Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

STANOVY KONOPÁŘSKÉHO SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY

17/02/07

STANOVY KONOPÁŘSKÉHO SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY I. Název a sídlo organizace: Název organizace : KONOPÁŘSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Hůrky 43 378 33 Nová Bystřice Česká republika II. Popis organizace – kdo jsme, co chceme: Konopářský svaz České republiky je nevládní, zájmovou organizací, svazem, který sdružuje konopáře, pěstitele, prvozpracovatele a další zpracovatele technického konopí, výrobce, obchodní organizace, […]

STANOVY KONOPÁŘSKÉHO SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY

I. Název a sídlo organizace:

Název organizace : KONOPÁŘSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY

Sídlo: Hůrky 43

378 33 Nová Bystřice

Česká republika

II. Popis organizace – kdo jsme, co chceme:

Konopářský svaz České republiky je nevládní, zájmovou organizací, svazem, který sdružuje konopáře, pěstitele, prvozpracovatele a další zpracovatele technického konopí, výrobce, obchodní organizace, výzkumné ústavy, vysoké a odborné školy, uživatele, přátele a další instituce a spolky, zaměřené na průmyslovou a energetickou rostlinu Cannabis sativa L. – konopí seté.

III. Cíl a účel Konopářského svazu České republiky:

Cílem je návrat pěstování a využívaní konopí setého, této tradiční kulturní plodiny a tvorba nových pracovních míst, včetně šetrného přístupu k zemědělské půdě v rámci ochrany přírody a ochrany životního prostředí.

Účelem je aktivní vyhledávání, zprostředkovávání a šíření informací o této zemědělské a průmyslové plodině, o jejím pěstování, zpracování a využití pro trvale udržitelný život, zastupování a hájení zájmú konopářů a konopářství v České republice a rozvoj spolupráce se zahraničím.

V rámci reformy společné zemědělské politiky rozvoje venkova ČR a EU navázat na zásady trvale udržitelného rozvoje, péči o krajinu a sociálně ekonomický rozvoj venkovských oblastí, vyvíjet aktivity vedoucí ke zvýšení absorpční kapacity zemědělců vůči evropským fondům a dotačním titulům v ČR, vytváření nových pracovních příležitostí, zvyšování konkurenceschopnosti, vzájemná spolupráce a podpora, prosazování a ochrana profesních a právních zájmů členů vzhledem ke správním orgánům, zvyšování odborné, pracovní, obchodní i právní úrovně členů svazu prostřednictvím pořádání kurzů, školení, seminářů, pořádání konferencí, vytváření podmínek pro spolupráci členů v oblasti podnikání, vytváření regionálních poradenských a informačních center, zřizování stálých expozic v jednotlivých regionech ČR, poskytování osvětových a odborných informací široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek, tisku, výstav a veletrhů, formou vydávání odborných publikací, jednání s příslušnými ministerstvy, výzkumnými ústavy, se školami a dalšími úřady stání správy a místní samosprávy, podpora marketingu a propagace konopářských výrobků.

IV. Právní subjektivita:

Konopářský svaz České republiky je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích samostatně svým jménem a nese plnou zodpovědnost za akce z těchto vztahů vyplývajících. Řídí se platnými právními předpisy a těmito Stanovami.

V. Vznik členství v Konopářském svazu České republiky :

Členem Konopářského svazu České republiky ( dále jen KSČR ) se může stát jakákoliv fyzická, nebo právnická osoba, starší 18 ti let, která se zajímá o konopí, o pěstování, zpracování a další využití průmyslového konopí setého.

Členství v Konopářském svazu České republiky je dobrovolné, vzniká na základě přijetí přihlášky, včetně uhrazení členského příspěvku.

VI. Práva a povinnosti členů KSČR:

Člen má právo:

volit do orgánů KSČR

být volen ve prospěch KSČR

účastnit se všech akcí pořádaných KSČR

využívat služby poskytované KSČR v rámci činnosti KSČR

účastnit se valné hromady KSČR a být seznámen s výsledkem činnosti KSČR včetně její kontroly

Člen je povinen:

uhradit vstupní členský příspěvek v okamžiku registrace

řádně a včas hradit každoroční členský příspěvek

dodržovat Stanovy a přijatá usnesení KSČR

napomáhat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí při plnění programu a rozvíjení činnosti KSČR

chránit zájmy KSČR, jeho jméno svou profesní odborností, svým vystupováním a jednáním.

Dodržovat etická pravidla:

dodržovat obecně uznávané etické zásady podnikání

rozvíjet vzájemné dobré partnerské, obchodní a pracovní vztahy s cílem zajistit dle svých možností vedle technického a ekonomického rozvoje svých firem a společností i rozvoj Konopářského svazu ČR a konopářství v ČR, rozvoj konopářství na mezinárodní úrovni

dodržovat právo na obchodní tajemství svých členů

VII. Zánik členství v KSČR:

úmrtím člena – fyzická osoba

zánikem právnické osoby

vystoupením člena na základě jeho písemného sdělení vedení KSČR

vyloučením člena v případě hrubého porušení Stanov nebo Etických pravidel na základě rozhodnutí vedení KSČR

nezaplacením členského příspěvku

zrušením KSČR

při ukončení členství se příspěvky nevracejí.

VIII. Orgány KSČR

Valná hromada

Předsednictvo

Dozorčí rada

IX. Regionální poradenská a informační centra (RPIC):

Regionální poradenská a informační centra KSČR jsou zřizovaná na území jednotlivých regionů ČR za účelem podpory začínajícím pěstitelům konopí při prosazování a realizování jejich zájmů a cílů v oblasti konopářství a při jednání s místní samosprávou a státními orgány.

Regionální poradenská a informační centra spadají pod Konopářský svaz České republiky a užívají název KSČR včetně loga KSČR s dodatkem – „Regionální poradenské a informační centrum KSČR pro kraj…………“

Členy Regionálních poradenských a informačních center mohou být jen členové KSČR s místem trvalého pobytu, nebo podnikání v příslušném regionu.

Regionální poradenská a informační centra musí mít nejméně 1 člena.

Regionální poradenská a informační centra se řídí Stanovami KSČR.

X. Valná hromada KSČR:

Nejvyšším orgánem KSČR je Valná hromada všech členů.

Do její výlučné pravomoci patří:

rozhodování o základních záměrech a směrech činnosti KSČR

přijímání a změny Stanov,

volba a odvolávání členů Předsednictva a Dozorčí rady,

projednání a schvalování výroční zprávy Předsednictva o činnosti KSČR a výsledné revizní zprávy Dozorčí rady o výsledku hospodaření, jejíž součástí je zpráva o hospodaření KSČR,

rozhodnutí o zániku KSČR a majetkového vypořádání,

schvalování organizačního a jednacího řádu,

stanovení roční výše členského příspěvku,

Valnou hromadu svolává Předsednictvo podle potřeby, nejméně však 1x za 1 rok. Pozvání na zasedání Valné hromady musí být členům odesláno nejméně 30 dnů před jejím zasedáním.

Valná hromada rozhoduje usnesením, o kterém musí být pořízen zápis.

Usnesení je schváleno, pokud jsou na Valné hromadě přítomny 2/3 všech členů KSČR,

a z toho alespoň poloviční většina vyslovila souhlas.

Valná hromada musí být svolána i v případě, že o to požádá alespoň 1/3 všech členů KSČR,

nebo Dozorčí rada.

XI. Předsednictvo KSČR:

Předsednictvo je řídícím orgánem KSČR, je voleno a odvoláváno Valnou hromadou. Svolává zasedání Valné hromady, připravuje je a předkládá Valné hromadě zprávu o své činnosti. Funkce člena Předsednictva je funkcí čestnou a funkční období je čtyřleté.

Předsednictvo volí a odvolává ze svého středu Předsedu a nejméně dva Místopředsedy. Předseda se souhlasem Předsednictva jmenuje jednatele.

Předsednictvoo zasedá alespoň 1x za čtvrtletí a svolává ho Předseda, v případě jeho nepřítomnosti některý z Místopředsedů.

Předsednictvo je usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů s hlasem rozhodujícím.

Předsednictvo má 9 členů.

O jednání Předsednictva se pořizuje zápis. K rozhodnutí Předsednictva je zapotřebí

souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Předsednictva a s hlasem rozhodujícím.

V případě rovnosti hlasů rozhodují hlasy členů Předsednictva a s hlasem poradním, v případě i jejich rovnosti rozhoduje hlas Předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas Místopředsedy, který jednání Předsednictva a řídí.

Předsednictvo předkládá Valné hromadě ke schválení návrh změny Stanov.

XII. Předseda KSČR:

Organizuje a řídí jednání Předsednictva a běžnou činnost KSČR, za kterou je odpovědný Valné hromadě. Je statutárním orgánem KSČR.

Svolává jednání Předsednictva, je však povinen je svolat i tehdy, požádá-li o to nadpoloviční většina všech členů Předsednictva.

XIII. Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním a smírčím orgánem KSČR, je volena a odvolávána Valnou hromadou.

3 členové Dozorčí rady jsou voleni na dobu čtyř let.

Předkládá Valné hromadě zprávu o své revizní, kontrolní a smírčí činnosti.

Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu Předsedu, který řídí její činnost.

Člen dozorčí rady nesmí být členem Předsednictva KSČR.

Dozorčí rada je oprávněna kontrolovat veškerou činnost KSČR.

V případě, že Dozorčí rada při své činnosti zjistí závažné nedostatky v kterémkoliv Regionálním poradenském a informačním centru, má právo navrhnout Předssednictvu, aby k řešení těchto nedostatků svolalo členskou schůzi tohoto Regionálního poradenského a informačního centra.

V případě, že dojde ke sporu mezi jednotlivými členy KSČR, předloží sporné strany návrh na řešení Dozorčí radě. Ta je povinna do jednoho měsíce o sporu rozhodnout, nebo předložit k rozhodnutí Předsednictvu. Každá ze sporných stran má právo se proti rozhodnutí Dozorčí rady nebo Předsednictva odvolat k Valné hromadě.

·XIV. Regionální poradenská a informač·ní centra (dále jen RPIC KSČR ):

RPIC KSČR se zakládají na základě členské schůze a souhlasu Předsednictva KSČR.

Členská schůze rozhodne o místě sídla RPIC KSČR a provede zápis, .na základě kterého se zřídí Regionální poradenské a informační centrum.

Členská schůze je usnášeníschopná ,je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení je přijato, pokud s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina členů KSČR, přítomných na členské schůzi. Pokud členská schůze rozhoduje o zániku pak je usnesení platné, pokud s ním vysloví souhlas 3/4 přítomných členů KSČR.

Členská schůze rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti RPIC KSČR při naplňování cílů KSČR na úrovni kraje, zejména pak projednává a schvaluje roční plány práce a hospodaření, výsledky hospodaření RPIC KSČR.

Členská schůze se koná nejméně jednou ročně, nebo vždy tehdy, kdy o to požádá nejméně jedna třetina členů RPIC KSČR. Členskou schůzi je oprávněno svolat rovněž Předsednictvo KSČR na základě doporučení Dozorčí rady.

RPIC KSČR zaniká na základě rozhodnutí členské schůze.

XV. Sekretariát KSČR

Výkonným orgánem KSČR je Předseda, který jedná za KSČR v rozsahu pověření udělených Předsednictvem KSČR.

Předseda vykonává rovněž funkci hospodáře a pokladníka KSČR.

XVI. Hospodaření KSČR

Finanční prostředky na svou činnost KSČR získává:

z členských příspěvků členů
z dobrovolných finančních příspěvků jiných subjektů
z dalších aktivit, které mohou mít  formu výdělečné činnosti a budou využity na činnost  a správu svazu, např. zprostředkovávání  služeb, informací,  na  pořádání vzdělávacích a propagačních akcí, na  prodej zboží  atd.

Zásady finančního hospodaření KSČR a RPIC KSČR se řídí obecně platnými předpisy a podle rozpočtu a pravidel schválených Předsednictvem KSČR

Majetkem KSČR jsou věci movité, majetková práva, případně nehmotné statky.

KSČR odpovídá za výsledky hospodaření a případné závazky RPIC KS.

RPIC KS zabezpečují svoji činnost podle rozpočtů schválených jejich členskou schůzí, které musí být v souladu se zásadami financování a hospodaření KSČR.

Výši členského příspěvku schvaluje na návrh Předsednictva Valná hromada.

Členský příspěvek je výlučným příjmem KSČR, pokud jej vybere RPIC KS , pak celý převádí na účet KSČR.

Výši členského příspěvku na návrh Představenstva schvaluje Valná hromada.

RPIC KSČR je povinen KSČR odvádět z jeho vybraných členských příspěvků podíl ve výši 25% na účet ústředí KS, pro zajištění činnosti na republikové úrovni.

RPIC KSČR je povinen odvádět KSČR 20% podíl z jeho finančních příjmů po odečtení nákladů na účet KSČR , pro zajištění činnosti na republikové úrovni.

Roční účetní uzávěrku KSČR schvaluje Předsednictvo po jejím projednání v Dozorčí radě, její přílohou jsou roční výsledky hospodaření RPIC, KSČR schválené členskou schůzi RPIC KSČR.

KSČR a RPIC KSČR zpracovávají a příslušným orgánům poskytují výkazy o své činnosti podle obecně platných právních předpisů. RPIC KSČR jedno vyhotovení ročních výsledků hospodaření předává sekretariátu KSČR.

Právo disponovat s finančními prostředky mají statutární orgány a jimi pověřené osoby.

KSČR a RPIC KSČR zřizují samostatné bankovní účty.

XVII. Zánik KSČR:

KSČR zaniká:

Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, hlasuje-li pro tento návrh alespoň 3/4 všech přítomných členů Valné hromady.

Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

V případě zániku KSČR jmenuje Předseda se souhlasem Předsednictva likvidátora, který provede likvidaci KSČR a po uhrazení všech závazků KSČR rozdělí zpeněžený majetek mezi členy KSČR.

Zánik RPIC KSČR:

V případě zániku RPIC KSČR jmenuje Předseda KSČR se souhlasem Předsednictva likvidátora, který provede likvidaci RPIC KSČR a po uhrazení všech závazků RPIC KSČR rozdělí zpeněžený majetek tak, že 20% připadne KSČR a 80% členům, kdy podíl bude stanoven každému členovi za každý i neúplný rok jeho členství v RPIC KSČR.

XVIII. Založení KSČR

Konopářský svaz České republiky byl založen koncem roku 2004 a byl registrován u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1-1/59678/05-R ze dne 13.1.2005 podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
Nový občanský zákoník, platný od 1.1.2014 zrušil občanská sdružení s tím, že pokud se občanské sdružení  netransformuje na jinou právní  formu, stane se automaticky spolkem.
Změna právní formy občanských sdružení
Občanská sdružení jsou, díky přechodným ustanovením, od 1. ledna 2014 považována za spolky automaticky, žádná transformace tedy není potřeba. Vedle toho působí u občanských sdružení celá řada tzv. organizačních jednotek s právní subjektivitou, které jsou od 1. ledna považovány za pobočné spolky v dikci § 228 občanského zákoníku.
Výjimka je dána pro případ, že spolek používal název, pod kterým je dlouhodobě znám a má své objektivní důvody pro to, aby jeho název zůstal zachován bez označení právní formy.
Zároveň zákonodárce tento poţadavek zmirňuje větou druhou uvedeného ustanovení, kdy „není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat“. Takovéto zmírnění pokládám za důleţité a logické, neboť v opačném případě by mohlo dojít k situaci, kdy spolek, který uţíval svůj název dlouhodobě (tato „značka“ je jiţ tradičně s tímto spolkem spojena a známá na veřejnosti), by byl nucen svůj název změnit, coţ by mohlo mít dalekosáhlé důsledky ve vnímání tohoto spolku (jeho historie, tradice), v ekonomických záleţitostech (dárci, dotace), apod. Uvedenou výjimku však lze na spolky aplikovat tehdy, jsou-li proto to důleţité důvody, a to pro to, ţe uţíval svůj název dlouhodobě a je pro něj příznačný, zaměnitelnost či klamavost nelze rozumně předpokládat.

Protože se Konopářský svaz České republiky na jinou právní formu netransformoval, nezměnil,  zůstává z výše uvedených důvodů svazem dobrovolných členů a příznivců a nese nadále název Konopářský svaz České republiky.

Zařazeno v Stanovy