Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

06/09/12

Předpis č. 167/1998 Sb.

Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Předpis č. 167/1998 Sb.

Ze dne 11.06.1998
Částka 057/1998
Účinnost od 01.01.1999

Aktuální znění

167

ZÁKON

ze dne 11. června 1998

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) zacházení s prekursory a pomocnými látkami a stanoví pravomoc a působnost správních orgánů nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství1), které podle těchto přímo použitelných předpisů Evropských společenství vykonává členský stát.

(2) Tento zákon dále upravuje

a) zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,

b) zacházení s přípravky obsahujícími návykové látky nebo prekursory nebo obsahujícími návykové látky a prekursory (dále jen "přípravky"), jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,

c) zacházení s přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin,

d) pěstování máku, konopí a koky a vývoz a dovoz makoviny.

§ 2

§ 2

Pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) návykovými látkami omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 tohoto zákona,

b) přípravkem roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující jednu nebo více návykových látek nebo jeden nebo více prekursorů,

c) prekursorem látka uvedená v kategorii 1 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) nebo v kategorii 1 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2),

d) pomocnou látkou látka uvedená

1. v kategorii 2 a 3 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a), nebo

2. v kategorii 2 a 3 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2),

e) makovinou všechny nadzemní části (kromě semen) máku setého (Papaver somniferum), jakož i jejich drť po sklizni,

f) konopím kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík,

g) keřem koka všechny druhy keře rodu Erythroxylon a listem koka listy z keře koka, s výjimkou listů, z nichž byl extrahován všechen ekgonin, kokain a jiné ekgoninové alkaloidy,2a)

h) konečným příjemcem prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) každá fyzická osoba nebo právnická osoba podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,2b)

i) uváděním na trh dodání prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a),

j) vývozem nebo dovozem návykových látek a přípravků je obsahujících jejich fyzické přemístění z jednoho státu do druhého.2a),2c)

HLAVA II

ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI, PŘÍPRAVKY, PREKURSORY A POMOCNÝMI LÁTKAMI

§ 3

Zacházení s návykovými látkami a přípravky

(1) Zacházením s návykovými látkami a přípravky se rozumí

a) výzkum, výroba, zpracování, odběr, skladování, dodávání a používání návykových látek a přípravků,

b) koupě a prodej návykových látek a přípravků, jakož i nabývání a pozbývání dalších věcných nebo závazkových práv s nimi spojených, zprostředkování takových smluv a zastupování při jejich uzavírání.

(2) Návykové látky uvedené v příloze č. 3 nebo 4 tohoto zákona a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení. Ostatní návykové látky a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k terapeutickým, vědeckým, výukovým, veterinárním účelům nebo i k jiným účelům na základě povolení Ministerstva zdravotnictví.

§ 3a

Zacházení s prekursory a pomocnými látkami

(1) Zacházením s prekursory a pomocnými látkami se rozumí činnosti uvedené v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1).

(2) K zacházení s prekursory je třeba povolení nebo zvláštního povolení podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1).

(3) K zacházení s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 je třeba registrace nebo zvláštní registrace podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1).

§ 4

Povolení k zacházení

K zacházení s návykovými látkami a přípravky je třeba povolení k zacházení, nestanoví-li tento zákon dále jinak.

§ 5

Zacházení s návykovými látkami a přípravky bez povolení k zacházení

(1) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6 nebo 7 tohoto zákona a přípravky je obsahující nebo přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin mohou bez povolení k zacházení

a) nabývat, pozbývat a skladovat osoby poskytující lékárenskou péči2e) pouze pro provoz lékárny,

b) zneškodňovat, pokud nejsou skladovány, osoby oprávněné k tomu podle zvláštního zákona.3)

(2) Přípravky obsahující návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6 nebo 7 tohoto zákona a přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin mohou bez povolení k zacházení

a) pouze pro poskytování zdravotních služeb nabývat, pozbývat a skladovat poskytovatelé zdravotních služeb nebo osoby provozující zařízení ústavní sociální péče,

b) pouze pro poskytování veterinární péče nabývat, pozbývat a skladovat fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných veterinárních činností,

c) předepisovat lékaři při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče,

d) používat pro terapeutické účely lékaři a jiní zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických zařízeních lůžkové a ambulantní péče a v zařízeních ústavní sociální péče,

e) předepisovat a používat pro účely veterinární péče veterinární lékaři,4)

f) podle lékařem vyplněného a podepsaného recepturního tiskopisu (dále jen "recept") nebo objednávky poskytovatelů zdravotních služeb nebo fyzických a právnických osob oprávněných poskytovat veterinární péči (dále jen "žádanka") připravovat a vydávat lékárníci v lékárnách,

g) přejímat a připravovat do lékových forem v lékárnách lékárníci nebo farmaceutičtí asistenti pod dohledem lékárníka,

h) nabývat, a to i v zastoupení, na základě lékařem vydaného receptu, uchovávat a používat podle vydaného receptu pro vlastní potřebu fyzické osoby,

i) nabývat, a to i v zastoupení, na základě receptu veterinárního lékaře nebo nabývat od fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu veterinárních činností, uchovávat a používat podle vydaného receptu nebo podle stanovené diagnózy pro účely poskytování veterinární péče fyzické a právnické osoby,

j) nabývat, pozbývat, skladovat, přepravovat a používat zadavatelé a zkoušející při přípravě a provádění klinického hodnocení humánních léčiv podle zvláštního zákona,5)

k) nabývat, pozbývat, skladovat, přepravovat nebo používat zadavatelé nebo zkoušející při přípravě nebo provádění klinického hodnocení veterinárních léčiv podle zvláštního právního předpisu.5a)

(3) Povolení k zacházení se nevyžaduje při dopravě návykových látek a přípravků, uskutečňované pro osobu, která je oprávněna k zacházení s návykovými látkami a přípravky.

(4) Bez povolení k zacházení lze přepravovat v dopravních prostředcích určených k mezinárodní dopravě omezená množství přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 6 nebo 7 tohoto zákona a přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin pro poskytnutí první pomoci a pro naléhavé případy.

(5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým (pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.

(6) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost státních orgánů v rámci jejich působnosti, pro činnost územních samosprávných celků v rámci jejich přenesené působnosti a při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v jejich samostatné působnosti a pro činnost Armády České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky při plnění jejich úkolů.

(7) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, laboratoře zdravotních ústavů, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

(8) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro osoby provozující lékárnu, které nabývají, pozbývají a skladují návykové látky uvedené v přílohách č. 3 a 4 tohoto zákona za účelem jejich dodání osobám uvedeným v odstavci 7.

§ 7

Ministerstvo zdravotnictví může stanovit vyhláškou další případy, kdy se k zacházení s návykovými látkami a přípravky nevyžaduje povolení k zacházení.

§ 8

Vydávání povolení k zacházení

(1) Povolení k zacházení vydává Ministerstvo zdravotnictví. Povolení k zacházení není vydáno, pokud osoba nesplní požadavky kladené na žádost podle odstavce 7.

(2) Povolení k zacházení opravňuje pouze k činnostem v něm uvedeným, a jedná-li se o povolení k výrobě, může v něm být stanoven nejvyšší přípustný objem výroby návykových látek, přípravků nebo prekursorů. Změny v povolených činnostech nebo jejich rozšíření je možno provést jedině na základě nového povolení k zacházení. Vydáním nového povolení k zacházení zaniká dosavadní povolení k zacházení.

(3) Povolení k zacházení s

a) návykovými látkami a přípravky se vydává na dobu 5 let,

b) prekursory se vydává na dobu 3 let a zvláštní povolení k zacházení s prekursory se vydává na dobu neomezenou.

Pokud o to žadatel požádá, může být povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky nebo prekursory vydáno i na kratší dobu.

(4) Povolení k zacházení je nepřevoditelné.

(5) Povolení k zacházení může být vydáno pouze bezúhonné fyzické osobě, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo právnické osobě se sídlem v České republice. Podmínka trvalého pobytu nebo sídla v České republice neplatí, jedná-li se o občana členského státu Evropské unie, o státního občana České republiky, který nemá na území České republiky pobyt, nebo o právnickou osobu se sídlem v členském státě Evropské unie. U právnické osoby se prokazuje bezúhonnost fyzických osob, které jsou zapsány v obchodním rejstříku jako osoby oprávněné za ni jednat; u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, se prokazuje bezúhonnost fyzických osob, které jsou označeny ve zřizovacích dokumentech jako osoby oprávněné za ni jednat. Bezúhonností se pro účely tohoto zákona rozumí skutečnost, že fyzická osoba nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti se zacházením s návykovými látkami, prekursory a léčivy. Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Ministerstvo zdravotnictví vyžádá podle zvláštního právního předpisu5f) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Povolení k zacházení může být vydáno pouze právnické nebo fyzické osobě, která ustanovila odpovědnou osobu. To neplatí, pokud fyzická osoba – podnikatel prokáže, že splňuje požadavky kladené na odpovědnou osobu tímto zákonem.

(7) Žádost o povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví. K žádosti se doloží prohlášení žadatele, že v případě činností, při kterých se přichází do přímého styku s návykovými látkami a přípravky, bude zvolen odpovídající způsob jejich zabezpečení podle § 10 a 11. Pokud se žádá o povolení k výrobě návykových látek, přípravků a prekursorů, přiloží se k žádosti technologický předpis zamýšlené výroby.

(8) Osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu i nadále zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekursory, je povinna předat Ministerstvu zdravotnictví žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů před skončením platnosti povolení k zacházení.

(9) Jakékoliv změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení je osoba, jíž bylo vydáno povolení k zacházení, povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.

(10) Při porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z rozhodnutí vydaného na jeho základě, jakož i při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů v žádosti o povolení k zacházení, a z důvodů stanovených bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství,5c) může Ministerstvo zdravotnictví rozhodnout o odnětí povolení k zacházení. Ministerstvo zdravotnictví povolení k zacházení odejme, pokud byl držitel povolení pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností.5d)

(11) Přestane-li fyzická nebo právnická osoba vykonávat činnost, ke které jí bylo vydáno povolení k zacházení, oznámí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu zdravotnictví, které povolení k zacházení svým rozhodnutím zruší. Žádost o zrušení povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

(12) Rozhodne-li Ministerstvo zdravotnictví o odejmutí povolení k zacházení nebo nové povolení k zacházení nevydá nebo svým rozhodnutím povolení k zacházení zruší, určí v rozhodnutí lhůtu k provedení úkonů spojených s ukončením činnosti a způsob, jakým se má s návykovými látkami, přípravky a prekursory naložit.

§ 9

Odpovědná osoba

(1) Osoba, která zachází s návykovými látkami, přípravky a prekursory na základě povolení k zacházení, musí mít ustanovenu odpovědnou osobu po celou dobu platnosti povolení k zacházení. To neplatí, bylo-li při vydání povolení k zacházení upuštěno od ustanovení odpovědné osoby podle § 8 odst. 6 věty druhé tohoto zákona.

(2) Odpovědná osoba odpovídá

a) za evidenci a dokumentaci předepsanou tímto zákonem,

b) za plnění ohlašovacích povinností předepsaných tímto zákonem.

(3) Odpovědnou osobou může být ustanovena fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Podmínka trvalého pobytu v České republice neplatí, jedná-li se o občana členského státu Evropské unie nebo o občana České republiky, který nemá na území České republiky pobyt. Tato osoba musí splňovat předpoklady obecné, zdravotní a odborné způsobilosti.

(4) Zdravotní způsobilost odpovědné osoby se prokazuje lékařským posudkem, který v den ustanovení odpovědné osoby není starší 3 měsíců. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě dalších odborných vyšetření. V případech, kdy je odpovědná osoba zaměstnancem v pracovním poměru, je posuzujícím lékařem lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, v ostatních případech registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. Za zdravotně způsobilou odpovědnou osobu nemůže být uznána osoba, u které vzniklo důvodné podezření, že by při výkonu této funkce bylo ohroženo její zdraví nebo život nebo že by mohlo dojít při výkonu funkce odpovědné osoby v souvislosti se zdravotním stavem této osoby k ohrožení zdraví nebo života dalších osob.

(5) Odpovědnou osobou může být ustanoven jedině zaměstnanec v pracovním poměru sjednaném na stanovenou týdenní pracovní dobu, nebo společník veřejné obchodní společnosti, komplementář komanditní společnosti, jednatel společnosti s ručením omezeným, člen představenstva akciové společnosti nebo družstva, člen správní rady obecně prospěšné společnosti nebo prokurista.

(6) Vnitřní předpisy vydané osobou, která je povinna ustanovit odpovědnou osobu, musí zajišťovat, že činnosti, ke kterým se vyžaduje povolení k zacházení, nemohou být prováděny bez souhlasu odpovědné osoby.

(7) Odpovědná osoba spolupodepisuje

a) žádost o vydání povolení k zacházení,

b) žádost o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení,

c) hlášení podávaná v rámci plnění ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona.

(8) Odpovědná osoba, která není zaměstnancem, se může vzdát výkonu své funkce písemným oznámením osobě, pro kterou funkci odpovědné osoby vykonává.

(9) Je-li odpovědná osoba nebo osoba plnící její funkci podle § 8 odst. 6 dočasně neschopna vykonávat svoji funkci, ustanoví osoba, které bylo vydáno povolení k zacházení, neprodleně zástupce odpovědné osoby. Ustanovení zástupce odpovědné osoby a ukončení jeho funkce musí být neprodleně sděleno písemnou formou Ministerstvu zdravotnictví. Zástupce odpovědné osoby musí splňovat předpoklady obecné, zdravotní a odborné způsobilosti stanovené tímto zákonem pro odpovědnou osobu.

(10) Přestane-li odpovědná osoba splňovat stanovené předpoklady nebo je z jiných důvodů trvale neschopna vykonávat svoji funkci nebo se vzdá výkonu své funkce, je osoba, které bylo vydáno povolení k zacházení, povinna do 10 dnů ustanovit novou odpovědnou osobu a požádat Ministerstvo zdravotnictví o změnu povolení k zacházení. Žádost o změnu povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví a spolupodepisuje ji nově ustanovená odpovědná osoba.

§ 10

Skladování

(1) Návykové látky, přípravky a prekursory musí být skladovány v uzamčených místnostech, jejichž stěny, stropy, podlahy, okna a dveře jsou z materiálu znesnadňujícího proniknutí ke skladovaným látkám, nebo v nepřenosných uzamykatelných schránách z oceli nebo ve zvláštním k tomu účelu vyrobeném uzamykatelném zařízení neoddělitelně ukotveném do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z pevných materiálů (například cihel nebo betonových panelů).

(2) Klíče od místností, ve kterých jsou skladovány návykové látky, přípravky a prekursory, mohou být vydávány pouze určeným osobám a musí být uloženy odděleně od klíčů od ostatních místností v objektu.

(3) Skladované návykové látky, přípravky a prekursory, jakož i výrobní zařízení k jejich výrobě musí být chráněny před ztrátou, odcizením a zneužitím, a to zejména nepřetržitou fyzickou ostrahou a vhodnými technickými prostředky (oplocení, elektronické zabezpečovací zařízení apod.).

(4) Povinnosti uvedené v předchozích odstavcích nemusí být plněny při skladování, ke kterému není třeba povolení k zacházení. Skladování v těchto případech však musí být zajištěno tak, aby ke skladovaným látkám neměly přístup nepovolané osoby. Ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociální péče a u osob oprávněných k poskytování veterinární péče musí být skladovány v nepřenosných uzamykatelných schránách z kovu návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 tohoto zákona a přípravky je obsahující.

§ 11

Doprava

(1) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 tohoto zákona, přípravky je obsahující a prekursory smějí být dopravovány pouze v uzamykatelných kovových kontejnerech nebo ve speciálně konstruovaných zavazadlech opatřených zámkovým mechanismem nebo v uzavřeném prostoru dopravních prostředků, upravených tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek mimo uzavřený prostor. Při jejich nakládání, přepravě a vykládání musí dopravce zajistit nepřetržitou ostrahu. Dopravní trasy musí být nepravidelně měněny a nesmí být zveřejněny.

(2) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 tohoto zákona, přípravky je obsahující a prekursory musí být při dopravě označeny takovým způsobem, aby bylo možné zjistit, že se jedná o tyto látky, přípravky či prekursory, přičemž označení musí být provedeno takovým způsobem, aby nepovolané osoby nemohly zjistit, co se dopravuje.

§ 12

Obchod

(1) Návykové látky, přípravky a prekursory mohou být předány nebo prodány pouze osobám, které jsou oprávněny k zacházení s nimi. Totéž platí o převodu jiných práv spojených s návykovými látkami, přípravky a prekursory.

(2) Prekursory a pomocné látky kategorie 2 mohou být předány nebo prodány pouze osobám, které předloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení odběratele podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a).

(3) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1) s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny zabezpečit jejich označování podle těchto předpisů.

§ 13

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

(1) Léčiva6) obsahující návykové látky a léčiva obsahující efedrin a pseudoefedrin mohou být vydávána v lékárně osobě, které nebylo vydáno povolení k zacházení, pouze na recept, žádanku nebo bez receptu s omezením6a). Jedná-li se o léčiva, která obsahují návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, musí být vydána pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu. Jedná-li se o léčivé přípravky obsahující návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 tohoto zákona, mohou být vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem.

(2) Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem s vyznačením pořadového čísla tiskopisu a kódu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal, podléhají evidenci.

(3) Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem mohou objednávat a odebírat od místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností pouze osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona prostřednictvím svých pověřených zástupců. O dalším použití vedou tyto osoby evidenci.

(4) Výrobu a distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem zabezpečují obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

(5) O příjmu, stavu zásob, výdeji, vrácení a znehodnocení vrácených tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností evidenci. V rámci této evidence se provádí roční inventura k poslednímu dni kalendářního roku.

(6) Znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem jsou osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona povinny odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal.

(7) Osoby, které přestaly splňovat podmínky stanovené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona, jsou povinny odevzdat prostřednictvím svých pověřených zástupců nepoužité nebo znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem do 5 dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal. O převzetí odevzdaných tiskopisů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností potvrzení.

(8) Při úmrtí osoby, které byly vydány tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem pověřeným zástupcem nebo přímo obecním úřadem obce s rozšířenou působností, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, povinen tyto tiskopisy odevzdat do 10 dnů ode dne úmrtí pověřenému zástupci, jedná-li se o osobu, která vykonávala činnost v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, v ostatních případech obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

(9) Distribuci, vrácení, likvidaci a vedení evidence o receptech a žádankách s modrým pruhem upravuje zvláštní právní předpis.6b)

(10) Léčiva obsahující návykové látky a léčiva obsahující efedrin a pseudoefedrin nemohou být vydávána opakovaně na jeden recept.

(11) Ministerstvo obrany a Ministerstvo financí vydávají pro zdravotnická a veterinární zařízení patřící do jejich působnosti tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem s uvedením kódu příslušného ministerstva. Pro nakládání s těmito tiskopisy platí obdobně ustanovení odstavců 2 až 8 s tím, že místo obecního úřadu obce s rozšířenou působností zajišťuje stanovené činnosti Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo financí.

§ 14

Zneškodňování odpadů a přebytečných a nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů

(1) Nepoužitelné návykové látky, přípravky a prekursory, jakož i odpad je obsahující, musí být zneškodněny.

(2) Zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího, které jsou léčivem, se řídí zvláštním právním předpisem.6c)

(3) Zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího, které nejsou léčivem podle zvláštního zákona,6) lze provádět jedině za přítomnosti zástupce krajského úřadu. Osoba provádějící zneškodnění o něm sepíše zápis, který podepíše přítomný zástupce krajského úřadu.

§ 15

Zákazy

Zakazuje se

a) umísťovat návykové látky a přípravky v celních skladech, svobodných celních pásmech a svobodných celních skladech,7)

b) dovážet a vyvážet prekursory a pomocné látky kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2) z důvodů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropských společenství,7a)

c) zasílat návykové látky, přípravky a prekursory

1. poštou jako obyčejné zásilky,

2. prostřednictvím poštovních schránek, nebo

3. osobám, které nejsou oprávněny s nimi zacházet,

d) předávat jakýmkoli způsobem jiné osobě houby rodu lysohlávka (Psilocybe),

e) získávat opium z máku setého (Papaver somniferum),

f) získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis),

g) reklama na návykové látky, přípravky a prekursory.

§ 16

Registrace subjektů zabývajících se činnostmi s pomocnými látkami

(1) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství o prekursorech drog, a to s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny se před zahájením této činnosti zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví. Žádost o registraci se podává ve 2 vyhotoveních na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které hodlají vyvážet pomocné látky kategorie 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), jejichž celkové množství v kalendářním roce nepřekročí množství stanovené v přímo použitelném předpisu Evropských společenství.7c)

(3) Registrace může být vydána pouze fyzickým nebo právnickým osobám, které splňují podmínky podle § 8 odst. 5.

(4) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.

(5) Přestane-li fyzická nebo právnická osoba vykonávat činnost, která byla předmětem registrace, oznámí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu zdravotnictví, které registraci zruší.

(6) Ministerstvo zdravotnictví rozhodne u osob uvedených v odstavci 1 o zamítnutí žádosti o registraci nebo o pozastavení, odejmutí nebo zrušení již vydané registrace

a) při zjištění nesprávných nebo neúplných údajů v žádosti o registraci,

b) při porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z rozhodnutí vydaného na jeho základě, nebo

c) pokud byl držitel registrace pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností, ledaže se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen.

HLAVA III

ZPŮSOBILOST K ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI, PŘÍPRAVKY A PREKURSORY

§ 17

Obecná způsobilost

(1) Činnosti, pro které se požaduje povolení k zacházení, jakož i činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a b) a odst. 6, a při kterých se přichází do přímého styku s návykovými látkami a přípravky, smějí vykonávat pouze bezúhonné (§ 8 odst. 5) fyzické osoby způsobilé k právním úkonům a starší 18 let. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů nikoli starším 3 měsíců.

(2) Předpoklady uvedené v odstavci 1 musí splňovat rovněž fyzické osoby, které přímo řídí vykonávání činností uvedených v odstavci 1.

§ 18

Zdravotní způsobilost

(1) Činnosti, pro které se požaduje povolení k zacházení, jakož i činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) až g) a odst. 6, a při kterých se přichází do přímého styku s návykovými látkami a přípravky, nesmějí vykonávat fyzické osoby, v jejichž organismu je přítomna návyková látka, pokud se nejedná o přítomnost návykové látky z důvodu lékařem předepsané léčby.

(2) Předpoklady uvedené v odstavci 1 musí splňovat rovněž fyzické osoby, které přímo řídí vykonávání činností uvedených v odstavci 1.

(3) Zaměstnanci osob uskutečňujících činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou povinni podrobit se na výzvu zaměstnavatele lékařské prohlídce ke zjištění přítomnosti návykové látky v organismu.

§ 19

Odborná způsobilost

(1) Jako odpovědnou osobu lze ustanovit fyzickou osobu, která dosáhla vysokoškolského magisterského vzdělání v oblasti farmacie, lékařství, veterinárního lékařství nebo v oboru chemicko-technologickém.

(2) Každý, kdo provádí činnosti, pro které se vyžaduje povolení k zacházení, jakož i činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) a b), a při kterých se přichází do přímého styku s návykovými látkami a přípravky, je povinen zabezpečit, aby fyzické osoby, které při těchto činnostech přicházejí do přímého styku s návykovými látkami a přípravky nebo které tyto činnosti přímo řídí, získaly znalosti o povaze a účincích těchto látek a o zacházení s nimi.

HLAVA IV

VÝVOZ, DOVOZ A TRANZITNÍ OPERACE

§ 20

Vývoz návykových látek a přípravků

(1) Ke každému jednotlivému vývozu návykových látek a přípravků je třeba povolení Ministerstva zdravotnictví (dále jen "vývozní povolení").

(2) Vývozní povolení se nevyžaduje

a) k vývozu hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 k tomuto zákonu, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud jsou vyváženy lékařem za účelem poskytnutí první pomoci nebo veterinárním lékařem za účelem poskytnutí neodkladné veterinární péče při přepravě zvířat nebo fyzickou osobou pro vlastní potřebu v množství a druhu odpovídajícím délce cesty a zdravotnímu stavu podle stanovené diagnózy,

b) k vývozu přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud je vývoz uskutečňován osobou, které bylo vydáno povolení k zacházení s přípravky uvedenými v příloze č. 8 tohoto zákona nebo přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin,

c) k vývozu omezeného množství přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 5, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin v dopravních prostředcích určených k mezinárodní dopravě za účelem poskytnutí první pomoci nebo pomoci v naléhavých případech,

d) k vývozu hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud jsou vyváženy pro potřeby zdravotnické a veterinární služby jednotek Armády České republiky působících v zahraničí,

e) k vývozu konopí pro výrobu vláken a semen a pro pokusnictví.

(3) Vývozní povolení může být vydáno jedině po předložení dovozního povolení vydaného státem, kam má být uskutečněn vývoz, nebo souhlasu příslušného státního orgánu státu, kam má být uskutečněn vývoz, pokud tento stát nevyžaduje dovozní povolení; přitom nesmí být překročen limit stanovený Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek pro zemi dovozu8a).

(4) Jeden stejnopis vývozního povolení zašle Ministerstvo zdravotnictví příslušnému orgánu státu, do kterého se vývoz uskutečňuje.

(5) Jeden stejnopis vývozního povolení musí být předán celnímu úřadu, který rozhoduje o propuštění zboží v zásilce. Tento celní úřad v něm vyznačí údaje o zboží v zásilce.

§ 20a

Vývoz a dovoz prekursorů

Při vývozu a dovozu prekursorů se postupuje podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství o obchodu s prekursory drog8b).

§ 20b

Vývoz pomocných látek

Při vývozu pomocných látek uvedených v kategorii 2 a 3 přímo použitelných předpisů Evropských společenství o prekursorech drog1) se postupuje podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství o obchodu s prekursory drog8b)

§ 21

Dovoz návykových látek a přípravků

(1) Ke každému jednotlivému dovozu návykových látek a přípravků je třeba povolení Ministerstva zdravotnictví (dále jen "dovozní povolení").

(2) Dovozní povolení se nevyžaduje

a) k dovozu hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 k tomuto zákonu, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud jsou dováženy lékařem za účelem poskytnutí první pomoci nebo veterinárním lékařem za účelem poskytnutí neodkladné veterinární péče při přepravě zvířat nebo fyzickou osobou pro svoji potřebu v množství a druhu odpovídajícím délce cesty a zdravotnímu stavu podle stanovené diagnózy,

b) k dovozu přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud je dovoz uskutečňován osobou, které bylo vydáno povolení k zacházení s přípravky uvedenými v příloze č. 8 tohoto zákona nebo přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin,

c) k dovozu omezeného množství přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 5, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, v prostředcích mezinárodní dopravy za účelem poskytnutí první pomoci nebo pomoci v naléhavých případech,

d) k dovozu konopí pro výrobu vláken a semen a pro pokusnictví,

e) k dovozu hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo léčivých přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud jsou dováženy jednotkami Armády České republiky po ukončení nebo omezení jejich působení v zahraničí jako zůstatek zásoby, kterou byly pro svoji činnost vybaveny.

(3) Celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží v zásilce, vyznačí na stejnopisu dovozního povolení údaje o zboží v zásilce a datum propuštění a zašle jej Ministerstvu zdravotnictví.

(4) Po uskutečnění dovozu vrátí Ministerstvo zdravotnictví vývozní povolení státu, který jej vydal, s poznámkou o skutečně dovezeném množství návykových látek, přípravků, prekursorů nebo pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2).

§ 22

Společná ustanovení o vývozu a dovozu

(1) Na vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení není právní nárok. Vývozní povolení nebo dovozní povolení je nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce.

(2) Žádost o vývozní povolení nebo o dovozní povolení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví. Změny údajů uvedených v žádosti o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení je fyzická nebo právnická osoba povinna písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy ke změnám došlo.

(3) Dovozní povolení se vydává na dobu 6 měsíců nebo na žádost dovozce se může vydat i na dobu kratší. Dobu platnosti vývozního povolení stanoví Ministerstvo zdravotnictví podle doby platnosti dovozního povolení státu, na jehož území má být vývoz uskutečněn, pokud vývozce nepožádá o dobu kratší. Pokud se vývoz nebo dovoz v této době neuskuteční, je osoba, které bylo vydáno vývozní povolení nebo dovozní povolení, povinna to bezodkladně písemně oznámit Ministerstvu zdravotnictví a vrátit Ministerstvu zdravotnictví všechny stejnopisy vývozního povolení nebo dovozního povolení, které má k dispozici, včetně uvedení důvodu, proč se dovoz nebo vývoz neuskutečnil. Ministerstvo zdravotnictví vrátí vývozní povolení státu, který jej vydal, s poznámkou, že dovoz se neuskutečnil, nebo oznámí neuskutečnění vývozu státu, na jehož území byl vývoz povolen Ministerstvem zdravotnictví.

(4) Bez ohledu na to, zda se jedná o vývoz nebo dovoz, musí být zásilka vždy doprovázena vývozním povolením, ledaže podle právního řádu státu původu zásilky se vývozní povolení nevyžaduje nebo je stanoven jiný úřední postup. Při nesplnění této povinnosti se provede zajištění9) nebo odnětí10) zásilky.

(5) Při vývozu návykových látek a přípravků se celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu podává u celního úřadu místně příslušného podle bydliště nebo místa podnikání fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Dále se předkládá vývozní povolení podle § 20, 20a a 20b tohoto zákona, pokud musí být podle tohoto zákona vydáno.

(6) Při dovozu návykových látek a přípravků se celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo do režimu s ekonomickými účinky podává u celního úřadu místně příslušného podle bydliště nebo místa podnikání fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Dále se předkládá dovozní povolení podle § 21 tohoto zákona, pokud musí být podle tohoto zákona vydáno.

(7) Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o zamítnutí žádosti o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení, o pozastavení, odejmutí nebo zrušení vývozního povolení nebo dovozního povolení, pokud se jedná o

a) nedovolený obchod podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,

b) uvedení nesprávných údajů nebo nedoplnění neúplných údajů v žádosti o vývozní povolení nebo dovozní povolení ve stanovené lhůtě,

c) porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z rozhodnutí vydaného na jeho základě, nebo

d) držitele povolení k zacházení pravomocně odsouzeného za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností, ledaže se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen.

§ 23

Tranzitní operace

(1) Tranzitní operace nesmí být prováděna bez předložení vývozního povolení a zásilka musí být vždy doprovázena vývozním povolením, ledaže podle právního řádu státu původu zásilky se vývozní povolení nevyžaduje nebo je stanoven jiný úřední postup. Při nesplnění této povinnosti se provede zajištění9) nebo odnětí10) zásilky.

(2) Zásilka nesmí být během dopravy vyložena z dopravního prostředku.

(3) Povinnost uvedená v odstavci 2 nemusí být plněna při tranzitní operaci uskutečňované letecky, pokud letadlo nepřistane na území České republiky.

HLAVA V

PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ A KOKY A VÝVOZ A DOVOZ MAKOVINY

§ 24

Pěstování konopí a koky

Zakazuje se

a) pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů,

b) pěstovat rostliny rodu Erythroxylon (keř koka).

§ 25

Vývoz a dovoz makoviny

(1) K vývozu nebo dovozu makoviny se vyžaduje povolení k vývozu makoviny nebo povolení k dovozu makoviny. Žádost o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

(2) Povolení k vývozu makoviny a povolení k dovozu makoviny vydává Ministerstvo zdravotnictví, které je rovněž oprávněno vydané povolení odejmout, pokud je důvodné podezření, že došlo k porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona či z rozhodnutí vydaného na jeho základě nebo že se jedná o nedovolený obchod podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Povolení k vývozu makoviny lze vydat na dobu v něm určenou pro více vývozů. Povolení k dovozu makoviny lze vydat na dobu v něm určenou pro více dovozů. Jinak se při vydávání a odnětí povolení k vývozu makoviny a povolení k dovozu makoviny použijí ustanovení hlavy čtvrté.

HLAVA VI

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI A EVIDENCE

§ 26

Ohlašovací povinnost na základě povolení k zacházení

(1) Osoby, které jsou oprávněny zacházet s návykovými látkami a přípravky na základě povolení k zacházení, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)

a) do konce února za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob,

b) do konce dubna odhad výroby a dovozu návykových látek a přípravků v příštím kalendářním roce; pro přípravky uvedené v příloze č. 8 tohoto zákona se uvede pouze odhad výroby; výše uvedené odhady mohou být upraveny10b) Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek,2a)

c) do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o dovozu a vývozu návykových látek a přípravků za uplynulý kalendářní měsíc, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin.

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na osoby zacházející s návykovými látkami a přípravky uvedenými v § 5 odst. 7. Tyto osoby jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví údaje uvedené v odstavci 1.

(3) Osoby, které jsou oprávněny zacházet s návykovými látkami a přípravky na základě povolení k zacházení, a osoby, u kterých se pro jejich činnost nevyžaduje vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 5 odst. 7, jsou povinny informovat neprodleně Ministerstvo zdravotnictví

a) o odcizení návykových látek a přípravků,

b) o zvláštních okolnostech, například o neobvyklých objednávkách a transakcích s těmito látkami,

c) na základě jeho žádosti o dalších podrobnostech vztahujících se k činnostem, které jsou předmětem povolení k zacházení.

(4) Při ukončení činnosti, ke které se vyžaduje povolení k zacházení nebo v případě osob podle § 5 odst. 7, je osoba, která tuto činnost vykonávala, povinna podat do 30 dnů od ukončení této činnosti mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. a). Totéž platí o právním nástupci fyzické osoby – podnikatele.

§ 27

Ohlašovací povinnost osob provozujících lékárnu

(1) Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona. Roční hlášení se podává na formuláři vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv písemně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)

(2) Při ukončení činnosti lékárny10c) je osoba, která tuto činnost provozovala, povinna podat do 30 dnů od ukončení této činnosti Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v odstavci 1.

§ 27a

(1) Osoby provozující lékárnu a distributoři léčiv10d) jsou povinni nejpozději do 10. ledna kalendářního roku nahlásit příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze odběr přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok. Hlášení se podává na formuláři vydaném příslušnou veterinární správou písemně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)

(2) Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze jsou povinny předávat Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv do konce ledna kalendářního roku hlášení za uplynulý kalendářní rok o spotřebě přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři.

(3) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv je povinen předávat Ministerstvu zdravotnictví do konce února kalendářního roku hlášení za uplynulý kalendářní rok o spotřebě přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři.

§ 28

Ohlašovací povinnost při činnostech s pomocnými látkami

(1) Osoby, které se zabývají nebo se v uplynulém kalendářním roce zabývaly činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1) s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví

a) do 15. února za uplynulý kalendářní rok souhrnně hlášení o činnostech s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1),

b) všechny informace o nezvyklých okolnostech podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1).

(2) Osoby zaregistrované u Ministerstva zdravotnictví podle § 16 jsou povinny do 15. února následujícího kalendářního roku informovat Ministerstvo zdravotnictví o činnostech s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedených v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1), a to i v případě, že se za uplynulý kalendářní rok těmito činnostmi nezabývaly.

(3) Hlášení podle odstavce 1 písm. a) se podávají na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem10a).

§ 29

Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí

Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu10a)

a) do konce května

1. výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem setým nebo konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h) nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence půdy10i),

2. odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce,

b) v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území10h) nebo identifikačního čísla půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, evidence půdy10i), a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění,

c) do konce prosince příslušného kalendářního roku

1. výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h) nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence půdy10i),

2. množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene konopí,

3. hmotnost, sklizňový rok makoviny nebo konopí prodaného nebo jinak převedeného a identifikační údaje nového nabyvatele.

§ 30

Ohlašovací povinnost při vývozu a dovozu makoviny

Každý, kdo uskutečnil vývoz nebo dovoz makoviny, je povinen předat Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí. Čtvrtletní hlášení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)

§ 31

Forma hlášení

(1) Hlášení se podávají na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví, s výjimkou hlášení podle § 27, která se podávají na formulářích vydávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv, s výjimkou hlášení podle § 27a, která se podávají na formulářích vydaných příslušnými krajskými veterinárními správami nebo Městskou veterinární správou v Praze, a s výjimkou hlášení podle § 29, a to písemně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)

(2) Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí (§ 29) a způsob vyplňování a nakládání s uvedeným formulářem.

§ 32

Evidence a dokumentace

(1) O zacházení s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 se vede evidence a dokumentace podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1).

(2) O zacházení s návykovými látkami a přípravky, jakož i o jejich dovozu a vývozu se vede stanoveným způsobem10j) evidence. Evidenci jsou povinny vést osoby, které uskutečňují činnosti, k nimž je třeba povolení k zacházení, vývozního povolení nebo dovozního povolení, osoby, které provozují zdravotnické zařízení, osoby, které provozují zařízení ústavní sociální péče, osoby, které poskytují veterinární péči, a osoby uvedené v § 5 odst. 6 a v § 5 odst. 7.

(3) Náležitosti a obsah evidence a dokumentace, jejich druhy, formy vedení dokumentace a způsob jejího uchovávání a ověřování stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

§ 33

Uchovávání dokumentace

(1) Dokumentace vztahující se k zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) a k jejich vývozu a dovozu musí být uchovávána po dobu 5 let, a v případě prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) po dobu nejméně 3 let10n).

(2) Podrobnosti o způsobu a době uchovávání dokumentace stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

HLAVA VII

KONTROLA

§ 34

Inspektoři

(1) Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) a z rozhodnutí vydaných na jejich základě vykonávají pověření zaměstnanci

a) Ministerstva zdravotnictví,

b) Policie České republiky,

c) krajů zařazení do krajského úřadu, pokud nejde o kontroly lékáren nebo kontroly dodržování povinností vyplývajících z přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) a z rozhodnutí vydaných na jejich základě,

d) Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věcech týkajících se lékáren,

e) celních orgánů pouze ve věcech týkajících se pěstování máku setého a konopí a kontrolních povinností vyplývajících pro celní orgány z přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) a z rozhodnutí vydaných na jejich základě,

f) krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze pouze ve věcech veterinární péče

(dále jen "inspektoři").

(2) Inspektoři jsou oprávněni provádět i předem neoznámené kontroly.

(3) Inspektor je při kontrolní činnosti povinen prokázat se průkazem vydaným některým z orgánů uvedených v odstavci 1.

(4) Inspektor je při výkonu kontrolní činnosti oprávněn

a) vstupovat na pozemky, do objektů a místností,

b) vyžadovat vysvětlení zjištěných skutečností a předložení listin a dokumentů,

c) pořizovat kopie listin a dokumentů a výpisy z nich, a nelze-li tak učinit a současně je to nutné pro provedení kontroly, odebrat listiny a dokumenty,

d) v rozsahu nezbytně nutném pro provedení kontroly odebírat vzorky.

(5) Požádá-li o to písemně kontrolovaná osoba, poskytne kontrolní orgán za odebrané vzorky náhradu ve výši výrobních nebo pořizovacích nákladů.

(6) Inspektor projedná s kontrolovanou osobou nedostatky zjištěné při kontrole a způsob a lhůtu jejich odstranění. O průběhu a výsledku kontroly sepíše inspektor zápis.

(7) Kontrolované osoby jsou povinny strpět kontrolu a poskytnout součinnost potřebnou k jejímu provedení.

(8) Pro účely kontroly pěstování máku setého nebo konopí poskytují katastrální úřady celním orgánům údaje z katastru nemovitostí bezplatně.

§ 35

Kontrola při přebírání

Každý je povinen při přebírání návykových látek, přípravků a prekursorů prověřit, zda jejich množství a druh odpovídá průvodním dokumentům, a zjištěné závažné nesrovnalosti ihned oznámit Policii České republiky a Ministerstvu zdravotnictví.

HLAVA VIII

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 36

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) vykonává činnost, k níž se vyžaduje registrace k zacházení s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) (§ 3a odst. 3), bez této registrace,

b) vykonává činnost, k níž se vyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky (§ 4), bez tohoto povolení,

c) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v žádosti o povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 8),

d) nesdělí písemně Ministerstvu zdravotnictví změny údajů, které uvedla v žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory, nebo ukončení výkonu činnosti, k níž jí bylo vydáno povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 8 odst. 9 a 11),

e) neoznámí písemně Ministerstvu zdravotnictví ustanovení zástupce odpovědné osoby nebo osoby plnící její funkci nebo ukončení jeho funkce (§ 9 odst. 9),

f) neustanoví novou odpovědnou osobu ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy stávající odpovědná osoba přestala splňovat stanovené předpoklady nebo je z jiných důvodů trvale neschopna vykonávat svoji funkci nebo se vzdá výkonu funkce a nepožádá Ministerstvo zdravotnictví o změnu odpovědné osoby uvedené v povolení k zacházení (§ 9 odst. 10),

g) nedodrží při skladování návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i zařízení k jejich výrobě, povinnosti podle § 10,

h) předá nebo prodá návykové látky, přípravky a prekursory osobám, které nejsou oprávněny s nimi zacházet, nebo na tyto osoby převede práva spojená s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 12 odst. 1),

i) předá nebo prodá prekursory nebo pomocné látky kategorie 2 osobám, které nepředloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) (§ 12 odst. 2),

j) vyrábí, dováží, vyváží nebo prodává prekursory nebo pomocné látky kategorie 2 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) a nezabezpečí označení těchto látek před jejich uvedením na trh štítkem s uvedením jejich názvu (§ 12 odst. 3),

k) neprovede zneškodnění nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadů je obsahujících podle § 14,

l) umísťuje návykové látky a přípravky v celních skladech, svobodných celních pásmech a svobodných celních skladech7) (§ 15 písm. a),

m) zasílá návykové látky, přípravky a prekursory poštou jako obyčejné zásilky, prostřednictvím poštovních schránek nebo osobám, které nejsou oprávněny zacházet s návykovými látkami (§ 15 písm. c),

n) nesplní před zahájením činnosti povinnost registrace nebo v žádosti o registraci uvede nesprávné nebo neúplné údaje (§ 16),

o) nesdělí písemně Ministerstvu zdravotnictví změny údajů uváděných pro udělení registrace (§ 16 odst. 4) nebo skutečnost, že přestává vykonávat činnost, která byla předmětem registrace (§ 16 odst. 5),

p) vyveze návykové látky nebo přípravky s jejich obsahem bez vývozního povolení podle § 20,

r) doveze návykové látky nebo přípravky s jejich obsahem bez dovozního povolení (§ 21) nebo doveze prekursory bez dovozního povolení2),

s) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v žádosti o vývozní nebo dovozní povolení (§ 22),

t) pěstuje (§ 24) druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů,

u) doveze nebo vyveze makovinu bez dovozního nebo bez vývozního povolení (§ 25),

v) nesplní ohlašovací povinnosti nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje (§ 26),

w) nesplní ohlašovací povinnost při zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory, k němuž se nevyžaduje povolení k zacházení (§ 26 odst. 2),

x) nepředá Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje (§ 30),

y) neplní povinnost evidence a dokumentace podle § 32 a 33 tohoto zákona,

z) neplní kontrolní povinnost nebo oznamovací povinnost podle § 35.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu tím, že

a) vykonává činnost, k níž se vyžaduje podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o prekursorech drog1) povolení k zacházení nebo zvláštní povolení k zacházení, bez tohoto povolení,

b) postupuje při vývozu nebo dovozu prekursorů v rozporu s § 20a,

c) postupuje při vývozu nebo dovozu pomocných látek v rozporu s § 20b.

(3) Provozovatel lékárny se dopustí správního deliktu tím, že

a) nepředá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona (§ 27),

b) uvede v ročním hlášením o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, za uplynulý kalendářní rok (§ 27) nesprávné nebo neúplné údaje,

c) při ukončení činnosti lékárny nepředá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv mimořádné hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje.

(4) Provozovatel lékárny nebo distributor léčiv se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní povinnost (§ 27a odst. 1) nahlásit do 10. ledna kalendářního roku příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze odběr přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok,

b) uvede v hlášení (§ 27a odst. 1) o odběru přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok nesprávné nebo neúplné údaje.

(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která se zabývá nebo se v uplynulém kalendářním roce zabývala činnostmi s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1), se dopustí správního deliktu tím, že

a) nepředá souhrnné hlášení o činnostech s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 v rozporu s § 28 odst. 1 písm. a) a odst. 3 nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje, nebo

b) nepředá všechny informace o nezvyklých okolnostech podle § 28 odst. 1 písm. b).

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba zaregistrovaná u Ministerstva zdravotnictví podle § 16 dopustí správního deliktu tím, že neinformuje o činnostech s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 v rozporu s § 28 odst. 2.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2, se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 29,

b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.

§ 37

Sankce

(1) Za správní delikt podle § 36 odst. 1 se uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), t), u), v), w), x), y) a z),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) a s),

c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), p) a r).

(2) Za správní delikt podle § 36 odst. 2 se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) nebo písmene c), pokud se jedná o vývoz nebo dovoz pomocných látek kategorie 21),

b) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c), pokud se jedná o vývoz nebo dovoz pomocných látek kategorie 31).

(3) Za správní delikt podle § 36 odst. 3 se uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) a c),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b).

(4) Za správní delikt podle § 36 odst. 4 se uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b).

(5) Za správní delikt podle § 36 odst. 5 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

(6) Za správní delikt podle § 36 odst. 6 se uloží pokuta do 500000 Kč.

(7) Za správní delikt podle § 36 odst. 7 se uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b).

§ 38

Propadnutí a zabrání věci

(1) Za správní delikt podle § 36 lze uložit propadnutí návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1), zařízení a materiálů potřebných k jejich výrobě, jestliže

a) náleží pachateli správního deliktu a byly ke spáchání správního deliktu určeny,

b) byly ke spáchání správního deliktu použity,

c) byly spácháním správního deliktu získány, nebo

d) byly nabyty za věc správním deliktem získanou.

(2) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v odstavci 1, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku, anebo jiný obecný zájem.

(3) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se stává stát.

§ 39

Přestupky

(1) Fyzická osoba pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29,

b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

§ 40

Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný správní orgán o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(4) Správní delikty podle § 36 odst. 1, s výjimkou správního deliktu podle § 36 odst. 1 písm. t) a správních deliktů podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y) a z) spáchaných ve zdravotnickém zařízení, a správní delikt podle § 36 odst. 5 v prvním stupni projednává Ministerstvo zdravotnictví.

(5) Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y) a z), spáchané ve zdravotnickém zařízení mimo lékárnu, v prvním stupni projednává krajský úřad.

(6) Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y) a z) a podle § 36 odst. 3 písm. a), b) a c), spáchané v lékárnách, v prvním stupni projednává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

(7) Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. t) a § 36 odst. 7 písm. a) a b) a přestupky podle § 39 odst. 1 písm. a) a b) v prvním stupni projednává celní orgán.

(8) Správní delikty podle § 36 odst. 4 písm. a) a b) v prvním stupni projednává příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze.

(9) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby10p) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(10) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 5 let po uplynutí lhůty určené pro jejich zaplacení.

(11) Příjem z pokut uložených Ministerstvem zdravotnictví, celními orgány, příslušnými krajskými veterinárními správami nebo Městskou veterinární správou v Praze je příjmem státního rozpočtu. Příjem z pokut uložených krajským úřadem je příjmem kraje.

HLAVA IX

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 41

Vztah ke zvláštním právním předpisům

Ustanovení zvláštních právních předpisů týkajících se návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) zůstávají nedotčena.11)

§ 41a

Na fyzické osoby a právnické osoby při zacházení s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2) v celních skladech a svobodných obchodních zónách11a) se nevztahují ustanovení § 4, 16, 20a, 20b, 26 a 28 tohoto zákona.

§ 42

Ve veškerých úředních dokladech, obchodních dokladech a tiskopisech musí být používány názvy návykových látek podle příloh k tomuto zákonu, v případě prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 názvy podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1). V případě hromadně vyráběných léčivých přípravků11b) se jejich názvy označují jen registrovaným názvem.

§ 43

Součinnost státních orgánů

(1) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady spolupracují s Ministerstvem zdravotnictví při přípravě podkladů pro mezinárodní organizace o zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) v rozsahu vyplývajícím z jejich působnosti.

(2) Krajské úřady sdělují Ministerstvu zdravotnictví do konce února za uplynulý kalendářní rok údaje o návykových látkách, přípravcích a prekursorech zneškodněných podle § 14 odst. 3.

(3) Celní orgány jsou povinny předávat Policii České republiky jednotlivá hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí podle § 29 takto:

a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,

b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně.

(4) Celní orgány jsou povinny předávat Generálnímu ředitelství cel jednotlivá hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí podle § 29 takto:

a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,

b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně,

c) hlášení podle § 29 písm. c) do 31. ledna za uplynulý kalendářní rok.

(5) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zemědělství údaje

a) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,

b) podle § 29 písm. b) do 31. března za uplynulý kalendářní rok,

c) podle § 29 písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok

na formulářích vydaných Ministerstvem zemědělství.

(6) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zdravotnictví údaje

a) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,

b) podle § 29 písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok

na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.

(7) Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

a) informují průběžně Ministerstvo zdravotnictví o

1. přijatých žádostech k registraci léčivých přípravků obsahujících návykové látky nebo prekursory,

2. porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě,

b) předávají průběžně Ministerstvu zdravotnictví stejnopisy pravomocných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících návykové látky nebo prekursory,

c) předávají Ministerstvu zdravotnictví roční hlášení podle § 26 odst. 1 písm. a),

d) informují průběžně příslušný krajský úřad o porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a o rozhodnutích vydaných na tomto základě.

§ 43a

Působnost orgánů státní správy

(1) Ministerstvo zdravotnictví mimo činnosti stanovené tímto zákonem dále v oblasti návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)

a) monitoruje pohyb vybraných pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1), případně prekursorů, mezi Českou republikou a ostatními zeměmi v rámci mezinárodních projektů,

b) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí krajského úřadu v případech uvedených v § 40 odst. 5,

c) poskytuje Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek

1. čtvrtletně údaje týkající se dovozu a vývozu omamných látek,11c) psychotropních látek11d) přílohy č. 5 tohoto zákona a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulé 3 měsíce,

2. jednou za rok do 30. června údaje týkající se produkce, výroby, spotřeby, stavu zásob a zadržených množství omamných látek a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulý kalendářní rok,11e)

3. jednou za rok do 30. června údaje týkající se výroby, stavu zásob, dovozu a vývozu psychotropních látek a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulý kalendářní rok,11f)

4. do 30. června odhad potřeby omamných látek,11g) psychotropních látek11h) a přípravků obsahujících tyto látky na následující kalendářní rok a jejich doplňky11i) během kalendářního roku,

d) poskytuje Evropské komisi jednou za rok údaje podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,11j)

e) vykonává působnost v oblasti prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství,11k)

f) spolupracuje s příslušnými orgány státu dovozce a vývozce.

(2) Policie České republiky

a) informuje Ministerstvo zdravotnictví o všech důležitých skutečnostech nezbytných pro rozhodování Ministerstva zdravotnictví podle tohoto zákona,11j) zejména o pokusech odcizení a odcizení návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1),

b) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok zasílá Ministerstvu zdravotnictví přehled o odňatých11l) množstvích prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1), údaje o jakékoliv jiné látce neuvedené v příloze I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) a v příloze přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), o níž bylo zjištěno, že byla použita k nedovolené výrobě omamných látek nebo psychotropních látek, o formách, metodách a prostředcích nedovolené výroby omamných látek a psychotropních látek s použitím prekursorů a pomocných látek podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.11j)

(3) Celní orgány

a) informují Ministerstvo zdravotnictví o všech důležitých skutečnostech nezbytných pro jeho rozhodování podle tohoto zákona,11j) zejména o případech zajištění11o) návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1),

b) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok zasílají Ministerstvu zdravotnictví přehled o zajištěných11o) množstvích prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1), údaje o jakékoliv jiné látce neuvedené v příloze I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) a v příloze přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), o níž bylo zjištěno, že byla použita k nedovolené výrobě omamných látek nebo psychotropních látek, o formách, metodách a prostředcích nedovolené výroby omamných látek a psychotropních látek s použitím prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,11j)

c) doplňují podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství11p) v případě prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) údaje na vývozním povolení,

d) kontrolují vyvezená množství pomocných látek kategorie 3, zda nepřesahují limity stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství2),7c),

e) poskytují informace o dovozu nebo vývozu návykových látek, přípravků, prekursorů nebo pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2) Ministerstvu zdravotnictví.

§ 44

Použití předpisů o správním řízení

(1) V rozhodování o věcech podle tohoto zákona se použijí obecné předpisy o správním řízení,12) s výjimkou registrace podle § 16 odst. 1 až 5.

(2) Skutečnosti uvedené v žádostech o povolení k zacházení, o vývozní povolení, o dovozní povolení, o povolení k vývozu makoviny a o povolení k dovozu makoviny je žadatel povinen vhodným způsobem doložit.

(3) U rozhodnutí o odnětí povolení k zacházení, o odnětí vývozního povolení, o odnětí dovozního povolení, o odnětí povolení k vývozu makoviny a o odnětí povolení k dovozu makoviny se vylučuje odkladný účinek odvolání.

§ 44a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti .

§ 44b

Tiskopisy formulářů

Tiskopisy formulářů uvedených v § 5 odst. 7, § 8 odst. 7 a 11, § 9 odst. 10, § 16 odst. 1, § 22 odst. 2, § 25 odst. 1, § 26 odst. 1, § 27 odst. 1, § 28 odst. 3, § 30, § 31 odst. 1 a § 43 odst. 6 včetně příloh, které jsou jejich nedílnou součástí, stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou a zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 45

Přechodná ustanovení

(1) Povolení k zacházení s omamnými látkami a psychotropními látkami nebo přípravky a zvláštní povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek nebo psychotropních látek nebo přípravků vydaná podle dosavadních předpisů se považují za povolení k zacházení, vývozní povolení, dovozní povolení, povolení k vývozu makoviny nebo povolení k dovozu makoviny podle tohoto zákona po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

(2) Řízení o vydání povolení k zacházení s omamnými látkami a psychotropními látkami nebo přípravky a o vydání zvláštního povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek nebo psychotropních látek nebo přípravků podle dosavadních předpisů,13) která nebyla pravomocně ukončena ke dni účinnosti tohoto zákona, se zastavují.

(3) Výrobci pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) jsou povinni se zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví (§ 16) do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona.


ČÁST TŘETÍ

§ 47

Změna živnostenského zákona

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 157/1998 Sb., se mění takto:

V § 3 odst. 3 písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 21) zní:

"k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,21)

21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.".

ČÁST PÁTÁ

§ 49

Změna zákona o správních poplatcích

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb. a zákona č. 157/1998 Sb., se mění takto:

V Sazebníku správních poplatků se za položku 131a vkládá položka 131b, která zní:

"Položka 131b

a) Povolení k zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami, přípravky je obsahujícími a některými látkami používanými při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek Kč 3 000,-
b) Povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících, některých látek používaných při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek a k vývozu pomocných látek Kč 500,-
c) Povolení k vývozu nebo dovozu makoviny Kč 500,-".

ČÁST SEDMÁ

§ 51

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 362/2004 Sb. Čl. II

1. Zahájená řízení o registraci, která nebyla pravomocně ukončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Zahájená řízení o pokutách, která nebyla pravomocně ukončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

3. Ohlašovací povinnost podle § 29 splní osoby poprvé za rok 2005.

4. Odpovědná osoba ustanovená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za odpovědnou osobu podle tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 74/2006 Sb. Čl. II

Povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory vydaná Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti do uplynutí doby, na kterou byla vydána.


Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb.

OMAMNÉ LÁTKY zařazené do seznamu I podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce  Chemický název  Poznámka 
Acetorfin  3-0-acetyl-7α-[2(R)-hydroxy-2-pentyl]-6,14-endo-ethenotetrahydrooripavin   
Acetyl-alfa-methyl fentanyl  N-[1-(α-methylfenethyl)-4-piperidyl]acetanilid   
Acetylmethadol  3-acetoxy-4, 4-difenyl-6-dimethylaminoheptan   
Alfacetylmethadol  α-3-acetoxy-4, 4-difenyl-6-dimethylaminoheptan   
Alfameprodin  α-3-ethyl-4-fenyl-1-methyl-4-propionyloxypiperidin   
Alfamethadol  α-4, 4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol   
Alfa-methylfentanyl  N-[1-(α-methylfenethyl)-4-piperidyl]propionanilid   
Alfa-methylthiofentanyl  N-[1-]1-methyl-2(2-thienyl)ethyl-[4-piperidyl]propionanilid   
Alfaprodin  α-1, 3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxypiperidin   
Alfentanil  N-{1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)
-ethyl]-4-methoxymethyl-4-piperidinyl}-N- -fenylpropionamid monohydrochlorid 
 
Allylprodin  3-allyl-4-fenyl-1-methyl-4-propionyloxypiperidin   
Anileridin  ethylester kyseliny 1-(4-aminofenethyl)-4 fenyl-4- -piperidinkarboxylové   
Benzethidin  ethylester kyseliny 1-(2-benzyloxyethyl)-4-fenyl-4-piperidinkarboxylové   
Benzylmorfin  3-benzylmorfin   
Betacetylmethadol  β-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan   
Beta-hydroxyfentanyl  N-[1-(β-hydroxyfenethyl)-4-piperidyl]propionanilid   
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl N-[1-(β-hydroxyfenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propinanilid   
Betameprodin  β-3-ethyl-4-fenyl-1-methyl-4-propionyloxypiperidin   
Betamethadol  β-4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol   
Betaprodin  β-1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxypiperidin   
Bezitramid  1-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)-4-(2-oxo-3 propionyl-1-benzimidazolinyl) piperidin   
Dextromoramid  ( + )-1-(2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutyryl) – pyrrolidin   
Diampromid  N-[2- (methylfenethylamino) propyl]propionanilid   
Diethylthiambuten  3-diethylamino-1, 1-di (2′ thienyl)-1-buten   
Difenoxin  1-(3,3 difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenyl-4-piperidin-karboxylová kyselina   
Difenoxylát  ethylester kyseliny 1-(3,3 difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenyl-4-piperidinkarboxylové   
Dihydroetorfin 7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-methyl- butyl]-6,14-endo-ethantetrahydrooripavin  
Dihydromorfin  4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3, 6 diol   
Dimenoxadol  2-dimethylaminoethylester kyseliny ethoxydifenyl-octové   
Dimefeptanol  4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol   
Dimethylthiambuten  3-dimethylamino-1, 1-di (2′ -thienyl)-1-buten   
Dioxafetylbutyrát  ethylester kyseliny 2, 2-difenyl-4-morfolinomáselné   
Dipipanon  4,4-difenyl-6-piperidino-3-heptanon   
Drotebanol  3,4-dimethoxy-17-methylmorfinan-6B,14-diol   
Ekgonin  [1R-(exo exo)]-3-hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo-[3. 2. 1]oktan-2-karboxylová kyselina
 – jeho estery a deriváty, ze kterých je možno transformací získat ekgonin a kokain 
 
Ethylmethylthiambuten  1,1-di(2′-thienyl)-3-methylethylamino-1-buten   
Etonitazen  1-(2-diethylaminoethyl)-2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol   
Etoxeridin  ethylester kyseliny 4-fenyl-1-[2-(2-hydroxy-ethoxy) ethyl]-4-piperidinkarboxylové   
Fenadoxon  4,4-difenyl-6-morfolino-3-heptanon   
Fenampromid  N- (1-methyl-2-piperidinoethyl) propionanilid   
Fenazocin  5, 9-dimethyl-2-fenethyl-2 ‚-hydroxy-6, 7-benzomorfan   
Fenomorfan  N-fenethyl-3-hydroxymorfinan   
Fenoperidin  ethylester kyseliny 4-fenyl-1-(3-fenyl-3-hydroxypropyl)-4-piperidinkarboxylové   
Fentanyl  N-(1-fenethyl-4-piperidyl)propionanilid   
Furethidin  ethylester kyseliny 4-fenyl-1-(2- tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-piperidinkarboxylové   
Hydrokodon  4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-on  dihydrokodeinon 
Hydromorfinol  14-hydroxy-7,8-dihydromorfin   
Hydromorfon  4,5-epoxy-3-hydroxy-17-methylmorfinan-6-on  dihydromorfinon 
Hydroxypethidin  ethylester kyseliny 4-(3-hydroxyfenyl)-1-methyl-4-piperidinkarboxylové   
Isomethadon  4,4-difenyl-6-dimethylamino-5-methyl-3-hexanon   
Karfentanil methyl-4-[(1-oxopropyl)fenylamino]-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-karboxylát  
Klonitazen  1-(2-diethylaminoethyl)-2-(4-chlorbenzyl)-5-nitrobenzimidazol   
Kodoxim  6-karboxymethyloxim dihydrokodeinonu   
Koka – list     
Kokain  methylester benzoylekgoninu   
Koncentrát z makoviny   poloprodukt k výrobě alkaloidů získaný technologickou úpravou makoviny
Konopí extrakt a tinktura    
Levofenacylmorfan  (-)-N-fenacyl-3-hydroxymorfinan   
Levomethorfan  (-)-3-methoxy-N-methylmorfinan  Izomer dextromethorfan [(+)-3-methoxy-N-methylmorfinan] je vyňat ze seznamu omamných látek uvedených v této příloze
Levomoramid  (-)-1-(2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutyryl)-pyrrolidin   
Levorfanol  (-)-3-hydroxy-N-methylmorfinan  Izomer dextrorfanol [(+)-3-hydroxy-N-methylmorfinan] je vyňat ze seznamu omamných látek uvedených v této příloze
Metazocin  2′-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorfan   
Methadon  4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanon   
Methadon, meziprodukt  2,2-difenyl-4-dimethylaminovaleronitril   
Methyldesorfin  6-methyl-delta-6-desoxymorfin   
Methyldihydromorfin  6-methyl-7,8-dihydromorfin   
Metopon  5-methyl-7,8-dihydromorfin-6-on   
Moramid, meziprodukt  kyselina 2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinomáselná   
3-Methylfentanyl  cis nebo trans N-(1-fenethyl-3-methyl-4-piperidyl)-propionanilid   
3-Methylthiofentanyl Morferidin  N-{3-methyl-1-[2- (2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl}propionanilid
ethylester kyseliny 4-fenyl-1-(2-morfolinoethyl)-4-piperidinkarboxylové 
 
Morfin  7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3, 6-diol   
Morfin methobromid    a jiné deriváty morfinu se čtyřvazným dusíkem
včetně derivátů morfin-N-oxidu (i kodein-N-oxidu) 
Morfin-N-oxid  (5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfi- nan-3,6-diol-17-oxid   
MPPP  propylester kyseliny 4-fenyl-1-methyl-4-piperidin-karboxylové   
Myrofin  6-myristoyl-3-benzylmorfin   
Nikomorfin  3,6-dinikotinoylmorfin   
Noracymethadol  α-(±)-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-methylaminoheptan   
Norlevorfanol  (-) -3-hydroxymorfinan   
Normethadon  4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-hexanon   
Normorfin  demethylmorfin -(5α, 6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy- morfinan-3,6-diol   
Norpipanon  4, 4-difenyl-6-piperidino-3-hexanon   
Opium    kromě homeopaticky vyrobených přípravků,
jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2
Oripavin 4,5α-epoxy-6-methoxy-17-methyl-6,7,8,14-tetradehydromorfinan-3-ol  
Oxykodon  14-hydroxydihydrokodeinon   
Oxymorfon  14-hydroxydihydromorfinon   
Parafluorfentanyl  4′-fluor-N-(1-fenethyl-4- piperidyl)propionanilid   
PEPAP  ethylester kyseliny 1-fenethyl-4-fenyl-4-piperidin-karboxylové   
Pethidin  ethylester kyseliny 4-fenyl-1-methyl-4- piperidinkarboxylové   
Pethidin, meziprodukt A  4-fenyl-4-kyan-1-methylpiperidin   
Pethidin, meziprodukt B  ethylester kyseliny 4-fenyl-4-piperidinkarboxylové   
Pethidin, meziprodukt C  kyselina 4-fenyl-1-methyl-4-piperidinkarboxylová   
Piminodin  ethylester kyseliny 4-fenyl-1-(3-fenylaminopropyl)-4-piperidinkarboxylové   
Piritramid  1-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)-4-piperidino-4-piperidinkarboxamid   
Proheptazin  1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxyhexahydro-1H-azepin   
Properidin  isopropylester kyseliny 4-fenyl-1-methyl-4-piperidinkarboxylové   
Racemethorfan  (±)-3-methoxy-N-methylmorfinan   
Racemoramid  (±)-1-(2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobuty- ryl) pyrrolidin   
Racemorfan  (±) -3-hydroxy-N-methylmorfinan   
Remifentanil methylester kyseliny 1-(2-methoxykarbonylethyl)- -4-(fenylpropionylamino)-piperidin-4-karboxylové  
Sufentanil  N-{4-methoxymethyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}propionanilid   
Tapentadol 3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl]fenol  
Thebain  (5α)-6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorfinan   
Thebakon  acetyldihydrokodeinon   
Thiofentanyl  N-{1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}propionanilid   
Tilidin  (±) -ethylester trans-2-dimethylamino-1-fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylové kyseliny   
Trimeperidin  4-fenyl-4-propionyloxy-1,2,5-trimethylpiperidin   

Včetně izomerů omamných látek uvedených v tomto seznamu, dále estery a étery omamných látek uvedených v tomto seznamu a solí omamných látek uvedených v tomto seznamu, včetně solí izomerů, esterů a éterů ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 2 k zákonu č. 167/1998 Sb.

OMAMNÉ LÁTKY zařazené do seznamu II podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách(vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce  Chemický název  Poznámka 
Acetyldihydrokodein  (5α, 6α)-6-acetoxy-4,5-epoxy-3-methoxy-17- methylmorfinan   
Dextropropoxyfen  α-(+)-1,2-difenyl-4-dimethylamino-3-methyl-2-propionyloxybutan   
Dihydrokodein  (5α 6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfinan-6-ol   
Ethylmorfin  3-ethylmorfin   
Folkodin  3-(2-morfolinoethyl)morfin   
Kodein  3-methylmorfin   
Nikodikodin  6-nikotinoyl-7,8-dihydrokodein   
Nikokodin  6-nikotinoylkodein   
Norkodein  N-demethylkodein   
Propiram  N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-(2-pyridyl)pro- pionamid   

Včetně izomerů omamných látek uvedených v tomto seznamu, dále solí omamných látek uvedených v tomto seznamu, včetně solí izomerů látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 3 k zákonu č. 167/1998 Sb.

OMAMNÉ LÁTKY zařazené do seznamu IV podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce  Chemický název  Poznámka 
Desomorfin  6-desoxy-7,8-dihydromorfin   
Etorfin  6, 7, 8, 14-tetrahydro-7α-[2(R)-hydroxy-2-pentyl]-6,14-endo-ethenooripavin   
Heroin  3,6-diacetylmorfin   
Ketobemidon  4-(3-hydroxyfenyl)-l-methyl-4-propionylpiperi-din   
Konopí     
Pryskyřice z konopí     

Včetně solí omamných látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 4 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.) nebo podle rozhodnutí orgánů Evropských společenství

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce  Další mezinárodní nechráněný
název nebo obecný název 
Chemický název  Poznámka 
  AM-2201 1-[(5-fluorpentyl)-1H-in-dol-3-yl]-(naftalen-1-yl)methanon  
  bk-PMA 1-(4-methoxyfenyl)-2-aminopropan-1-on  
  bk-PMMA 1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on  
Brolamfetamin  DOB  2-amino-1-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)propan   
  Bromo-Dragonfly 1-(8-brombenzo[1,2-b;4,5-b]difuran-4-yl)-2-aminopropan  
  Butylon 1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-(methylamino)butan-1-on  
  2C-I 4-jod-2,5-dimethoxyfenetylamin  
  2C-T-2 2,5-dimethoxy-4-etylthiofenetylamin  
  2C-T-7 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenetylamin  
  CP-47,497 2-[(1R,3S)-3-hydro-xycyklohexyl]-5-(2-methyloktan-2-yl)fenol  
  CRA-13 naftalen-1-yl-(4-pentyloxynaftalen-1-yl)methanon  
  DBZP 1,4-dibenzylpiperazin  
  DET  N, N-diethyltryptamin   
Dimethoxyamfetamin  DMA  dl-2-amino-1-(2,5-dimethoxyfenyl) propan   
  DMHP  3-(1,2-dimethylheptyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetra-hydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran   
  DMT  N, N-dimethyltryptamin   
  DOC 1-(4-chlorfenyl-2,5-di-methoxy)-2-aminopropan  
2,5-Dimethoxy-4-ethylamfetamin  DOET  dl-2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-ethylfenyl)propan   
  DOI 1-(4-jodfenyl-2,5-di-methoxy)-2-aminopropan  
Eticyklidin  PCE  N-ethyl-1-fenylcyklohexylamin   
Etryptamin    3-(2-aminobutyl)indol   
  Flefedron 1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on  
  4-FMP 1-(4-fluorfenyl)-N-methyl-2-aminopropan  
  JWH-018 (naftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon  
  JWH-073 (naftalen-1-yl)(1-butyl-1H-indol-3-yl)methanon  
  JWH-081 (4-methoxynaf-talen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon  
  JWH-122 (4-methylnaftalen-1-yl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon  
  JWH-200 [1-(2-(morfolin-4-yl)ethyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)methanon  
  JWH-250 2-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethanon  
  JWH-398 (4-chlornaftalen-1-yl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon  
Kathinon    (-)-2-aminopropiofenon   
(+)Lysergid  LSD, LSD-25  (+)-N,N-diethyllysergamid (diethylamid kyseliny d-lysergové)   
  MBZP 1-benzyl-4-methylpiperazin  
  mCPP 1-(3-chlorfenyl)piperazin  
  MDAI 5,6-methylendioxy-2-ami-noindan  
  MDPV 1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on  
  4-MEC 2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)-propan-1-on  
  Mefedron 2-(methylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on  
  Meskalin  3,4,5-trimethoxyfenethylamin   
Methkathinon    2-(methylamino)-l-fenylpropan-l-on   
5-Methoxy-3,4-methylendioxy- amfetamin  MMDA  2-amino-1-(5-methoxy-3,4-methylendioxyfenyl)propan   
4-Methylaminorex    (±) -cis-2-amino-5-fenyl-4-methyl-2-oxazolin   
3,4-Methylen-dioxy- methamfetamin  MDMA  1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-methylaminopropan  
  Methylon 2-(methylamino)-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan-1-on  
  4-MTA 2-amino-1-(4-methylthio-fenyl)propan  
  Nafyron 1-(naftalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on  
N-Ethyl MDA    (±) – N- ethyl-a-methyl-3,4-(methylendioxy) fenethylamin   
N-Hydroxy MDA    (±) -N[α methyl-3,4-(methylendioxy)fenethyl]hydroxylamin   
  Parahexyl  3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-tri- methyl-6H-dibenzol[b,d]pyran   
  pFPP 1-(4-fluorfenyl)piperazin  
Para-methoxy-amfetamin PMA  2-amino-1-(4-methoxyfenyl)propan   
Para-methoxymetamfetamin PMMA 1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan  
Psilocybin    N,N-dimethyl-0-fosforyl-4-hydroxytryptamin   
  Psilotsin Psilocin  3- (2-dimethylaminoethyl) -4-hydroxyindol   
Rolicyklidin  PHP, PCPY  1-(1-fenylcyklohexyl )pyrrolidin   
  Salvinorin A methyl-(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-acetoxy-2-(furan-3-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododekahydro-2H-ben-zo[f]isochromen-7-karboxylát  
  STP, DOM  2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methylfenyl)propan   
Tenamfetamin  MDA  2-amino-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan   
Tenocyklidin  TCP  1-[1-(2-thienyl)cyklohexyl]piperidin   
  TFMPP 1-[3-(trifluormethyl)fenyl]-piperazin  
  THC  Tetrahydrokanabinoly, všechny izomery:
Δ6a(10a), Δ6a(7), Δ7, Δ8, Δ10, Δ9(11) a jejich stereochemické varianty 
 
Trimethoxy-amfetamin TMA  dl-2-amino-1-(3,4,5-trimethoxyfenyl)propan   
  TMA-2 dl-2-amino-1-(2,4,5-trimethoxyfenyl)propan  

Včetně stereoizomerů psychotropních látek, až na výslovné výjimky, uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto stereoizomery mohou existovat podle zvláštního chemického označení a solí psychotropních látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy mohou existovat.

Příloha č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název
(INN) v českém jazyce 
Další mezinárodní nechráněný
název nebo obecný název 
Chemický název  Poznámka 
Amfetamin    (±)-2-amino-1-fenylpropan   
Amineptin   7-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylamino) heptanová kyselina  
Buprenorfin   21-cyklopropyl-7-a-[(S)-1-hydro-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin  
  2C-B 4-brom-2,5-dimethoxy-fenethylamin  
Dexamfetamin    (±)-2-amino-1-fenylpropan   
Fencyklidin   PCP 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin   
Fenetylin    dl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-{2-[(1-methyl-2- fenylethyl)amino]ethyl}
-1H-purin-2,6-dion 
 
Fenmetrazin    2-fenyl-3-methylmorfolin   
Flunitrazepam   1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzo-diazepin-2-on  
Levamfetamin    1-2-amino-1-fenylpropan   
Levometamfetamin    1-1-fenyl-2-methylaminopropan   
Meklokvalon    3-(o-chlorfenyl)-2-methyl-4(3H)-chinazolinon   
Methakvalon    2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-chinazolinon   
Metamfetamin    (±)-1-fenyl-2-methylaminopropan   
Metamfetamin racemát    (±)-1-fenyl-2-methylaminopropan   
Methylfenidát    methylester kyseliny 2-fenyl-2-(2-piperidyl)octové   
Sekobarbital    5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbiturová kyselina   
Dronabinol delta-9-THC  Δ 9 tetrahydrokanabinol a jeho steriochemické varianty  Odpovídá takovým stereochemickým variantám delta-9-THC, jako např. [(-)-transdelta-9-THC] 
Zipeprol    α-(α-methoxybenzyl)-4-(βb-methoxyfenethyl)-1-piperazinethanol   

Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 6 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu III podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název
(INN) v českém jazyce 
Další mezinárodní nechráněný
název nebo obecný název 
Chemický název  Poznámka 
Amobarbital    5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbiturová kyselina   
Butalbital    5-allyl-5-isobutylbarbiturová kyselina   
Cyklobarbital    5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-ethylbarbiturová kyselina   
Glutethimid    2-ethyl-2-fenylglutarimid   
Kathin  [(+)-norpseudoefedrin] D-threo-2-amino-1-hydroxy-1-fenylpropan   
Pentazocin    6,11-dimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-(3-methyl-2-butenyl)
-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol 
 
Pentobarbital    5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbiturová kyselina   

 

Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu IV podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název
(INN) v českém jazyce 
Další mezinárodní nechráněný
název nebo obecný název 
Chemický název  Poznámka 
Allobarbital    5, 5-diallylbarbiturová kyselina   
Alprazolam    6-fenyl-8-chlor-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a]-[1,4]benzodiazepin   
Amfepramon    2- (diethylamino) propiofenon   
Aminorex    2-amino-5-fenyl-2-oxazolin   
Barbital    5,5-diethylbarbiturová kyselina   
Benzfetamin    N-benzyl-N,α-dimethylfenethylamin   
Benzylpiperazin   1-benzylpipe-razin  
Bromazepam    7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4- benzodiazepin-2-on   
Brotizolam    2-brom-4-(o-chlorfenyl)-9-methyl-6H- thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin   
Butobarbital    5-butyl-5-ethylbarbiturová kyselina   
Delorazepam    1,3-dihydro-7-chlor-5-(o-chlorfenyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Diazepam    1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Estazolam    6-fenyl-8-chlor-4H-s-triazolo-[4,3-a] [1,4] benzodiazepin   
Ethinamát    1-ethinylcyklohexanolkarbamát   
Ethchlorvynol    3-ethyl-1-chlor-1-penten-4-in-3-ol   
Ethylamfetamin    dl-2-ethylamino-1-fenylpropan   
Ethylloflazepát    ethyl 2,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-7-chlor-2-oxo-1H-1, 4-benzodiazepin-3-karboxylát   
Fendimetrazin    (+) -3,4-dimethyl-2-fenylmorfolin   
Fenkamfamin    dl-2-ethylamino-3-fenylbicyklo[2,2,1]heptan   
Fenobarbital    5-ethyl-5-fenylbarbiturová kyselina   
Fenproporex    dl-2-(2-kyanethylamino)-1-fenylpropan   
Fentermin    1,1-dimethylfenethylamin   
Fludiazepam    1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-7-chlor-1-methyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-on   
Flurazepam    1-[2-(diethylamino) ethyl]-1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl) -7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
  GHB kyselina 4-hydroxybutanová  
Halazepam    1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1-(2,2,2-trifluor- ethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Haloxazolam    10-brom-llb- (o-fluorfenyl) -2,3,7, llb-tetrahy-drooxazolo[3, 2-d] [1,4]benzodiazepin-6 (5H) -on   
Chlordiazepoxid    5-fenyl-7-chlor-2-methylamino-3H-1,4-benzo-diazepin- 4-oxid   
Kamazepam    1,3-dihydro-3-hydroxy-5-fenyl-7-chlor-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimethylkarbamát (ester)   
Ketamin   (RS)-2-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)cyklohexan-1-on  
Ketazolam    8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-l2b-fenyl-ll-chlor-4H-[1,3]oxazino[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-4,7-(6H) -dion   
Klobazam    5-fenyl-7-chlor-1-methyl-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion   
Klonazepam    1,3-dihydro-5-(o-chlorfenyl)-7-nitro-2H-1,4-benzo- diazepin-2-on   
Klorazepát    2,3-dihydro-2,2-dihydroxy-5-fenyl-7-chlor-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylová kyselina   
Klotiazepam    1,3-dihydro-7-ethyl-5-(o-chlorfenyl)-1-methyl-2H-thieno[2,3-e] [1,4]diazepin-2-on   
Kloxazolam    10-chlor-11b-(o-chlorfenyl)-2,3,7,1lb-tetra-hydrooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on   
Lefetamin  SPA  (–)-1,2-difenyl-1-dimethylaminoethan   
Loprazolam    2,4-dihydro-6-(o-chlorfenyl)-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) methylen]-8-nitro-1H-imidazo- [1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1-on   
Lorazepam    1,3-dihydro-3-hydroxy-7-chlor-5-(o-chlorfenyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Lormetazepam    1,3-dihydro-3-hydroxy-7-chlor-5-(o-chlorfenyl)-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Mazindol    2,5-dihydro-5-(p-chlorfenyl)-3H-imidazo[2,1-a]- isoindol-5-ol)   
Medazepam    2,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1-methyl-1H-1,4-benzodiazepin   
Mefenorex    dl-2-(3-chlorpropylamino)-1-fenylpropan   
Meprobamát    2-methyl-2- (l-propyl) -1,3-propandiol dikarbamát   
Mesokarb    3- (α-methylfenethyl) -N- (fenyl karbamoyl) sydnonimin   
Methylfenobarbital    5-ethyl-5-fenyl-1-methylbarbiturová kyselina   
Methyprylon    3, 3-diethyl-5-methylpiperidin-2, 4-dion   
Midazolam    8-chlor-6-(o-fluorfenyl)-1-methyl-4H-imidazo- [1,5-a] [1,4]benzodiazepin   
Nimetazepam    1, 3-dihydro-5-fenyl-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Nitrazepam    1,3-dihydro-5-fenyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Nordazepam    1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Oxazepam    1,3-dihydro-5-fenyl-3-hydroxy-7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Oxazolam    11b-fenyl-10-chlor-2-methyl-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6 (5H)-on   
Pemolin    5-fenyl-2-imino-4-oxazolidinon   
Pinazepam    1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1-(2-propinyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Pipradrol    difenyl(2-piperidyl)methanol   
Prazepam    1-cyklopropylmethyl-1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Pyrovaleron    dl-1-(4-methylfenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon   
Sekbutabarbital    5-ethyl-5-(1-methylpropyl)barbiturová kyselina   
Temazepam    1,3-dihydro-5-fenyl-3-hydroxy-7-chlor-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Tetrazepam    5-(1-cyklohexenyl)-1,3-dihydro-7-chlor-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on   
Triazolam    8-chlor-6-(o-chlorfenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo- [4,3 a] [1,4]benzodiazepin   
Vinylbital    5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbiturová kyselina   
Zolpidem   N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid  

Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 8 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PŘÍPRAVKY zařazené do seznamu III podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb., ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)

Přípravky obsahující:

Podmínky:

1)

jednu z omamných látek:
Acetyldihydrokodein
Dihydrokodein
Ethylmorfin
Folkodin
Kodein
Nikodikodin
Nikokodin
Norkodein

Mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) a množství omamné látky
a) v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě nesmí přesáhnout 100 mg,
b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %.

2)

Difenoxin

a) Množství difenoxinu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 0,5 mg.
b) Množství síranu atropinia musí být nejméně 5 % k množství difenoxinu v jedné tabletě, kapsli, ampuli, čípku, popř. jiné lékové formě.

3)

Difenoxylát

a) Množství difenoxylátu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 2,5 mg.
b) Množství síranu atropinia musí být nejméně 1 % k množství difenoxylátu v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, popř. v jiné lékové formě.

4)

Dextropropoxyfen

Množství dextropropoxyfenu
a) nesmí přesáhnout 135 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě,
b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %.
Přípravek nesmí obsahovat žádnou psychotropní látku.

5) Kokain Množství kokainu nesmí přesáhnout 0,1 % kokainu.
6) Opium nebo morfin a) Množství morfinu nesmí přesáhnout 0,2 %.
b) Dále mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných).
Omamná látka v přípravku obsažená nesmí být snadno získána zpět v takovém množství, aby ohrozila veřejné zdraví.
7) Ipekakuanhový prášek s opiem a) Množství opia v prášku nesmí být vyšší než 10 %.
b) Množství ipekakuanhového kořene nesmí být vyšší než 10 %.
c) Množství jedné nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) nesmí být nižší než 80 %.
8) Propiram a) Množství propiramu nesmí přesáhnout 100 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě,
b) Množství methylcelulózy v přípravku musí být nejméně stejné nebo vyšší než propiramu.

Včetně homeopaticky vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2.

1) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

1a) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.

2) Nařízení Rady (ES) č. 111/2005.

2a) Vyhláška č. 47/1965 Sb., o Jednotné Úmluvě o omamných látkách, ve znění sdělení č. 458/1991 Sb., Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961.

2b) Čl. 1 odst. 2 písm. f) nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.

2c) Úmluva o psychotropních látkách vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.

2d) Čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

2e) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.

5) § 33 a násl. zákona č. 79/1997 Sb.

5a) § 39 zákona č. 79/1997 Sb.

5b) § 107 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5c) Čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.

5d) § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

5f) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

6a) § 39 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb.

6b) Vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich užívání.

6c) § 50 zákona č. 79/1997 Sb.

7) § 162, 162a a 220 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

7a) Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

7c) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 3769/92 ze dne 21. prosince 1992, kterou se provádí a mění nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1232/2002.

8a) Vyhláška č. 47/1965 Sb., ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.
Úmluva o psychotropních látkách vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.

8b) Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.
Nařízení komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

9) § 309 až 311 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

10) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).

10b) Čl. 19 odst. 2 a čl. 21 odst. 3 vyhlášky č. 47/1965 Sb.

10c) Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

10d) § 4 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb.

10g) Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

10h) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10i) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.

10j) Vyhláška č. 304/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.

10n) Čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.

10o) Článek 8 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

10p) § 2 obchodního zákoníku.

11) Např. zákon č. 79/1997 Sb., zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

11a) Článek 18 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, vyhlášené pod č. 462/1991 Sb.

11b) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplněních některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11c) Čl. 1, 2, 13, 20 a 25 vyhlášky č. 47/1965 Sb.

11d) Čl. 1 a 2 Úmluvy o psychotropních látkách vyhlášené pod č. 62/1989 Sb.

11e) Čl. 1, 2, 13, 20 a 27 vyhlášky č. 47/1965 Sb.

11f) Čl. 1, 2, 3, 12 a 16 Úmluvy o psychotropních látkách vyhlášené pod č. 62/1989 Sb.

11g) Čl. 1, 12 a 19 vyhlášky č. 47/1965 Sb.

11h) Rezoluce Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů č. 1981/7.
Implementace Úmluvy o psychotropních látkách z r. 1971. Rezoluce Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů č. 1991/44.
Prevence úniku psychotropních látek seznamu III a IV Úmluvy o psychotropních látkách z r. 1971 do nezákonných kanálů při mezinárodním obchodování.

11i) Čl. 12 odst. 4 a odst. 5 a čl. 19 odst. 3 vyhlášky č. 47/1965 Sb.

11j) Čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

11k) Nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

11l) § 79 trestního řádu.

11m) Čl. 5a odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.

11n) Článek 5 nařízení Komise (EHS) č. 3769/92, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92 a nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

11o) § 309 až 312 zákona č. 13/1993 Sb.

11p) Čl. 4a odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

12) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

13) Nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-167