Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

KONOPÁŘSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY NENÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, ALE SPOLEK.  

05/10/16

Nový občanský zákoník, platný od 1.1.2014, zrušil občanská sdružení s tím, že pokud se občanské sdružení  netransformuje na jinou právní formu, stane se automaticky spolkem.

fiogf49gjkf0d

KONOPÁŘSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY NENÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, ALE SPOLEK.

Konopářský svaz České republiky  není občanské sdružení, ale spolek.

Nový občanský zákoník, platný od 1.1.2014, zrušil občanská sdružení s tím, že pokud se občanské sdružení  netransformuje na jinou právní formu, stane se automaticky spolkem.

Občanská sdružení jsou, díky přechodným ustanovením, od 1. ledna 2014 považována za spolky automaticky, žádná transformace tedy není potřeba. Vedle toho působí u občanských sdružení celá řada tzv. organizačních jednotek s právní subjektivitou, které jsou od 1. ledna považovány za pobočné spolky v dikci § 228 občanského zákoníku.
Výjimka je dána pro případ, že spolek, svaz,  používal název, pod kterým je dlouhodobě znám a má své objektivní důvody pro to, aby jeho název zůstal zachován bez označení právní formy.
Zároveň zákonodárce tento poţadavek zmirňuje větou druhou uvedeného ustanovení, kdy „není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat“. Takovéto zmírnění pokládám za důležité a logické, neboť v opačném případě by mohlo dojít k situaci, kdy spolek, svaz, který užíval svůj název dlouhodobě (tato „značka“ je již tradičně s tímto spolkem spojena a známá na veřejnosti), by byl nucen svůj název změnit, což by mohlo mít dalekosáhlé důsledky ve vnímání tohoto spolku (jeho historie, tradice), v ekonomických záležitostech (dárci, dotace), apod. Uvedenou výjimku však lze na spolky aplikovat tehdy, jsou-li proto to důležité důvody, a to pro to, že užíval svůj název dlouhodobě a je pro něj příznačný, zaměnitelnost či klamavost nelze rozumně předpokládat.

Protože se Konopářský svaz České republiky  na jinou právní formu nezměnil,  zůstává z výše uvedených důvodů svazem dobrovolných členů a a příznivců a nese nadále název Konopářský svaz České republiky.

V současné době probíhají  aktivity, směřující, s ohledem na tuto novou právní formu, ke změnám ve znění stanov, členství, sídla a  bankovního spojení.

V co nejkratší době budou zmiňované změny  zveřejněny na  našich stránkách.

Děkujeme za pochopení.

Marie Široká

předsedkyně

Konopářský svaz České republiky

kontakt: +420 777145787

e-mail: siroka@konopi.info, svaz@konopi.info

www.konopi.info

Zařazeno v Přihláška do svazu