Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

PĚSTOVÁNÍ NETRADIČNÍCH ENERGETICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PLODIN

23/10/08

 PĚSTOVÁNÍ NETRADIČNÍCH ENERGETICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PLODIN Cílem výzkumu bylo podat přehled o rozsáhlé problematice využívání některých netradičních plodin pro nepotravinářské účely a vytipovat perspektivní rostliny pro průmyslové a energetické využití.     V pokusech byly v roce 1999 ověřovány následující druhy jednoletých nebo víceletých netradičních rostlin uvažovaných 1) pro průmyslové využití – lnička setá, katrán habešský, světlice […]

 PĚSTOVÁNÍ NETRADIČNÍCH ENERGETICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PLODIN

Cílem výzkumu bylo podat přehled o rozsáhlé problematice využívání některých netradičních plodin pro nepotravinářské účely a vytipovat perspektivní rostliny pro průmyslové a energetické využití.
     V pokusech byly v roce 1999 ověřovány následující druhy jednoletých nebo víceletých netradičních rostlin uvažovaných 1) pro průmyslové využití – lnička setá, katrán habešský, světlice barvířská, koriandr setý, olejnička iberská, 2) pro energetické využití  – čirok, konopí seté, křídlatka,chrastice rákosovitá, ozdobnice čínská. Na stanovišti v Lukavci byl sledován navíc topinambur hlíznatý.
     Většina olejnin byla ověřována na všech stanovištích při třech stupních hnojení průmyslovým dusíkem a dvou stupních výsevku. Na všech stanovištích se během vegetace u všech plodin sledovalo: počet rostlin na ploše, délka rostlin, zdravotní stav, stupeň zaplevelení porostu, napadení škůdci a chorobami a délka vegetační doby. Během vegetace i přes zimní období se sledovaly u většiny plodin prvky struktury výnosu, jako hmotnost tisíce semen, počet úložných orgánů na rostlině, počet větví (odnoží) apod. Na každém stanovišti byly zaznamenávány teploty a srážky během roku, výnosy hlavního a celkem sklizeného produktu. Byly provedeny rozbory olejnin na obsah oleje a jednotlivých mastných kyselin a stanoveny energetické obsahy sledovaných plodin a provedeny rozbory na odběr živin. Sledoval se také úbytek fytomasy některých energetických plodin ponechaných přes zimní období v porovnání s podzimními termíny sklizně.
     Ze získaných výsledků a  jejich porovnání s další literaturou byla stanovena amplituda pěstování a připraven návrh hlavního uplatnění sledovaných netradičních rostlin pro jednotlivé hlavní výrobní oblasti v ČR.
     Z ověřovaných rostlin jsou vhodné do většiny oblastí lnička setá, chrastice rákosovitá, křídlatka a konopí seté s tím, že pokud chceme dosáhnout vyšších výnosů fytomasy nebo semen, musí být v horších půdně klimatických podmínkách aplikovány vyšší dávky hnojiv. Pěstování křídlatky je třeba zodpovědně zvažovat. I když dává velmi vysoké výnosy biomasy z plochy, je řazena u nás i ve světě mezi vysoce invazní a nebezpečné plevelné rostliny. V teplejších oblastech dávají relativně vysoké výnosy semen nebo fytomasy  světlice barvířská, čiroky, ozdobnice čínská. Z netradičních olejnin lze zatím do provozních podmínek, i přes některé výnosové výpadky v některých letech a při zohlednění všech sledovaných charakteristik a agrotechnických opatření, doporučit lničku pro téměř všechny výrobní oblasti.
     Výsledky jsou přínosem pro širokou zemědělskou praxi, která by měla zájem o pěstování uvedených nových komodit, pro poradenskou činnost atd. Výsledky jsou dále použitelné v řídící sféře, kde mohou posloužit jako podklad pro koncipování agrárních programů do budoucna a dále na Mze ČR pro hledání nových směrů pro nepotravinářskou výrobu.

Číslo projektu: EP 0960996457
Řešitel projektu: Ing. Zdeněk Strašil, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby,     Drnovská 507, 16106 Praha 6 -Ruzyně, tel. 233 022 464, e-mail: strasil@hb.vurv.cz,
Signatura v knihovně ÚZPI: ZZ 20917
Tuto stránku vypracovala: ing. Šárka Vondrášková, studijní oddělení ÚZPI Praha,   prosinec

Zdroj: Konopářský svaz České republiky

www.konopi.info

Zařazeno v Projekty