Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

OHLAŠOVACÍ POVINNOST PĚSTITELŮ MÁKU SETÉHO A KONOPÍ SETÉHO

26/07/11

OHLAŠOVACÍ POVINNOST PĚSTITELŮ MÁKU SETÉHO A KONOPÍ SETÉHO Ohlašovací povinnost pěstitelů máku setého a konopí setého 23.3.2009 Ohlašovací povinnost se týká pěstování máku setého a konopí setého a vývozu a dovozu makoviny podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. V tomto zákonu Hlava V  zakazuje v § 24: a) pěstovat […]

OHLAŠOVACÍ POVINNOST PĚSTITELŮ MÁKU SETÉHO A KONOPÍ SETÉHO

Ohlašovací povinnost pěstitelů máku setého a konopí setého

23.3.2009

Ohlašovací povinnost se týká pěstování máku setého a konopí setého a vývozu a dovozu makoviny podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

V tomto zákonu Hlava V  zakazuje v § 24:

a) pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů

b) pěstovat rostliny rodu Erythroxylon (keř koka).

Hlava VI stanoví:

  1. v § 29 Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí, který říká, že osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu

a) do konce května:

  • výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem setým nebo konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,
  • odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce,

b) v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území, a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění,

c) do konce prosince příslušného kalendářního roku

  • výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,
  • množství sklizené makoviny, konopí, semene máku a semene konopí.
  1. v § 30 Ohlašovací povinnost při vývozu a dovozu makoviny se říká, že každý, kdo uskutečnil vývoz nebo dovoz makoviny je povinen předat Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí. Čtvrtletní hlášení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu
  2. v § 31 Forma hlášení bod (2) je uvedeno, že Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí (§ 29) a způsob vyplňování a nakládání s uvedeným formulářem. Vzory formulářů jsou uvedeny níže.

 Hlava VIII uvádí:

  • v § 36 správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a
  • v § 37 pokuty za jednotlivé přečiny.

Zdroj:   MZe ČR    viz http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinne-komodity/len-konopi/ohlasovaci-povinnost-pestitelu.html

Konopářský svaz ČR

www.konopi.info

Zařazeno v Odborné poradenství, TISK