Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Ochrana životního prostředí samozřejmostí

19/02/07

Ochrana životního prostředí samozřejmostí „Kvalitní životní prostředí je základní podmínkou pro zdravý život lidí. Rád bych, aby se Česká republika konečně zařadila mezi evropské země, kde je každodenní ekologické chování samozřejmostí stejně jako kvalitní školství či lékařská péče. Hlavní odpovědnost nese stát – proto prosazuji opatření, která učiní naše hospodářství efektivnější, modernější a konkurenceschopnější. Chci […]

Ochrana životního prostředí samozřejmostí

„Kvalitní životní prostředí je základní podmínkou pro zdravý život lidí. Rád bych, aby se Česká republika konečně zařadila mezi evropské země, kde je každodenní ekologické chování samozřejmostí stejně jako kvalitní školství či lékařská péče. Hlavní odpovědnost nese stát – proto prosazuji opatření, která učiní naše hospodářství efektivnější, modernější a konkurenceschopnější. Chci také lidem nabídnout reálné alternativy, jak žít k životnímu prostředí šetrněji – usnadnit zateplování budov, využívání obnovitelných zdrojů energie pro vytápění či hospodárné nakládání s odpadem. Kromě lepšího životního prostředí přinesou nakonec také finanční úspory či pracovní příležitosti,“ popisuje ministr životního prostředí Martin Bursík směr, jakým by se jeho úřad měl v následujících letech ubírat.

 

„Mezi nejproblematičtější oblasti patří zhoršující se stav ovzduší a klimatu Země. Hlavní příčiny vidím v rostoucím znečištění z dopravy a lokálních topenišť, v neefektivním zacházení s energií a nedostatečném využití obnovitelných zdrojů energie. Soustředím se proto právě těch problémů, které nejvíce poškozují zdraví a kvalitu života lidí,” shrnuje Martin Bursík.

 

Z evropských fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti) může Česká republika v letech 2007–2013 získat až 140 miliard korun, které by měly výrazně přispět ke kvalitě života. Nejvíce prostředků je směrováno do nejproblematičtějších oblastí – čistoty vod a ovzduší a zlepšení nakládání s odpady. „Evropské peníze by měly pomoci především lidem a obcím. Programy na jejich využívání budou transparentní, posílím regionální pracoviště Státního fondu životního prostředí, která budou sloužit jako kontaktní centra pro občany, “ dodává ministr Bursík.

 

Hlavní oblasti, na které se MŽP v následujícím období zaměří:

 

• Čistší a levnější teplo pro domácnosti

Nárokový program státních dotací na úspory v domácnostech

Stát podpoří jednoduchá opatření na zateplení budov, výměnu oken apod., která domácnostem uspoří energii a peníze.

 

Program náhrady uhelného vytápění v domácnostech

MŽP připraví nárokový program státních dotací na změnu vytápění v domácnostech – nahrazení fosilních paliv biomasou (dřevem, štěpkou, peletami), solárními kolektory na ohřev teplé vody, tepelnými čerpadly aj. obnovitelnými zdroji.

Domácnostem klesnou náklady na vytápění, lidé budou dýchat čistší vzduch, sníží se příspěvek ČR ke globální změně klimatu. Využití domácích obnovitelných zdrojů dá práci především místním zemědělcům, technikům, montérům, malým a středním firmám.

 

Snížení DPH na dřevo, pelety a štěpku k vytápění domácností

Snížíme DPH na pelety, štěpku i dřevo. Tyto obnovitelné zdroje se stanou pro domácnosti dostupnější a začnou tak konkurovat uhlí, plynu a elektřině. Podobný návrh už předložila skupina poslanců sněmovně, my jej samozřejmě podpoříme.

 

 

• Modernější a konkurenceschopnější ekonomika

Snížení daně z práce a zvýšení daně z plýtvání energií

Vláda zahájí výnosově neutrální ekologickou daňovou reformu se sociálními kompenzacemi. Snížení daní, které zatěžují lidskou práci, zvýší motivaci pro zaměstnávání lidí a tím sníží nezaměstnanost. Výpadek příjmů státu bude kompenzován zdaněním spotřeby těch druhů energie, na důsledky jejichž spotřeby musíme doplácet (například zvýšenými náklady na zdravotnictví). Sociální kompenzace zajistí, aby reforma nedopadla na ty, kteří své spotřební chování mohou jen obtížně z finančních důvodů měnit.

 

Nejlepší dostupné techniky pro obnovované hnědouhelné elektrárny

V souvislosti s přípravou obměny technologií ve starých hnědouhelných elektrárnách prosadíme závazné standardy energetické účinnosti pro autorizaci nových a rekonstruovaných energetických zdrojů, které zajistí využití nejlepší dostupné techniky. Účinnost obnovených elektráren se výrazně zvýší a tím se sníží spotřeba uhlí. Podpoříme také kogeneraci – výrobu elektřiny s využitím tepla, které při ní vzniká.

 

Podpora obnovitelných zdrojů energie

Stát bude podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie a osvětu především mezi širokou veřejností, neziskovými organizacemi a obcemi. Budou připraveny vzorové projekty, které v kombinaci s dotacemi ze strukturálních fondů a bankovními zárukami usnadní žadatelům přístup k financování. Využití domácích obnovitelných zdrojů sníží naši závislost na dovozu fosilních a jaderných paliv, decentralizovaná síť bude bezpečnější proti nepříznivým přírodním vlivům i záměrnému poškození. Rozvoj nových perspektivních technologií dá práci především místním lidem.

 

 

• Rozumné využívání domácích odpadů

Žádný dovoz zahraničních odpadů do českých skládek a spaloven

Dovoz materiálově využitelných odpadů k recyklaci má v řadě případů opodstatnění. MŽP ale nepovolí žádný dovoz odpadů ze zahraničí do českých spaloven a skládek. Bude aktivně bránit ilegálním dovozům odpadů a přísně je trestat. V Evropské unii při projednávání směrnice o odpadech prosadí, aby členské země měly možnost dovoz cizího odpadu zakázat.

 

Podpora prevence, třídění a recyklace, namísto spalování a skládkování

Evropské i domácí prostředky soustředíme na podporu priorit státu (Plán odpadového hospodářství ČR) – tedy do prevence vzniku odpadů, třídění a recyklace [1]. Stát podpoří třídění biodpadu a budování kompostáren, naopak nebude podporovat stavbu nových skládek a spaloven komunálního odpadu. Novelou zákona o odpadech zajistíme lepší podmínky pro třídění odpadů, především širší a dostupnější nabídku občanům pro tříděný sběr.

 

 

• Nižší znečištění z dopravy

Rozšíření alternativních paliv

I když byl v roce 2005 vládou schválen program využití zemního plynu v dopravě, pokrok v této oblasti je dosud velmi pomalý. Provedeme vyhodnocení tohoto programu a navrhneme kroky k jeho zrychlenému naplňování. Zasadíme se o přijetí programu využití biopaliv v dopravě. Zpracujeme návrh společného nákupu vozidel na alternativní paliva ústředními orgány veřejné správy, který vytvoří iniciální poptávku zajímavou jak pro výrobce vozidel, tak pro producenty a prodejce pohonných hmot.

 

 

• Zdravější lesy a krajina

Ozdravení lesů

Pomocí novely lesního zákona či Národního lesnického programu ve spolupráci s MZe, které má správu hospodářských lesů na starosti, omezíme holoseče, prosadíme vyšší výsadbu stromů odpovídajících přirozené druhové skladbě, zavedeme přirozenější metody péče o lesy, snížíme stavy vysoké zvěře, prosadíme ponechávání alespoň některých starých stromů v hospodářských lesích. V souladu s odbornými doporučeními alespoň část lesů v národních přírodních rezervacích a národních parcích ponecháme přírodnímu vývoji.

Lesy pokrývají více než třetinu území našeho státu. Hrají zásadní roli při vyrovnávání důsledků klimatických změn, v protipovodňové ochraně, zachycování prachu a škodlivin, jako zdroj dřeva a štěpky pro dřevozpracující a papírenský průmysl a pro vytápění domácností, jako prostředí pro život chráněných druhů a pro rozvoj šetrné turistiky. Lesy jsou oslabené dlouhodobým působením škodlivin, přemnožením vysoké zvěře a nesprávným hospodařením jednostranně orientovaným na pěstování smrků. Takto oslabené lesy hůře odolávají extrémnímu počasí (větrné polomy) a škůdcům.

 

Ozdravení krajiny

Soustředíme evropské prostředky spravované resorty MŽP a MZe do přírodě blízkých opatření k zadržování vody v krajině, jako je obnovování přirozených meandrů, obnova rozptýlené zeleně a mokřadů, čištění a výstavba rybníků, výstavba suchých poldrů aj.

Při plánování nové výstavby a při pozemkových úpravách budeme hájit zachování druhové pestrosti a zvyšování prostupnosti krajiny pro lidi i zvířata.

 

 

Poznámky:

[1] Plán odpadového hospodářství ČR ukládá materiálově využívat alespoň 50 % komunálního odpadu v roce 2010. Tím by se naše země přiblížila současné úrovni Německa a Rakouska. V plnění tohoto cíle stát dosud nebyl příliš úspěšný. V roce 2005 se v ČR recyklovalo zhruba 15 % komunálního odpadu.

 

 

Zdroj: Tisková konference, MŽP,  2. 2. 07