Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

HLASOVÁNÍ K NÁVRHU VYUŽITÍ KONOPÍ PRO LÉČEBNÉ ÚČELY 8.ČERVNA 2012     

06/09/12

HLASOVÁNÍ K NÁVRHU VYUŽITÍ KONOPÍ PRO LÉČEBNÉ ÚČELY 8.ČERVNA 2012 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 40. schůze Sněmovny: K využití konopí pro léčebné účely Pátek 8. června 2012 Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění […]

HLASOVÁNÍ K NÁVRHU VYUŽITÍ KONOPÍ PRO LÉČEBNÉ ÚČELY 8.ČERVNA 2012

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

40. schůze Sněmovny: K využití konopí pro léčebné účely

Pátek 8. června 2012

Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové,
Zuzky Bebarové-Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny,
Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 590/ – prvé čtení

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040147.htm

pátek 8. června 2012

(11.00 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Záznam z jednání výboru pro sociální politiku vám byl doručen jako sněmovní tisk 574/6. Nyní poprosím paní zpravodajku výborů a komise poslankyni Dagmar Navrátilovou za výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výboru pro sociální politiku a komise pro rodinu a rovné příležitosti, aby se ujala slova. Prosím.

 

Poslankyně Dagmar Navrátilová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan ministr za mě řekl téměř vše, takže to budu moci vzít ve stručnosti.

Sněmovní tisk 574 byl projednáván na několika, respektive na dvou výborech a komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Na této komisi byl vzat na vědomí, na výboru pro sociální politiku byl také – lépe řečeno, nebylo přijato žádné usnesení. Garančním výborem tohoto sněmovního tisku byl výbor školský, který se tímto tiskem zabýval na několika svých jednáních. Konkrétně na dvou. Taktéž podvýbor pro regionální školství dvakrát zasedal na toto téma.

Školský výbor přijal na základě jednání podvýboru pro regionální školství pozměňovací návrhy, které skutečně jsou dá se říci v souladu s postojem ministerstva školství. Diskusi byli přítomni i zástupci odborné veřejnosti. Pozměňovací návrhy vám byly předloženy. Myslím, že jednotlivé pozměňovací návrhy není třeba podrobně představovat.

Ráda bych ještě upozornila, že v podrobné rozpravě ve druhém čtení bych chtěla podle § 95 požádat o zkrácení lhůty.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy není přihlášen nikdo. Nikdo nesignalizuje zájem o vystoupení, proto končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou a do té je připraven pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já bych se chtěl přihlásit ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. Ten první je v informačním systému veden pod číslem 2566 a týká se problematiky náhrady nákladů při útěku dítěte ze školského zařízení. Podle současné právní úpravy, pokud stát odebere dítě z rodiny, tak za něj přebírá odpovědnost. Podle navrhované novely mají tuto odpovědnost nést nadále rodiče, byť z rozhodnutí státu na dítě prakticky nemají žádný vliv. Pokud by tedy tato novela byla přijata v tom navrženém znění, tak Policie České republiky bude při útěcích dětí ze školských zařízení požadovat náklady převozu buď po tom dítěti, nebo pravděpodobněji po jeho zákonných zástupcích, tedy po rodičích, kteří nemají z rozhodnutí státu to dítě ve své moci, což tedy považuji minimálně za nespravedlivé. V důvodové zprávě předkladatele se uvádí, že důvodem k této úpravě je to, že zákon o ústavní výchově je v rozporu se zákonem o policii. Podle mého, a nejen mého názoru tomu tak není. Tyto dvě normy nejsou v rozporu. Je na to třeba pohlížet tak, že zákon o ústavní výchově je speciální normou vůči zákonu o Policii České republiky.

Druhý pozměňovací návrh je veden pod číslem 2611 a týká se ustanovení, které upřesňuje poskytování péče dětem, které nejsou občany České republiky. Já se domnívám, že z legislativně technického hlediska není vhodné, aby zákonný předpis upravoval tuto otázku tak detailně, jak je upravována. Podle mého názoru zcela postačí, aby zákon v obecné rovině umožnil poskytování péče dětem-cizincům ve školských zařízeních a samotný systém a organizace péče o tyto děti mohou být precizovány formou podzákonného předpisu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Zvu k mikrofonu paní zpravodajku, aby vystoupila s avizovaným procedurálním návrhem.

 

Poslankyně Dagmar Navrátilová: Děkuji za slovo. Podle § 95 článku 1 navrhuji zkrácení lhůty na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Poprosím pana ministra, zda by byl tak laskav a zopakoval na mikrofon tento návrh, který přednesla paní zpravodajka, pouze se k němu odkázal, abychom vyhověli jednacímu řádu a pravidlům.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Ano, paní předsedající, já souhlasím s tímto návrhem na zkrácení lhůty na 48 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr navrhuje návrh na zkrácení lhůty. (Ministr Fiala: Navrhuji, ano.) Ano. Děkuji pěkně.

O tomto návrhu navrhovatele zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje návrh na zkrácení na 48 hodin. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 61 z počtu přihlášených 156 pro 110, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Já mohu ukončit projednávání tohoto návrhu ve druhém čtení, poděkovat panu ministrovi i paní zpravodajce a přistoupit k následujícímu bodu našeho dnešního jednání. Tím je

33.
Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové,
Zuzky Bebarové-Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny,
Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 590/ – prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk č. 590/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla představitelka navrhovatelů předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobré dopoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Předstupuji před vás jako jedna ze skupiny poslankyň a poslanců, kteří jsou ze všech politických stran zastoupeni v Poslanecké sněmovně a kteří se rozhodli podpořit návrh zákona, jehož titul, nebo účel, spíše název zatím nám byl místopředsedkyní sdělen.

Já bych se chtěla věnovat několika otázkám. Za prvé bych chtěla ve stručnosti alespoň zmínit důvod, co nás vedlo k předložení tohoto návrhu zákona. Možná si všichni pamatujete, že v různých obdobích – nebo všichni, alespoň část z této Poslanecké sněmovny si pamatuje, že v různých obdobích se objevila na parlamentní půdě debata o tom, zda můžou být legalizovány drogy měkké, tvrdé, za jakých podmínek by to mělo být. Tyto rozpravy, tyto návrhy zákonů jsme absolvovali v minulém období, ale my se teď se skupinou kolegů před vás stavíme s návrhem jiným. My se nechceme bavit o tom, zda zlegalizujeme drogy měkké nebo tvrdé. Chceme se bavit o tom, jestli je možné umožnit léčebné využití – a pouze striktně léčebné využití – konopí pro některé závažné stavy lidí. ***

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040148.htm

pátek 8. června 2012

(11.10 hodin)

pokračuje Němcová)

Byli jsme inspirováni řadou osobních příběhů, tedy těch lidí, kteří ve fázi svého onemocnění, které je závažné a provázené nesmírně složitými bolestivými stavy, hledali jakoukoliv pomoc, a nakonec se ukázalo, že ji pokoutně a v podstatě nezákonně nalezli tehdy, když si buďto na nějakém nelegálním trhu nebo sami za oknem vypěstovali rostlinu, kterou potom použili pro to, aby sami sobě z tíživých léčebných stavů pomohli.

Myslím si, že není správné, aby existuje-li možnost pomoci těžce nemocným lidem a představíme-li si, jaké všechny drogy medicína dnes užívá, jaké všechny preparáty nemocným lidem poskytuje, tak není správné říci, že existuje-li nějaká možnost pomoci, že před ní máme zavřít oči a nebavit se o tom, jestli ji máme těmto lidem nabídnout, nebo nemáme nabídnout.

Chtěla bych upozornit na to, že samozřejmě jsme to nebyli pouze my, zástupci Sněmovny, kdo tento návrh připravoval. Vznikla široká skupina, v jejímž čele vznikla, jenom pro vaši informaci, již v srpnu roku 2011 pracovní skupina. Vedl ji děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pan profesor Tomáš Zima, místopředsedou byl národní protidrogové koordinátor Jindřich Vobořil, dalšími členy byli předseda Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně profesor doktor Jaroslav Blahoš, zástupci Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Národní protidrogové centrály, Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Legislativní rada vlády. Mohla bych pokračovat. Byl to prostě široký sbor, který se scházel nad tím, jak přinést úpravu, která by mohla vést ke zmíněnému cíli.

Mluvím-li o cíli, prosím zopakuji těch pět momentů, které nám byly inspirací, čeho chceme dosáhnout.

Prvním cílem je zpřístupnit konopí pro léčbu v České republice pro indikovaná onemocnění a chorobné stavy. Žádná legalizace – umožnění k léčebným účelům.

Za druhé, zamezit zneužití tohoto konopí pro jakékoliv jiné než léčebné a vědecké účely.

Za třetí, dosáhnout plného souladu právního stavu České republiky s mezinárodními úmluvami o kontrole omamných a psychotropních látek.

Za čtvrté, umožnit dovoz konopí pro léčebné účely do České republiky.

Za páté, umožnit pěstování konopí pro léčebné účely v České republice definováním jeho pravidel.

Jestliže jsem zmínila tyto cíle a mluvila jsem tady také o lidech, kteří čekají, zda bude tento zákon přijat, nebo nebude, zda jim tato léčba bude umožněna, nebo nebude, tak bych možná měla pro vaši informaci zmínit, kterých chorob se to týká nejvíc, kterým lidem by bylo pomoženo. Vezmu to jenom velmi stručně, protože nemá smysl, abych četla vše, co nakonec můžete nalézt pro vaši informaci v důvodové zprávě, ale hodně se to týká chronických a neztišitelných bolestí u řady chorobných stavů. Míním tím onkologické pacienty, míním tím pacienty s Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou, atopickým ekzémem, lupénkou a mnoha dalšími chorobami.

Diskuse, která se vedla v průběhu měsíců, byla o tom, a já jsem to tady zmínila, zda je nějaké riziko v případě, že bude konopí pěstováno na území České republiky pro tento legální účel, anebo zda máme přistoupit pouze k jeho dovozu. Proto je návrh vypracován v obou variantách, aby dal poslancům možnost se vyjádřit k tomu, zda vidí nějaká rizika, nějakou možnost prodlevy, než by bylo proces pěstování vůbec možno zahájit. Jsou zde připraveny obě varianty k tomu, abychom mohli v co nejkratší době těm potřebným tuto léčbu moci nabídnout.

Já bych snad ještě závěrem, jestli dovolíte, zmínila jeden dopis, který mi poslal pan docent Hanuš, který je z fakulty medicíny z Jeruzaléma. Izrael je jednou ze zemí, která už s využitím konopí pro léčebné účely má zkušenosti. Možná bych mohla ještě dodat, že zrovna tak je to Kanada, Nizozemí, Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Španělsko nebo Německo, též některé státy Spojených států amerických.

Pan docent Hanuš píše – já to nebudu číst celé, ale ocituji pár vět: "V současné době existuje řada zemí, kde je povoleno léčebné konopí užívat těm pacientům, kterým jiné léky nepomáhají. Vzhledem k tomu, že dlouhou dobu je konopí zapovězenou rostlinou, nešel pokrok a výzkum v jeho léčebném použití tak, jak by bylo žádoucí. Dnes se jedná především o paliativní léčbu léčebným konopím, kdy si pacient touto rostlinou odstraní nepříznivé příznaky nemoci, i když nemoc postupuje dále, takže má mnohdy pocit, jako by byl zdravý. I pouhá paliativní léčba je mocným nástrojem k dobrým pocitům jak pacienta, tak jeho rodiny a okolí. Podle zkušeností z Izraele funguje paliativní léčba asi u 90 % pacientů léčených konopím. Pokud konopí k léčbě nebude legalizováno," a já jsem o tom mluvila, "budou pacienti stejně, ale ve strachu a ve stresu, konopí pěstovat. Pro jejich použití možná nebude tak vhodné, protože nebude pěstováno, může být kontaminováno a tak dále."

Dále pak pan docent píše: "Ti, kteří si konopí nedokážou vypěstovat sami, je pak budou pokoutně kupovat a nechtěně tak budou podporovat vývozce, dovozce a dealery a přitom budou sami jejich vysokými cenami ožebračováni. Takže si myslím, že je lepší mít vše pod legální kontrolou nežli pacienty, kterým lékařská věda nedovede pomoci, nechat balancovat na hraně zákona. Ti totiž, pokud jim v jejich léčbě bude pomáhat pouze konopí, ho budou používat i nelegálně, neboť jinou volbu nebudou mít.

Předem vám a celému Parlamentu děkuji za shovívavost k nemocným, k jejich podpoře v léčbě a současně vyslovuji přání, abychom sami nikdy nebyli nemocni a nemuseli tuto rostlinu ani jiný lék používat."

To bylo jenom na doplnění k tématu. Jak jsem zmínila, přihlásili se k tomuto návrhu zákona zástupci všech poslaneckých klubů v této Sněmovně a já nechám na vašem laskavém posouzení, jak dále s touto normou naložíme. Samozřejmě by nedávalo smysl, kdybych jako předkladatel zde neřekla, že vás žádám o podporu postoupení tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní navrhovatelce. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Igor Svoják. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Svoják: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jako zpravodaj tohoto zákona přednesl svou zpravodajskou zprávu.

Cílem tohoto návrhu je zpřístupnění léčebného využití rostlin z rodu konopí s obsahem delta-9-tetrahydrokanabinolu, jinak nazývaného THC, v rostlině vyšším než 0,3 %, takzvané konopí, a produktů z takového konopí a produktů z něj, které se budou používat pro léčbu výhradně ve shodě s poznatky soudobé lékařské vědy, nazývané souhrnně léčebné konopí.

Návrh upravuje režim nakládání s léčebným konopím tak, aby striktně dodržoval všechny mezinárodní úmluvy v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek a aby léčebné konopí bylo poskytováno pacientům výhradně v režimu kontrolované lékařské indikace. Dovoz, pěstování a další nakládání a distribuce jsou v návrhu upraveny tak, aby byla na nejnižší možnou míru minimalizována jak možnost úniku léčebného konopí a produktů z něj na nelegální trh, tak jakákoliv jiná forma prolnutí legálního trhu s léčebným konopím a trhu nelegálního, například prodej nelegálně vypěstovaného konopí jako legálního léčebného konopí.

Navrhované změny zákonů vycházejí z prací a závěrů, jak již řekla paní předsedkyně Němcová, společné pracovní skupiny sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro legislativu a související předpisy upravující pěstování, zpracování, distribuci a použití netechnického konopí pro léčebné a výzkumné účely, jež byla ustavena v srpnu loňského roku v rámci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky z pověření předsedy vlády České republiky a pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. ***

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040149.htm

pátek 8. června 2012

(11.20 hodin)

pokračuje Svoják)

Tuto pracovní skupinu vedl děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. dr. Tomáš Zima, místopředsedou byl národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil a jejími členy byli například předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pan prof. dr. Jaroslav Blahoš, zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Národní protidrogové centrály, Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ministerstva vnitra České republiky, Ministerstva spravedlnosti České republiky, Legislativní rady vlády České republiky, sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Parlamentního institutu Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.

Tato skupina se zabývala problematikou léčby konopím komplexně, včetně způsobu získávání léčebného konopí, to je jeho dovozem, pěstováním i způsobem distribuce pacientům za podmínek maximální kontroly a bezpečnosti celého systému. Pracovní skupina se rovněž v úzké spolupráci s lékařskými odbornými společnostmi zabývala určením chorobných stavů a indikačních podmínek, za kterých má být konopí pro léčebné účely využito.

Samotné založení expertní pracovní skupiny v srpnu 2011 bylo reakcí předsedy vlády a příslušného odborného pracoviště Úřadu vlády České republiky a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dlouhodobě vznášené požadavky pacientů, lékařů a dalších odborníků, které měly podobu také několika hromadných občanských iniciativ. Naposledy to byla právě v srpnu 2011 petice za legislativní změny zpřístupňující pacientům v České republice léčbu konopím a umožňující také jeho výzkum. Petiční výbor této petice tvoří deset mezinárodně respektovaných českých lékařů a vědců spolu se zástupci pacientských organizací a občanského sektoru. K dnešnímu dni ji podepsalo celkem více než 40 tis. osob.

Dovolte mi krátkou citaci z výše uvedené petice: "Současný stav považujeme za narušení ústavních práv občanů České republiky na ochranu zdraví a za porušení mezinárodních úmluv o zdravotních a sociálních právech, jež Česká republika uznává za závazné. Pacienti, kteří v současné době tuto léčbu potřebují, jsou odkázáni na černý trh se všemi jeho kriminálními riziky a s riziky postihu nezákonného jednání, jehož jsou nemocní se nuceni dopouštět. Tento stav také významně narušuje možnosti výzkumu dalšího potenciálu konopí a látek z něj pro léčebné účely. Tím je snížena konkurenceschopnost České republiky v oboru, v němž historicky představuje světovou špičku. My, signatáři této petice, žádáme vládu České republiky o navržení patřičných legislativních změn, zejména pak úpravu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, které v souladu s Českou republikou signovanými mezinárodními úmluvami o kontrole drog umožní pěstování konopí na území České republiky pro léčebné a výzkumné účely a jeho další zpracování. V rámci této změny by měl být rovněž určen kontrolní orgán, který zajistí dostupnost konopí a jeho derivátů pro pacienty a pro medicínský výzkum a znemožní jejich únik na černý trh."

Základním problémem je současná faktická legální nedostupnost konopí pro léčbu pacientů, kteří pro takovou léčbu jsou indikováni. Tento problém existuje v důsledku nevyhovující české legislativy, jež jde nad rámec platných mezinárodních smluv, jež naopak léčebné konopí předpokládají a upravují jeho podmínky jakož i podmínky pro jeho pěstování, zpracování, distribuci a související činnosti.

Konopí je pro pacienty v přísně kontrolovaném režimu dostupné v řadě vyspělých států světa. Uvedu jako například: Kanada, Izrael, Nizozemí, Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Španělsko nebo Německo, ale rovněž některé státy USA. Některé ze jmenovaných zemí, resp. federálních států USA, jsou ovšem terčem kritiky a výhrad ze strany mezinárodních orgánů, a to zejména pro umožnění pěstování léčebného konopí pacienty mimo licenční systém pod kontrolou státu.

Takovému stavu se Česká republika chce vyhnout, a proto – znovu zdůrazňuji – navrhuje zákonné změny podle poznatků a doporučení, jež získala mimo jiné od zástupců Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik, International Narcotics Control Board, kvazinezávislého orgánu Organizace spojených národů, jehož úkolem je bdít nad dodržováním příslušných úmluv státy, jež jsou jejich signatáři.

Cíli předpokládaných legislativních změn tedy jsou: Za prvé zpřístupnit konopí pro léčbu v České republice pro indikovaná onemocnění a chorobné stavy. Za druhé zamezit zneužití tohoto konopí pro jakékoli jiné než léčebné nebo vědecké účely. Za třetí dosáhnout plného souladu právního stavu České republiky s mezinárodními úmluvami o kontrole omamných a psychotropních látek. Za čtvrté umožnit dovoz konopí pro léčebné účely do České republiky. A konečně za páté umožnit pěstování konopí pro léčebné účely v České republice definováním jeho pravidel. To vše ve shodě s Mezinárodní úmluvou o omamných látkách z roku 1961 a relevantními národními normami.

Uvedená pracovní skupina premiéra České republiky získala kladné vyjádření o vůli zahájit léčbu léčebných konopím a přípravky z něj od celkem devíti odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a to konkrétně od Společnosti pro studium a léčbu bolesti, od Společnosti infekčního lékařství, od České pneumologické a ftizeologické společnosti, od České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, od České neurologické společnosti, od České oftalmologické společnosti, resp. České glaukomové společnosti, od České dermatologické společnosti, od České geriatrické společnosti a konečně od České farmaceutické společnosti, resp. od její sekce nemocničních lékárníků.

Jmenované odborné lékařské společnosti vyjádřily zájem o využití konopí při podpůrné léčbě u závažných stavů, u kterých může léčebné konopí významně zvýšit kvalitu života a zprostředkovaně nebo přímo zlepšit průběh nebo prognózu nemoci. Jedná se konkrétně o indikace v následujících oblastech: chronické a neztišitelné bolesti u řady chorobných stavů, u zvýšeného svalového napětí, u onkologických bolestí, u postherpetických neuralgií nervového původu po onemocnění pásovým oparem, u revmatoidní artritidy, ztuhlosti a bolesti způsobené chronickými autoimunními záněty měkkých tkání, kloubů a dalších orgánů. Dále u třesu a poruchy svalového napětí, což jsou křeče, škubavé pohyby, poruchy chůze, mimiky, u řady chorobných stavů například Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, kožní poruchy, jako atopický ekzém, neuropatie po chemoterapii u HIV pozitivních a u stavů po encefalitidách. U glaukomu, což je tzv. zelený zákal spočívající v bolestivém a zrak ničícím zvýšení nitroočního tlaku. A u nechutenství u pacientů s nádorovým onemocněním a s HIV pozitivním a u ztráty tělesné hmotnosti při HIV pozitivním, tzv. wasting syndrom.

Vážení kolegové,jak vidíte, jde bez výjimky o mimořádně závažná onemocnění a stavy, jež způsobují nemocným nezměrné utrpení. Dovoluji si uzavřít tento výčet konstatováním, že pokud existuje široká odborná shoda nad nutností zpřístupnit léčebné konopí pro ty, kteří danými stavy trpí, lze to považovat za extrémně silnou a nezpochybnitelnou společenskou objednávku zákonné změny. ***

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040150.htm

pátek 8.června 2012

(11.30 hodin)

pokračuje Svoják)

Rád bych též dodal, že zpřístupnění léčebného konopí pro medicínskou terapii má drtivou celospolečenskou podporu, jak ji dokazují všechny průzkumy, jež se v posledním desetiletí názory na tento problém v české společnosti zabývaly.

Nyní krátké zhodnocení platného právního stavu. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je komplexní legislativní úpravou v oblasti zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekurzory a pomocnými látkami. Zákon o návykových látkách implementuje do právního systému České republiky závazky vyplývající z mezinárodních úmluv o kontrole omamných a psychotropních látek, jichž je Česká republika signatářem. Uvedené úmluvy, konkrétně pak Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961, stanovují také podmínky kontroly pro látky, jež jsou využívány k medicínským účelům, a to včetně konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 %, jež je v kontextu mezinárodního výzkumu považováno za efektivní prostředek léčby vybraných onemocnění a stavů, a to především léčby symptomatické a paliativní.

V současnosti platný zákon o návykových látkách umožňuje použití konopí jen pro velmi omezené terapeutické účely, přičemž jeho jednotlivá ustanovení přístup pacientů k této možnosti léčby v praxi zcela vylučují. Konopí je totiž dosud zařazeno v příloze číslo 3 zákona o návykových látkách, jež obsahuje omamné látky, pro které je stanoven nejpřísnější režim, který efektivně vylučuje jejich využití ve farmaceutickém průmyslu, nakládání s nimi ze strany lékařů či lékárníků, dovoz léčivých přípravků atd. Omamné látky, jež mají terapeutické využití, včetně například morfia či opia, jsou naproti tomu zařazovány do přílohy číslo 1 či přílohy číslo 2 zákona o návykových látkách, u nichž zákon o návykových látkách takové využití umožňuje.

Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961 přitom současným zařazením konopí do seznamu I Omamné látky s mírnějším režimem kontroly i seznamu IV Omamné látky s nejpřísnějším režimem kontroly výslovně umožňuje, aby smluvní státy podrobily zacházení s konopím mírnějšímu režimu. Stávající znění zákona o návykových látkách také bez výjimky zakazuje pěstování konopí s obsahem vyšší než 0,3 % THC, a tedy je absolutní překážkou legálního pěstování léčebného konopí v České republice. Výše uvedená v současnosti platná zákonná úprava je nad rámec požadavku mezinárodních úmluv o návykových látkách, zejména Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 upravující podmínky, za kterých může být konopí pěstováno a distribuováno za účelem léčebného využití. Díky nemožnosti podávat či předepisovat léčebné konopí nejsou nicméně v současnosti v naší zemi implementovány praktické mechanismy poskytování léčby léčebným konopím včetně příslušných kontrolních a bezpečnostních nástrojů směrem k prevenci zneužití léčebného konopí, jeho úniku na černý trh, přílivu konopí z černého trhu do legálního systému apod.

Rámec a podmínky terapeutického a dalšího zacházení s léky obsahujícími omamné a psychotropní látky sice existuje, kromě zákona o návykových látkách je v této oblasti účinný zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména v podobě preskripce v přísnějším režimu na tiskopis receptu s modrým pruhem, kontrolou případného omezení výdaje léků v lékárnách apod., avšak ani tyto tradiční nástroje s jejich omezenou efektivitou nelze za současného stavu aplikovat na léčebné konopí, neboť konopí není za současného právního stavu legálně dostupné. Proto je nelze podřídit legislativním normám.

Zároveň je třeba zdůraznit, že tradiční nástroje nemusí být vždy dostatečně účinné k prevenci zneužití léků a jejich úniku na černý trh, pokud nejsou stanovena příslušná efektivní omezení a výdeje v lékárně, což se v České republice přesvědčivě ukazuje u léků s obsahem buprenorfinu používaných pro substituční léčbu závislostí na nelegálních opiátech, zejména na heroinu, jež jsou zneužívány bez jakékoli lékařské kontroly. Účinné zvládnutí obdobného problému u léčivých přípravků obsahujících pseudoefedrin a zneužívaných pro nelegální výrobu v České republice nejrozšířenější vysoce rizikové nelegální drogy, jako je metamfetamin, ferritin, ale prokázalo, že nové metody kontroly spočívající v důsledném využívání existujících nástrojů a za úzkostlivého dodržování ochrany osobních údajů dokázaly zneužívání farmaceutických přípravků extrémně rychle a účinně minimalizovat. Návrh zákona, jehož mám tu čest být zpravodajem, tyto nástroje zavádí a pro vydávání a další zacházení s léčebným konopím tak minimalizuje riziko jeho zneužívání pro nemedicínské účely.

V důvodové zprávě k předkládanému zákonu jsou vyhodnoceny tři možné varianty řešení, přičemž varianta 0 znamená ponechávání stávajícího stavu. Varianta 1 zahrnuje zařazení nové položky konopí pro léčebné použití nebo vědecké účely do přílohy číslo 1 zákona o návykových látkách a nová položka konopí pro léčebné použití nebo vědecké účely by se týkala pouze legálního konopí s legitimním využitím. To znamená, konopí, které není konopím pro léčebné použití nebo vědecké účely, by nadále zůstalo v příloze č. 3 zákona o návykových látkách, která obsahuje látky s velmi omezeným terapeutickým použitím a pro omezené vědecké a výzkumné účely. Varianta 1 by umožnila dovoz konopí pro léčebné použití nebo vědecké účely do České republiky ze zahraničí a jeho použití k léčbě v České republice. Nebylo by ale možné jeho pěstování pro tyto účely v České republice. Varianta 1 je současně obsažena i ve variantě 2, která by umožnila pěstování léčebného konopí v České republice.

Nyní krátce k variantě 2. Varianta 2 představuje nejkomplexnější řešení. Zahrnuje v sobě komplexní variantu 1, tedy zařazení nové položky konopí pro léčebné použití nebo vědecké účely do přílohy č. 1 a všechny další kroky včetně zavedení speciálního režimu výdeje na recept s omezením s cílem vyšší kontroly a bezpečnosti celého systému. V rámci varianty 2 bude navíc možné konopí pro léčebné použití nebo vědecké účely do České republiky nejen dovážet, ale bude možné jej zde i kontrolovaně pěstovat ve shodě s podmínkami, které stanoví úmluva o omamných látkách. Tato varianta je podmíněna především zavedením přísného státního dohledu nad celým systémem včetně udělování povolení k pěstování a stanovení podmínek pro jeho získání, stanovení podmínek pro pěstování, sklízení, skladování léčebného konopí, stanovení podmínek správné pěstitelské praxe nebo povinností při dokumentaci a uzavírání smluvních vztahů u všech procesů od pěstování po uvedení léčebného konopí na trh.

Zmocněním udělovat povolení k pěstování léčebného konopí, dohledem nad celým systémem a vykonáváním kontrolních funkcí přitom musí být podle úmluvy OSN pověřena státní instituce, státní agentura pro konopí jako léčivo, resp. stávající instituce, jež bude vykonávat agendu této agentury. Varianta 2 umožní v České republice konopí pro léčbu vypěstovat, konopí jako léčivo dovézt, distribuovat, předepisovat na lékařský předpis s omezením a po kontrole podmínek omezeně jej v lékárnách vydávat.

Předpokládaná novela zákona o léčivech doporučuje přijetí varianty 2, neboť všechny dostupné analýzy docházejí k závěru, že tak bude dosaženo nejnižších nákladů na léčbu ať už pro pacienta, tak už pro celý zdravotní systém.

Pokud jde o možnosti léčebného využití konopí z hlediska mezinárodního práva, konkrétně úmluv OSN z let 1961 a 1971, jednotlivé státy v rámci ochrany veřejného zdraví mají možnost rozhodnout se o způsobu regulace konopných látek pro výzkumné a léčebné účely. Mezinárodní protidrogové úmluvy připouštějí využití konopných látek k vědeckým a terapeutickým účelům. Po smluvních státech ale požadují, aby systém podrobily velmi silné kontrole ze strany státu. K výrobě léčebného konopí předpokládají vznik nebo určení státní instituce, která bude skupovat vypěstované konopí a dále distribuovat. ***

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040151.htm

pátek 8.června 2012

(11.40 hodin)
(pokračuje Svoják)

Organizační zajištění je možno provést dvěma způsoby. Buď založit zcela novou státní agenturu pro konopí jako léčivo, nebo využít již existující orgány a pověřit je výkonem agendy agentury. Zde v úvahu přichází buď Ministerstvo zdravotnictví, resp. jeho Inspektorát omamných psychotropních látek, nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Výkon agendy agentury bude poměrně široký, a to od schvalování pěstování konopí formou udělování licence, dozoru nad tímto pěstováním od sadby po sklizeň přes vykupování sklizeného léčebného konopí od licencovaných subjektů až po zajišťování léčebného konopí do lékáren, a to pro přímé použití pro léčbu či jako suroviny pro přípravu individuálně připravovaných léčivých přípravků. Výkon této působnosti tedy musí být komplexní od schvalovacího pěstitelského subjektu v terénu až do uskutečnění dodávek do lékáren a pokryje všechny fáze tohoto procesu.

Variantou doporučovanou z praktických i ekonomických důvodů zatím postupuje varianta 2 s tím, že by byl zvolen způsob druhý, tedy bez nákladného zřízení nového subjektu. Výkon agendy agentury má podle předpokládaného návrhu zajišťovat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nad tímto pověřením Státního úřadu pro kontrolu léčiv výkonem agendy agentury vládne odborná shoda a podporuje ji i Ministerstvo zdravotnictví.

Výhody této varianty spočívají především v následujících skutečnostech. Státní ústav pro kontrolu léčiv má letité zkušenosti s vydáváním povolení k zacházení s léčivy, povolení k jejich výrobě a distribuci, s prováděním dozoru nad zacházením s léčivy, s prováděním výběrových řízení, s prováděním kontroly dodržování správné distributorské, laboratorní nebo výrobní praxe. Toto řešení bylo doporučeno pracovní skupinou a předpokládaný návrh novely ve smyslu tohoto řešení je jedním z jejích výstupů.

Orgánem odpovědným za realizaci zvoleného legislativního řešení bude především Ministerstvo zdravotnictví, které je již podle stávajícího znění zákona o návykových látkách specializovaným odborným správním úřadem pro oblast návykových látek. Vynucování dodržování pravidel bude dále záležitostí především Státního úřadu pro kontrolu léčiv, Ministerstva vnitra, Policie České republiky a Generálního ředitelství cel.

V rámci současné právní úpravy v České republice si nemocný nemůže konopí legálně opatřit, takovým konáním se vždy dopouští porušování zákona, byť byl možný postih zapisování konopí pro vlastní potřebu výrazně zmírněn. Pěstování pěti a méně rostlin konopí je od 1. ledna 2010 pouze přestupkem. Každý, kdo konopí takto vypěstuje, se ale vystavuje riziku zabavení rostlin a pokutě až do výše 15 tis. korun. Pěstování konopí pro jiný než zdravotní účel je nicméně klasifikováno jako trestný čin.

Odborníci z řad lékařů, právníků, politiků a státních úředníků se během semináře o léčebném využití konopí, který se konal 8. dubna 2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, shodli, že současný zákonný status marihuany jako zakázané psychotropní látky se s kroky, které povedou ke zpřístupnění konopí a látek z něj jako léčiva pro indikovaně nemocné, nijak nevylučuje. Tímto směrem je diskusi a další vývoj v České republice dále nutno uvést. Pečlivě definovat, postupně provést všechny kroky na podzákonné a exekutivní úrovni bez jakéhokoliv rizika kolize s mezinárodním nebo národním právem. Příklady z evropských a mimoevropských zemí dokazují, že při důsledné spolupráci odborníků s držiteli rozhodovací pravomoci jde nejen o možný, ale dokonce i relativně rychlý proces.

Do prvního čtení je z procedurálních a časových důvodů předkládán návrh ve znění, jak je s neutrálním stanoviskem a připomínkami k vyřešení propustila do dalšího legislativního procesu vláda České republiky. Připomínkami vlády se zabývá sněmovní tisk 590/1 a již v průběhu března a dubna se zabývala rovněž ad hoc zřízená pracovní skupina Poslanecké sněmovny k léčebnému konopí, jež zahrnovala legislativce ze všech dotčených ministerstev s důrazem na Ministerstvo zdravotnictví České republiky, reprezentované jeho náměstkem pro legislativu a několika zástupci dotčených oborů.

Po několika jednáních došla 11. dubna t. r. tato skupina ke konsenzuálním závěrům, jimiž považuje i skupina Ministerstva zdravotnictví připomínky vlády České republiky k poslaneckému návrhu za vyřešené. Dovolte mi tyto konsenzuální závěry ke konci svého příspěvku sdělit.

a) Konsenzuální novelizace zavede registr pacientů, kterým je předepisován léčivý přípravek v režimu s omezením, které bude v případě konopí jako individuálně připravovaného léčivého přípravku stanoveno vyhláškou. Tento registr zastoupí elektronické úložiště receptů jako původně navrhovaný nástroj pro zamezení zneužití léčebného konopí. Bude využívat software i hardware úložiště bez vystavení elektronického receptu lékaři, zápis bude vymazán po uplynutí platnosti receptu s vypršením indikované lhůty užívání léčebného konopí nebo přípravku z něj. Je možnost pokládání dotazů, zda je, či není mezi pacienty s aktuálně platnou legální preskripcí ze strany Policie České republiky, a bude upraven přesně podle návrhu expertní skupiny z 12. prosince 2011.

b) Shoda panuje i na tom, že pěstování léčebného konopí bude zavedeno s odloženou účinností, nedošlo ale zatím ještě ke shodě na době odložení. Návrhy se pohybují od bez odkladu až po dobu dva roky, přičemž předseda této pracovní skupiny doporučuje kompromisní odklad v délce jednoho roku. O návrhu nakonec bude rozhodnuto v komplexním pozměňovacím návrhu, který bude předložen ve druhém čtení.

c) Došlo ke shodě na způsobu vypořádání ostatních připomínek vlády k poslaneckému návrhu, včetně přesunu některých navrhovaných ustanovení ze zákona o léčivech do zákona o návykových látkách směrem k systematičnosti zákonů požadované v připomínkách Ministerstvem zdravotnictví.

d) Došlo k technické úpravě poslaneckého návrhu podle dohody v bodech a) až c) výše.

Nyní má návrh, jenž bude předložen jako komplexní pozměňovací návrh do druhého čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, vypořádány připomínky vlády, má přímou podporu Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví dle dohody odstraní veškerá specifická ustanovení týkající se léčebného konopí ze svých návrhů v novelizaci zákona o návykových látkách a zákona o léčivech.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je tedy zřejmé, že se podařilo dosáhnout konsenzu mezi věcně příslušným ministerstvem a odborníky a legislativci, a to vše v zájmu nemocných a jejich blízkých, kteří se zpřístupnění léčebného konopí dožadují a mají na ně nezpochybnitelné právo.

V zájmu zrychlení procedury je předložen do prvého čtení návrh zákona, jak se k němu s neutrálním stanoviskem vyjádřila vláda, a předkladatelé zákona ohlašují, že ve druhém čtení předloží pozměňovací návrh, který se připravuje a vyjadřuje konsenzus popsaný výše. Dovolte mi, abych vás jako zpravodaj předkládaného zákona požádal, abyste jej schválili v prvním čtení a propustili do čtení druhého.

Na úplný závěr mi dovolte, abych vás odkázal na dopis pana Majzlíka, který jste všichni v nedávné době obdrželi do svých emailových schránek a který popisuje konkrétní příklad konkrétně nemocného člověka, jehož se nedostatečná legislativa v oblasti legalizace léčebného využití konopí týká.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.) ***

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040152.htm

pátek 8. června 2012

(11.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To byla zpravodajská zpráva. Děkuji za její přednesení. Nyní otevřu obecnou rozpravu. S přednostním právem je do této rozpravy přihlášen ministr zdravotnictví pan Leoš Heger.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Paní poslankyně, páni poslanci, po velmi obsáhlém seznámení s návrhem změny zákona, který zde přednesli navrhovatelé a pan zpravodaj, mně dovolte, abych se jenom přihlásil k tomu, co tu říkal pan poslanec Svoják, že Ministerstvo zdravotnictví souhlasí s propuštěním tohoto zákona v prvním čtení, a prohlašuji, že ministerstvo velmi intenzivně s pracovní skupinou nyní spolupracovalo na komplexním pozměňovacím návrhu, který v podstatě řeší všechny technické problémy spojené s celou problematikou. Já zde všechny ty technikálie nebudu opravdu opakovat, jenom mně dovolte několik poznámek věcných k významu konopí, který je jistě pro medicínu velmi závažný, ale vzhledem k tomu, že se jedná o drogovou problematiku, tak mimořádně obsažně diskutovaný.

Medicína dlouhou dobu pracuje s omamnými látkami, nebo chcete-li drogami. Byl vytvořen velmi důkladný seznam látek tzv. opiátů, byl vytvořen komplexní kontrolní systém na jejich předepisování a jejich aplikaci. Lékaři, kteří předepisují tyto látky v systému tzv. receptu s modrým pruhem, jsou podrobováni periodickým kontrolám, podobně jako lékárny, které tyto látky vydávají, a systém až na některá selhání, která byla diskutována v minulém období, jako je subutex pro substituční léčbu nebo prekurzory drog typu pseudoefedrinu, funguje dobře a novela zákona a připravovaný komplexní pozměňovací návrh řeší i některé výpady v celém kontrolním systému.

Již současný systém umožňuje dovoz konopných látek pro vědecké účely, nebyl však dosud využíván. Navrhovaná novela samozřejmě všechny tyhle procesy usnadní, i když samozřejmě máme-li dodržet Mezinárodní úmluvu o kontrole omamných a psychotropních látek, tak nebude ani dovoz ani pěstování konopí jednoduchou záležitostí.

Já bych rád řekl, že medicína umí pracovat s takovými látkami, které jsou tvrdé drogy, jako je opium nebo morfin, a pracuje s nimi století. Konopné drogy jsou měkké drogy, které mají daleko blíže drogám typu alkoholu, a celý problém je, že existuje společensky různý přístup k alkoholu a měkkým drogám. A konopí opravdu může být někdy užitečné, tak podobně jako někdy může být člověku při lehkých onemocněních i některých nepříjemných stavech užitečný alkohol v rozumných dávkách, tak asi do téhle kategorie patří konopí, které má však při chronickém používání v tomto ohledu méně komplikovaných stavů a méně nepříjemných stavů pro pacienta nežli používání alkoholu.

Ministerstvo zdravotnictví tedy, znovu opakuji, s celým tímto procesem souhlasí a souhlasí s tím, aby konopné látky byly našim pacientům ve stavech, kde můžou být používány legálně jakožto lék doplňkový, lék bránící bolestem, lék umožňující přečkat pacientům nepříjemné stavy a nepříjemná období, aby konopí bylo kontrolovaným způsobem v tomto směru používáno.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi a zvu k mikrofonu pana poslance Borise Šťastného, který je přihlášen dále v obecné rozpravě.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pro mne je velmi obtížné v tuto chvíli říkat svůj odmítavý postoj k tomuto návrhu, protože jsem si vědom několika skutečností. První skutečností je, že předkladateli tohoto návrhu jsou lidé, kteří to opravdu myslí vážně, jde o vážené osoby v čele s předsedkyní Poslanecké sněmovny, jde o kolegy a kolegyně poslankyně a poslance, kterých si velmi vážím, se kterými léta spolupracuji, jejichž názorů si vážím. Tento návrh podpořila řada významných osobností. Předsedou pracovní skupiny, která připravovala tento návrh, je spectabilis, děkan mé alma mater lékařské fakulty profesor Zima. Podpořila tento návrh řada lékařů, řada odborných společností. Já si uvědomuji, že tento návrh je veden v maximální dobré víře pomoci nemocným, pomoci pacientům, kteří vzhlížejí na konopí jako možnou alternativu řešení svého onemocnění ať už v oblasti léčby, či zmírnění jejich utrpení a zmírnění jejich často velmi traumatizujících a bolestivých příznaků. Na druhou stranu cítím povinnost upozornit na názor, který nesdílím jenom já, ale myslím, že řada dalších, a já bych rád na tuto věc upozornil, řekl bych svůj pohled na celou věc a pokusil se předložit argumenty, proč si myslím, že toto řešení je možné, ale není úplně šťastné.

Nejprve je potřeba si dát odpověď na několik otázek. První otázka je, proč takový návrh vzniká. Druhá, jakým způsobem řeší danou problematiku, a třetí, jak bude fungovat v praxi. Proč takový návrh vzniká, předkladatelé i zpravodaj velmi podrobně vysvětlili. Jak jsem říkal kdysi dávno tady na půdě Poslanecké sněmovny, o lidském zdraví se dá hlasovat také jenom buď pro, anebo proti. A ten návrh má jasný důvod: Je tady nějaká skupina pacientů – nediskutujme o tom, jak je velká, nediskutujme o tom, zda jejich požadavky jsou, či nejsou oprávněné, ale je tady skupina pacientů, která si nárokuje, která žádá pro léčbu svého onemocnění využití THC čili konopí pro léčebné účely, protože věří tomu, že jim tato věc pomůže. Je tady i skupina odborníků a lékařů, kteří také mnozí z nich věří, že tato látka pacientům pomůže, a ono to nakonec bylo prokázáno. Bylo to prokázáno mnoha vědeckými studiemi. Čili o tom, zda tato věc bude fungovat, nebo nebude fungovat při léčbě, netřeba diskutovat, protože máme zcela jasně prokázané kazuistiky i studie, že léčebné konopí nepochybně jednotlivým pacientům v jednotlivých případech na řadu onemocnění, o kterých jsme tady slyšeli, ať už to je roztroušená skleróza, ať už to jsou jiná onemocnění, jako je třeba AIDS, Parkinsonova choroba, možná Alzheimer, zelený zákal, možná epilepsie, problémy s neřešitelnými a neidentifikovatelnými bolestmi, klouby, kloubní problémy, lupénka atd., prostě THC v těchto případech prokazatelně pomáhá. ***

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040153.htm

pátek 8.června 2012

12.00 hodin

(pokračuje Šťastný)

Ve všech případech nejde o kauzální terapii, tedy jde pouze o symptomatickou léčbu, tedy léčbu příznaků, ale přesto tato léčba má svá pozitiva a netřeba se jí podle mého názoru vyhýbat.

Tím jsem odpověděl na otázku proč. Je tady snaha těm pacientům pomoci a pouze se musíme ptát jak a jakým způsobem to udělat a zda to bude fungovat. Jak jich chceme pomoci? Chceme jim pomoci tak, resp. navrhovatelé jim chtějí pomoci tak, že říkají: Existuje tady nelegální léčba konopím, ať už ti pacienti si rostliny pěstují sami, či konopí někde na černém trhu kupují. To není správné, správné by bylo, aby si konopí mohli koupit, anebo, jak si mnozí jistě budou přát, si ho na základě zdravotního pojištění vyzvedli v lékárně na základě nějakého mechanismu. Ten mechanismus je velmi podrobně zpracován. Já říkám, že je velmi kvalitně zpracován. Navrhovatelé si s tím dali obrovskou práci. Je vidět, že se na tom návrhu podílela řada odborníků, čili je tam snaha vyloučit možnost tohoto návrhu jakkoli marihuanu zneužít a dostat ji mimo ten systém, nebo minimalizovat rizika, že se dostane mimo systém léčby. To je správné, a kdo by tento návrh zavrhoval proto, že bude říkat, že to je legalizace marihuany, tak to je absolutní nesmysl. Tak to není. Návrh velice pečlivě tuto věc řeší. Já bych řekl, že možná pečlivěji, než je to u mnoha jiných léčivých přípravků, na kterých může vzniknout nějaká závislost nebo které se řadí do rizikových skupin.

V tomto případě tato věc je vyřešena. Navrhovatelé velmi pečlivě popsali, jak se konopí bude u nás brát. Nejprve se dva roky v té variantě bude dovážet a později se předpokládá, že se začne v nějakém velice tvrdě regulovaném režimu pěstovat i v České republice. Následně je velmi pečlivě popsán způsob, jak se dostane k pacientům, tedy jakým způsobem bude ten preparát preskribován lékařem a následně jakým způsobem bude distribuován.

Teď se dostáváme k nejzákladnější věci. Novela zákona, který teď projednáváme, je novela zákona o léčivech. Zákon o léčivech mimo jiné přesně říká, jakým způsobem se registrují, schvalují, distribuují, vydávají léčivé přípravky, zjednodušeně řečeno pro laiky a veřejnost – léky. To je velmi složitý mechanismus. Obecně léčivé přípravky procházejí velice složitým procesem schvalování, ať už tedy jsou na recept, nebo nejsou, ať jsou volně prodejné, nebo jsou na předpis lékaře. Prochází v několika fázích. Zjednodušeně řečeno, nejprve proběhne předběžná klinická studie, která ověří bezpečnost nového léku, ve fázi dvě dochází k orientační klinické studii, ta třetí fáze potom je další fáze klinických studií, než se prostě projde tím složitým mechanismem a příslušný úřad lék schválí, zaregistruje, a tím se pak může dostat na konkrétní trh.

A teď se dostáváme k meritu celé věci, proč já říkám, že tento postup je špatný. Já říkám, že tento návrh je flagrantním průlomem lékového zákona a principu, na jakém až doposud stavíme naši lékovou politiku, a to nejenom v České republice, ale v podstatě v celém civilizovaném světě. Ten princip totiž říká, že jestliže známe nějakou účinnou látku, v tomto případě THC, tak se snažíme v rámci celého toho procesu tu účinnou látku dostat do systému tak, že legalizujeme její užívání převodem do nějaké lékové formy. Zjednodušeně řečeno, nějaká firma se rozhodne, nějaký výrobce se rozhodne, že danou účinnou látku využije k tomu, aby z ní vyrobil lék.

Tady je potřeba, abychom si uvědomili, že i v případě kanabinoidů takové léky existují. Už dnes jsou registrovány léky, jako je třeba Nabilon. Nabilon je syntetický kanabionoid, který se používá jako antiemetikum, což je lék proti zvracení, a jako doplněk analgetik. Relativně často se v některých zemích, jako je Kanada, Spojené státy, Británie, Mexiko, používá k léčbě roztroušené sklerózy, protože má jako vedlejší lék určité pozitivní vlastnosti. Ale jde o standardní lék, který byl standardně schválen. Existuje jiný lék. Jmenuje se Sativex. Sativex je ústní sprej vyvinutý britskou společností GW Pharmaceuticals a používá se pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Ti ho používají na léčbu křečí, neuropatických bolestí atd. Tento lék na rozdíl od syntetických uměle vytvářených kanabinoidů, tedy té hlavní látky z konopí, obsahuje dokonce i přírodní kanabinoidy, čímž je vyhledáván pacienty, kteří hledají tuto terapii. Tento lék je dovážen do České republiky a standardním způsobem se k němu pacienti mohou dostat.

A teď se dostáváme k meritu věci, jak to vlastně všechno vzniklo. Existoval tlak určité skupiny lidí, že by bylo dobré využívat konopí pro léčivé účely, ale že těch léků, které jsou nebo mohou být registrované, je málo, nebo jsou drahé. Proč jich je málo a proč jsou drahé? Je jich málo a jsou drahé, protože ve chvíli, kdy nastavíte celý systém tak, jak navrhuje tento zákon, tak se vám celá výroba prodraží a dostáváte se na poměrně vysoké částky. Pojišťovna tento lék nehradí a pacienti na něj tím pádem nemají. Nemají na něj dost peněz, protože léčba stojí denně 10 až 20 tisíc.

Pak je druhá věc, že jsou málo dostupné nebo málo rozšířené. Firmy prostě nejsou motivovány k tomu ty léky vyrábět. Podívejte se, jak je rozvinutý farmaceutický průmysl. U jakéhokoliv vynálezu, který kdo vymyslí, se roztrhne pytel s firmami a okamžitě jej tlačí na trh. Proč tomu tak není u těchto léků? No, protože těch pacientů je relativně málo a malá skupina pacientů, která je ochotna to využívat, není ochotna za ty léky zaplatit tu obrovskou sumu peněz, která je potřebná k tomu, aby se legálně celý ten proces zvládl, a tím pádem trh je strašně malý a firmám se to prostě nevyplatí.

A my tady říkáme – prostě uděláme zákon a celé to obejdeme. Čili se vrátíme o nějakých 50 až 100 let zpátky, jako když se pěstovaly makovice a z makovic se vyrábělo opium. Analogie tohoto zákona by byla, že řekneme, že je příliš drahý kodein nebo morfin na trhu, nebo je málo dostupný, nebo ho nikdo nechce vyrábět, nebo pojišťovny ho nechtějí platit, tak nezbývá nic jiného, zlegalizujeme výrobu nebo pěstování opia z makovic, uděláme speciální zákon mimo zákon o léku a vedle toho, že se vyrábí a standardně je registrovaný kodein, morfin atd., umožníme velmi složitým způsobem za kontroly Státního úřadu pro kontrolu léčiv a státní agentury dovážení a pěstování morfinu. Já říkám, že je to věc krajně nesystémová, která prolamuje celou historickou snahu civilizovaného světa dostat se ve využití léčivých látek civilizovaným způsobem k účinku, který žádáme. ***

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040154.htm

pátek 8.června

    1. hodin

      (pokračuje Šťastný)

A teď na závěr ještě jednu věc. Velmi pečlivě jsem sledoval reakce těch lidí, kteří to žádali, hlavních protagonistů legalizace konopí pro léčivé účely. V magazínu Legalizace jsem našel jeden velice zajímavý článek od paní Bryndové, která je takovou protagonistkou v tomto směru. A ona vlastně odmítá samotný zákon. Rád bych vám řekl několik vět nebo několik odstavců z tohoto jejího dopisu:

Paní Bryndová – čili to jsou ti lidé, kteří to žádají sami – říká: Považuji současný stav, kdy se nemocní lidé léčí konopím ve strachu z policie a soudů, za neslučitelný s právním státem. Mohlo by se tedy zdát, že současný vládní návrh zákona, který má učinit konopí dostupným na předpis, vychází vstříc potřebám společnosti a zlepší život občanů České republiky. Bohužel zdá se, že opak je pravdou a že tato snaha našich zákonodárců místo úlevy přinese jen hořké ovoce a zklamání. Předkladatelé návrhu zákona totiž mylně tvrdí veřejnosti, že měsíční cena léčby bude 700 až 1 500 Kč. Ve skutečnosti však bude taková léčba stát více než desetkrát tolik, a protože nebude hrazena pojišťovnou, drtivá většina těch, kteří by ji potřebovali, nebude na ni mít peníze.

A ta paní říká jednu velice důležitou věc: Předkladatelé návrhu, který má umožnit předepisování konopí lékařem a jeho výdej, tvrdí, že bude měsíční léčba stát 700 až 1 500 Kč. Je obecně známé, kdo se tím zabýváte nebo byste chtěli se zabývat, že průměrná dávka konopí při léčbě se pohybuje někde mezi 1 a 5 g na den, to znamená výše udaná cena by odpovídala 20 Kč za gram konopí. Ale přitom v dokumentu expertní skupiny, která návrh připravovala, se přímo uvádí: Pro Českou republiku cena za gram léčebného konopí by byla vyšší než 80 až 130 Kč za gram a nižší než 200 Kč za gram. Skutečná cena léčby v případě dostupnosti českého konopí by byla tedy řádově desetkrát vyšší.

A ti lidé, kteří se snaží pomoci svému zdraví samoléčbou a samopěstěním říkají: Pokud se konopí pěstuje venku nebo ve skleníku, jsou náklady zanedbatelné. Stačí slunné místo, dobrá zemina, potřebná hnojiva, jako koňský hnůj či slepičince, se na venkově seženou zadarmo. U mnoha nemocí pomáhá i slabší konopí vyšlechtěné z ptačího zobu, jehož semena se seženou zadarmo. Jak chce stát odůvodnit nemocným, kteří se vlastním vypěstováním konopí úspěšně léčí, že musí přestat konopí pěstovat a místo toho si lék kupovat za cenu černého trhu?

Jinak řečeno, světové ceny konopí jsou tak 200 až 250 Kč za gram. A ty jsou uvedeny také v tabulce dokumentů, jsou vyšší než ceny, které uvádí pracovní skupina, tedy 80 až 130 až 200 Kč za gram. Čili přímo se v dokumentu uvádí, že v zahraničních modelech se cena indoor léčebného konopí pohybovala mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou konopí na černém trhu.

Jinak řečeno, ti lidé stejně to konopí nebudou kupovat, raději si ho vypěstují sami nebo si ho koupí na černém trhu, protože jediná cesta, kdy by si ho oni koupili, by byla, že pan ministr zdravotnictví a ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny by se dohodli a došlo by k tomu, že by došlo k registraci a schválení úhrady. To znamená, že bychom se rozhodli, že budeme těch 200 až 300 Kč na gram, to znamená 200 Kč krát 5 g, čili 1000 Kč na den krát 30 dní, 30 000 Kč, čili 20 000 až 30 000 Kč měsíčně těm pacientům platit. To je jediný způsob, jak zabráníme tomu, aby ti lidé využili tohoto zákona a legálně si konopí koupili, resp. si ho zdarma vyzvedli, protože jim ho zaplatí pojišťovna. V opačném případě lidé zákona nevyužijí a budou si konopí dál pěstovat sami nebo si ho koupí na černém trhu.

Čili správný postup by byl ten, bojovat za to, abychom pacientům pomohli v rámci schválených, registrovaných léčivých přípravků neboli léků, které by si koupili v lékárně, popřípadě by si je vyzvedli v lékárně, i třeba diskuse, co zaplatí pojišťovna, co nikoliv, než dělat tento průlom.

Můj závěr proto zní:

Za prvé jsem přesvědčen, že zákon je nesystémový a prolamující bariéry, na kterých jsme vždy stavěli v lékovém zákoně.

Za druhé, nastoluje administrativní zátěž, protože musíme přidávat do stávajícího rozsáhlého systému registrace a kontroly léčiv nějaký další institut.

Za třetí, nepřináší výhody dostupnosti pro pacienty, protože nepřinese automaticky snížení ceny, jak bychom si přáli, a bez toho, aby pojišťovna tento preparát nehradila, bude stejně nedostupný jako doposud u registrovaných komerčních přípravků. Čili jedině jak bychom se tomu mohli vyhnout, je bojovat za to, aby tyto preparáty byly hrazeny ze zdravotního pojištění, a to můžeme udělat už u těch, které se standardně komerčně využívají nebo dodávají.

A za čtvrté, neřeší meritum věci, tedy nedostupnost registrovaných léčivých přípravků.

Tolik prosím můj odborný pohled – a vrátím se v poslední větě k pohledu politickému.

Já jsem nikdy nebyl tím, který chtěl ve věcech, jež se týkají lidského zdraví, bránit nějakými návrhy nebo hlasováním tomu, aby se jakýmkoliv způsobem o nich diskutovalo. Já se proto vysublimuji v tuto chvíli ze sálu a jsem připraven na půdě výboru pro zdravotnictví otevřít další a další diskusi. Nechci jakýmkoliv způsobem navrhovat či podporovat jakékoli zamítání, naopak říkám, pojďme propustit tento návrh dál. Ale prosím, diskutujme o něm i v intencích argumentů, které jsem vám dal.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji a s přednostním právem se do rozpravy hlásí pan poslanec Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, než vám sdělím, co jsem vám chtěl říci, dvě drobné poznámky k vystoupení pana kolegy Šťastného.

Zmínil tady možnou "těžbu" opiátů z makovic v České republice, která je velmocí v pěstování máku. Jsou zákonem nastavena velmi přísná pravidla zacházení s prázdnými makovicemi. (Smích v sále.) Právě aby nemohly být zneužity.

A co se týká jeho zmínky o možnosti pěstování konopí s výběrem semínek z ptačího zobu. Ano, do ptačího zobu se používá konopné semeno, ovšem jde o technické konopí, kde obsah kanabionidu je až tisícinásobně nižší než to konopí, o které nám dnes tady jde, čili je prakticky nevyužitelné pro účely, pro které by je snad chtěl někdo používat.

Nicméně vzhledem k tomu, jaký máme program, anebo jaké body nám následují, a vzhledem k tomu, co se tady ráno odehrálo, nabyl jsem, a nejsem sám, takového neurčitého pocitu, že tady probíhá obstrukce zprava. A tak jsme se spolu s paní předsedkyní poslaneckého klubu Věcí veřejných dohodli, že pokud tato obstrukce bude pokračovat natolik, že by se snad nemělo dostat na úpravu Ústavy, že bychom v té chvíli navrhli jednání a hlasování ve věcech meritorních i procedurálních i po 19. hodině, i po 21 hodině, i po 24 hodině. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl tedy návrh hlasovat… (Hlasy z pléna: To nebyl návrh.) To bylo jenom avízo, aha, já myslel, že už rovnou budeme hlasovat, že až do noci budeme jednat.

Pan poslanec Šťastný chce reagovat. Prosím.***

    1. hodin

 

Poslanec Boris Šťastný: Já jenom technicky, omlouvám se. Ten názor ohledně ptačího zobu nebyl můj. Ten jsem citoval z dopisů těch, kteří za to bojují.

Omlouvám za délku projevu. Já jsem se tomu tak věnoval za tu dobu a chtěl jsem k tomu říci co nejvíce argumentů, ale omlouvám se, jestli to působilo jako obstrukce. Nemyslel jsem to tak.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se omlouvám těm, co přicházejí. Byl to jenom planý poplach. (Smích v sále.) Kdo má jiné téma než toto, tak se mu může věnovat. Ale my se budeme věnovat samozřejmě našim léčivům.

Paní poslankyně Soňa Marková je další přihlášená.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, co tady bylo před chvilkou řečeno o úměrnosti přípravy a zabývání se tématem k délce projevu, tak z toho mého zřejmě vyplyne, že jsem se tomu tedy příliš nevěnovala. Nicméně mi dovolte, abych velmi krátce vystoupila k tomuto návrhu novely zákona o léčivech.

Hlavním cílem návrhu novely zákona o léčivech má být přelomové umožnění používání konopí pro léčebné účely českým pacientům a zmírnit jejich utrpení. Při prvním přečtení návrhu však lze tak trochu nabýt dojmu, jestli předkladatelům nejde spíše o vytvoření podmínek pro legální pěstování konopí na území České republiky. Nejsou totiž zcela jasně stanoveny věcné, technické a byrokratické podmínky včetně kontrolních, velmi důležitých kontrolních a zabezpečovacích činností státu reprezentovaného agenturou, kterou má být SÚKL. Postrádám také analýzu nákladů dovozu a případně pěstování konopí. Zaznamenala jsem také ne úplně nevýznamnou diskusi právníků, zde je tento návrh zcela plně v souladu s jednotnou úmluvou OSN o omamných látkách.

Další problémy, které v tomto návrhu zákona spatřuji. Především právě v přesném stanovení podmínek pěstování a dovozu, přičemž u případného pěstování bude jistě nutná spolupráce s Ministerstvem zemědělství v oblasti správného pěstebního postupu. Další problém je určitě, kdo a jak bude předepisovat. Předpokládám, že elektronická preskripce a přísná omezení budou úplně nezbytné a nutné. Další problém se určitě bude týkat případného vytvoření speciálního registru pacientů, lékárníků a lékařů, tedy těch, kteří budou konopí z léčebných důvodů užívat, těch, kteří budou předepisovat recepty, a také těch, kteří je budou vydávat. Další problém bude určitě v tom, kdo bude mít do tohoto speciálního registru přístup. Velký okruh nezodpovězených otázek bude jistě kolem ceny a případně i tlaku na hrazení z veřejného zdravotního pojištění. Ani tyto otázky nejsou řešeny. V neposlední řadě se domnívám, že je třeba pečlivě zvážit stanovení účinnosti tohoto zákona.

Bez podrobné úpravy a nezpochybnitelných jasných řešení nastíněných okruhů a problémů a nastolených otázek nelze tento návrh zákona, tak je předložen zde do prvního čtení, podporovat vzhledem k velmi významné možnosti nežádoucího zneužívání a zároveň se vyhnout riziku černého trhu s konopím.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji také. Pan poslanec Jiří Skalický a pak ještě Jiří Štětina.

 

Poslanec Jiří Skalický: Pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, mnohé zde již bylo řečeno. Abych nebyl nařčen z obstrukcí, tak se pokusím zmínit pouze o zásadních věcech, které zde možná ještě nebyly řečeny, nebo byly řečeny v jiné podobě.

Změna a předložená novela se týká primárně dvou zákonů a to je zákon 167 o návykových látkách a zákon 378 o léčivech. Podmínky, které vedly k tomu, abychom tuto novely předložili, vycházejí ze stávajícího stavu, což je, že současně konopí je možno používat velmi omezeně, a to pouze pro výzkumné účely. Je zcela vyloučena možnost pro léčebné použití a jeho nakládání ve farmaceutickém průmyslu a zejména jeho nakládání a manipulace a distribuce ze strany lékárníků a lékařů. A je přímo zakázáno pěstovat konopí s obsahem vyšším než tři desetiny procenta, to znamená, je povoleno pouze pěstovat konopí technické. Jenom pro vaši představu, legální pěstování léčebného konopí, resp. konopí pro léčebné účely, má obsah šest, deset a u zvlášť šikovných pěstitelů až patnáct procent účinných látek, čili jsme v naprosto jiné kategorii. Toto vše vlastně vedlo k tomu, že konopí je nedostupné pro léčbu pacientů, kteří by ho mohli využívat.

Cíle novely zde byly již několikrát řečeny, proto je nebudu opakovat. Chtěl bych zde jenom sdělit dvě základní premisy, a to že dostupnost konopí neznamená jeho legalizaci v obecné šíři, tak jak je někdy mylně vykládáno, a za druhé, že dovoz přesně definovaného a certifikovaného konopí dnes je nejrychlejší cesta, jak ho dostat k našim pacientům.

Chtěl bych se zde zmínit o některých klíčových nebo problematických oblastech, které byly i na úrovni expertní skupiny velmi diskutovány a byly zde již zmíněny anebo budou diskutovány na úrovni zdravotnického výboru.

Za prvé jsou to okruhy, které jsou spojeny s dovozem. Již dnes SÚKL dokáže zařídit a je schopen konopí dovézt za přesně definovaných podmínek. Konopí bude nutno předepisovat, to znamená, že se zde zavádí nová kategorie, řekněme čtvrtá kategorie receptů, jak už zde zaznělo, recept s modrým pruhem a s omezením. Bude nutné dopracovat přesně distribuci a možnost individuálně vyráběných léčivých přípravků v lékárnách. Čili zde bude diskuse ať už s komorou lékárníků, anebo s komorou majitelů lékáren.

Další oblast, která je velmi citlivá, to je vlastně vytvoření registrů výdejů léčivých přípravků s omezením, to znamená to je ta čtvrtá kategorie receptů, který bude spravovat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zde, jak už bylo zmíněno, budou údaje o pacientech, farmaceutech a předepisujících lékařích, kdy skupina lékařů, kteří budou moct toto předepsat, bude velmi striktně definována a omezena. Registr bude neveřejný a bude do něho umožněn za zvláštních podmínek a ve speciálním režimu přístup policie. Můj osobní názor je, že cílovým stavem by mělo být využití jednoznačně elektronického receptu nejenom pro tuto oblast, ale ve finále v budoucnosti i pro všechny recepty a pro všechny léčivé přípravky podávané a používané v České republice. ***

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040156.htm

pátek 8. června 2012

(12.30 hodin)

pokračuje Skalický)

Velmi zajímavou oblastí je otázka pěstování. Pěstování bylo navrhováno s cílem, že cena konopí, které by bylo vypěstováno v České republice, může být nižší než cena konopí, které se doveze. Zde bych si dovolil, a už od začátku jsem byl v této variantě skeptický, nicméně bych zde zmínil podmínky, které všechny musejí být splněny a které se na té ceně konopí, které se bude u nás pěstovat, budou jednoznačně podepisovat.

Za prvé jsou to podmínky udělování licencí, způsob výběrového řízení, technického zajištění v souvislosti s pěstováním, kvalita, musí být zajištěno konstantní množství obsahové látky, které musí být analyzováno, to stojí nějaké peníze. Dále se musí postupovat podle správné pěstitelské praxe – a zde se domlouvá Ministerstvo zdravotnictví s Ministerstvem zemědělství, kdo to začne psát první. Ani jednomu se do toho nechce. Nicméně tam ta spolupráce musí být zcela jasná. Jaká bude výkupní cena, kolik bude potřeba pacientů – toho konopí, bude to sto, dvě stě, tisíc, dva tisíce? Kolik toho konopí budeme vlastně vůbec potřebovat vypěstovat a na jak velké ploše, protože ta plocha musí být hlášena OSN a Světové zdravotnické organizaci, a od toho se bude odvíjet, kolik bude Státní zdravotní ústav, pardon, Státní ústav pro kontrolu léčiv jako forma státní agentury toho konopí vůbec vykupovat.

Takže já jsem si udělal velmi předběžné propočty, že v případě, že by konopí potřeboval tisíc pacientů, tak obrazně řečeno budeme potřebovat plochu o 100 metrech čtverečních ve skleníku, což je skleníček 10 krát 10 metrů. A je tedy otázkou, za jakých podmínek a v jakých cenách potom budou pěstitelé ochotni toto konopí u nás pěstovat.

Doplnil bych zde informaci z jiných zemí, kolik je tam pacientů, kteří konopí takto používají. Holandsko 1200 pacientů, Německo řádově stovky, Velká Británie 3000, Španělsko stovky. Takže rozhodně se nebude jednat o masové využívání a o tisícovky pacientů a do dneška nikdo z odborníků v České republice nebyl schopen říci, a já celkem chápu, že to nedokážou nebo nejsou ochotni odhadnout, pro kolik pacientů v nějaké náběhové křivce budeme to konopí potřebovat.

Toto všechno jsou důvody, abych se velmi přimlouval za to, aby paragrafy, které jsou spojeny s pěstováním konopí a s jeho podmínkami, byly co nejvíce odloženy, to znamená, aby byl co největší odklad účinnosti paragrafů souvisejících s pěstováním. A budu prosazovat, aby to bylo 24 měsíců jako maximální doba navržená, protože za ty dva roky vůbec zjistíme, o čem to bude, kolik to bude stát a co vlastně budeme potřebovat.

Jinak jsem chtěl potvrdit jen to, že expertní pracovní skupina pracovala velmi intenzivně, kontinuálně na všech úpravách a změnách ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a je připraven návrh, komplexní pozměňovací, který budeme předkládat do zdravotního výboru a který tyto otázky už v některých případech řeší a určitě bude předmětem jednání velmi bouřlivého i na zdravotním výboru.

Nicméně přes to vše, co jsem řekl, bych si vás dovolil požádat, abyste tento návrh podpořili a poslali do druhého čtení, kde v rámci zdravotního výboru zcela určitě dojde k dalším změnám. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě pana poslance Jiřího Štětinu.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážené poslankyně a vážení poslanci, ačkoli mám s sebou dost papírů, tak vás ujišťuji, že budu velmi stručný a rozhodně nebudu prodlužovat tuto diskusi, která je skutečně bohatá, a těžko bych mohl říci něco nového, protože jak z hlediska legislativního, tak z hlediska odborného, z hlediska problémů, které byly s přípravou tohoto zákona, to bylo vysvětleno a bylo by to rozhodně nošení dříví do lesa.

Nicméně jak to vidím já: Jsem velmi rád, že tento zákon konečně spatřuje světlo světa, a jsem přesvědčen, že rozhodně bude jeho projednávání daleko jednodušší, než jsme si mysleli ještě před rokem, kdy to bylo nepředstavitelné.

Já k té jediné konkrétní věci: Myslím, že až budeme tento zákon projednávat ve výboru zdravotním, případně někde jinde, rozhodně by měla být brána v úvahu stanoviska grémia majitelů lékáren. Nejsou v tom žádné finanční záležitosti, ale je tam spousta rozumných názorů, které bych já skutečně respektoval. Já si dovolím toto stanovisko předložit jednak na zdravotním výboru a současně i panu ministrovi, protože se domnívám, že takový ten manuál, jak by se to mělo naplňovat, je v názoru tohoto grémia plně obsažen.

Takže předpokládám, že tento zákon bude schválen. Předpokládám, že po jeho schválení, které by rozhodně nemělo trvat delší dobu než rok, podobně jako je zákon o NKÚ, bude k tomu ještě dopracována vyhláška jakožto prováděcí předpis.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já bych poprosil pana poslance Radka Johna ještě.

 

Poslanec Radek John: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já se drogami a drogovými závislostmi zabývám od roku 1981, kdy vyšlo Memento, ale můj projev nebude odpovídat délkou těm třiceti letům, která to řeším. Nicméně třicet let jsem přesvědčen, že je třeba legalizovat marihuanu pro léčebné účely. Za těch třicet let jsem zažil hrozné příběhy lidí, kteří opravdu jsou nemocní, opravdu trpí, opravdu byli stíháni, opravdu byli perzekvováni, opravdu se nemohli léčit a trpěli neuvěřitelné věci. Pořad Na vlastní oči od roku 1994 se snažil tlačit na poslance, aby konečně legalizovali marihuanu pro léčebné účely. Točili jsme takové případy jako Marihuanový dědeček, který si pěstuje konopí, za to je zadržen policií, odsouzen do vězení, odkud ho ale musí propustit, protože trpí smrtelnou chorobou, takže se vrátí a znovu si pěstuje marihuanu, znovu je zadržen policií, znovu je vezen do vězení, odkud ho ale musí propustit, protože trpí smrtelnou chorobou. Ten tlak na ty nemocné tím, že není legalizována marihuana pro léčebné účely, je strašný a přispívá ke zhoršení jejich nemoci. Nedávno spáchala sebevraždu jedna vážně nemocná pacientka, která ten tlak nevydržela.

My jsme se snažili, aby Ministerstvo zdravotnictví udělalo studii o prospěšnosti marihuany. Zbaběle nikdy naše Ministerstvo zdravotnictví k tomu nic neudělalo. Mezitím všechny civilizované státy v Evropě to uznaly a dneska je běžné, že marihuana pro léčebné účely je v civilizovaných zemích používána. Takže nemusíme mít studii a už je jen na poslancích, aby alespoň otevřeli vrátka.

Já chápu námitky, chápu i námitky o ceně, ale umožněme lidem, kteří jsou nemocní, aby prostě měli legální cestu, která je netraumatizuje, a aby mohli využívat blahodárných účinků marihuany, když tady jsme země, kde většina mladé generace používá marihuanu pro rekreační účely, a my s vaničkou vyléváme i dítě. Oddělujme to. Nejde o legalizaci marihuany, ale pomozme těm lidem, dejme jim legální možnost, jak se dostat legálně, bez perzekuce ze strany policie k tomu, aby se jejich zdravotní stav nezhoršoval, aby se smrt oddálila a aby méně trpěli. Takže vás vyzývám, podpořte prosím tento zákon i přes všechny výtky o jeho nedokonalosti. Otevřeme ta vrátka a pojďme v průběhu let tu věc vylepšovat. Ale začněme. Dvacet let jsme nezačali. Začněme dnes! Děkuji.***

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040157.htm

pátek 8. června 2012

(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je snad poslední. Ještě se dívám, jestli někdo v rozpravě nevystoupí. Pokud ne, tak snad můžeme rozpravu… Paní předsedkyně, vystoupíte až se závěrečným slovem? Takže můžu nejdřív rozpravu ukončit. Takže teď rozpravu ukončuji a paní předsedkyni požádám, kdyby nyní vystoupila se závěrečným slovem. Prosím, máte slovo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já vám jdu jenom poděkovat za trpělivost, s jakou jste sledovali dosavadní průběh projednávání v prvém čtení.

Návrh je komplikovaný. Není jednoznačný názor, zda takto má zákon vypadat, nebo nemá. V podobné úpravě už byl nachystán v závěru minulého volebního období, tedy před dvěma lety v polovině roku 2010. I společnost má na to odlišný názor, část společnosti se bojí, zda tím neumožňujeme, tímto krokem, legalizaci měkkých drog, to je oprávněná obava. Na druhé straně jsou zde argumenty, které zazněly ve prospěch nemocných. Že i mezi podepsanými devíti je šest lékařů a tady jsou přítomni, ve vší úctě, další lékaři, kteří mají odlišný pohled na zákon, je zcela přirozené vzhledem k tomu, že to není jednoduchá věc, že je to opravdu komplikovaný návrh.

Vítám debatu, která tady zazněla. Vítám všechny argumenty všech, kteří vystupovali. Myslím si, a pokud se nemýlím, nezazněl návrh na zamítnutí, čili prostor pro jednání odborníků v příslušném výboru je otevřen. Věřím, že všechny argumenty se vší vážností právě na této půdě budou zváženy. Já vám v tuto chvíli děkuji za péči, kterou jste dosud této normě věnovali.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Můžeme tedy přikročit hlasování. Asi bychom se měli zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Zeptám se, jestli ještě chce někdo jiný než výbor pro zdravotnictví. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Dědič: Dobrý den, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se jedná i o pěstování, navrhuji projednání v zemědělském výboru. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon. Já jsem to přeslechl. Zemědělský, ano. Dobře, takže ho budeme hlasovat také. Děkuji za nápovědu. Ještě jsem vás svolal.

 

Budeme tedy hlasovat nejdřív přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zdravotnictví? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 62 přihlášeno 156, pro hlasovalo 141, proti nula. Takže zdravotnictví jsme odhlasovali.

 

Teď budeme hlasovat zemědělství.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zemědělství, stiskne tlačítko a zvedne ruku. A kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 63 přihlášeno 155, pro hlasovalo 102 (potlesk napříč sálem), proti 26. Tak to bylo přijato.

 

A to je zřejmě všechno. Můžeme tedy ukončit projednávání tohoto bodu.

Vážení kolegové, mohu vám sdělit, že po dohodě klubů, s výjimkou tedy klubu Věci veřejné, který s tím tedy nevyslovil souhlas, ale po dohodě ostatních klubů bych si dovolil ukončit tento jednací den.

Dovolte mi, abych řekl jednu věc na závěr. My jsme tady vedli v tomto týdnu často poměrně tvrdé boje. Já vám navrhuji na chvilku na to zapomenout. Jsme příslušníci jednoho národa. A dovolte abych vyjádřil přání, že naše fotbalová reprezentace dnes pomstí včerejší porážku Petry Kvitové. Držme jim palce. (Potlesk napříč sálem.)

Děkuji, přeji pěkný víkend.

 

(Jednání skončilo ve 12.45 hodin.) ***

Zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/040schuz/s040147.htm

www.konopi.info