Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

PORADENSTVÍ

radíme a pomáháme začínajícím zemědělcům

20/01/05

Členové rady

Národní rada poradenství pro zemědělství a rozvoj venkova

Od 11. října 2004 do 5. listopadu 2004 probíhal příjem žádostí na projekty pro přijetí integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru v rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) připravených Místními akčními

Informace pro příjemce podpory k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004-2006

Žadatelé o podporu z OP Zemědělství mohou i nadále vést daňovou evidenci – doplnění

Tisková zpráva MZe ze dne 19. ledna 2005

18/01/05

Do roku 2005 ČR vstoupí s přijatou strategií udržitelného rozvoje

Je tam probírán stav ekonomiky, životního prostředí, sociálního prostředí, výzkumu a vzdělávání, mezinárodní kontext a také způsob správy věcí veřejných.

Obnovitelné zdroje

Odkládáním zákona je promarňována příležitost k rychlému získání nových investic, pracovních míst i čistého vzduchu MŽP.

Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí a k dalším ustanovením návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů

Stávající zařízení mohou prakticky okamžitě začít spalovat velká množství biomasy s minimálními investičními náklady, zatímco vznik nových lokálních zařízení pro výrobu energie z biomasy je nejen investičně nákladný, ale musí čelit mnoha překážkám.

Vliv využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku

V rámci řešení výzkumné zprávy byly zpracovány technologické postupy pro vybrané energetickoprůmyslové plodiny (jednoleté, víceleté a rychle rostoucí dřeviny).

Vymezení zemědělsky méně příznivých a ohrožených oblastí ČR s návrhy na využití půdy těchto oblastí včetně ekonomických dopadů

Byla stanovena kriteria pro vymezení méně příznivých ploch (LFA) podle zásad, které upravuje Nařízení rady EU NR EC č. 1257/1999 a vypracována metodika řešení.

Poradenství v ČR

Podpora poradenství – dotační tituly, KIS …

08/01/05

Metodické zásady pro pěstování konopí setého

Metodické zásady pro pěstování konopí setého