je tam probírán stav ekonomiky, životního prostředí, sociálního prostředí, výzkumu a vzdělávání, mezinárodní kontext a také způsob správy věcí veřejných.

Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí a k dalším ustanovením návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů

Stávající zařízení mohou prakticky okamžitě začít spalovat velká množství biomasy s minimálními investičními náklady, zatímco vznik nových lokálních zařízení pro výrobu energie z biomasy je nejen investičně nákladný, ale musí čelit mnoha překážkám.