Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Do konce roku 2013 dojde v rámci WTO ke zrušení všech forem subvencí vývozu

21/01/06

Pro Česko se letos ve vývozních zemědělských podporách nic nemění

Do konce roku 2013 dojde v rámci WTO ke zrušení všech forem subvencí vývozu


 


Konference ministrů členských zemí Světové obchodní organizace  (WTO) na svém zasedání 13.–18. 12. 2005 v Hongkongu přinesla nejvýraznější pokrok v oblasti vývozní soutěže. Došlo k dohodě o zrušení všech forem  subvencování vývozu do konce roku 2013, přičemž podstatná část těchto podpor má být odstraněna již do konce roku 2010.


 Z pohledu EU je podstatné, že v závazných pravidlech, která by měla být dojednána do 30. dubna 2006, budou ošetřeny paralelně i všechny formy subvence vývozu států mimo Unii, budou stanovena pravidla pro poskytování potravinové pomoci, vývozních úvěrů a podpor pro státní podniky. Rozvojové země mají pro uplatňování subvencí výjimku do roku 2018.


 


 U domácích podpor bylo potvrzeno stanovení tří pásem pro snižování podpor s tím, že procento snížení a definování pásem bude teprve dohodnuto. EU bude zařazena do nejvyššího pásma pro snižování podpor, ve druhém pásmu budou USA a Japonsko a ve třetím ostatní poskytovatelé podpor. Nově se dohodlo, že celkové snížení domácích podpor narušujících obchod bude zavedeno i v případě, že součet snížení všech národních podpor narušujících obchod menší než celkové procento snížení. Důvodem je snaha zabránit možným přesunům  mezi jednotlivými kategoriemi domácích podpor.


 


 Ministři členských zemí WTO odsouhlasili poskytnutí bezbariérového přístupu na trhy vyspělých zemí a rozvojových zemí (které k tomu mají předpoklady) pro zboží pocházející z nejméně rozvinutých zemí. Přijal se závazek, že všechny vyspělé země a některé rozvojové země umožní bezcelní a bezkvótový přístup na své trhy pro zboží pocházející z  nejméně rozvinutých zemí, a to od roku 2008. Tento přístup se bude týkat  97 % všech jejich výrobků. V rámci zbývajících 3 % si vyspělé země stanoví své citlivé výrobky, které budou z tohoto procesu vyjmuty. V oblasti zemědělských výrobků bude např. u USA jednat o výjimku u cukru, u Japonska u rýže.


 


Dále se dohodlo, že vyspělé země  zruší všechny formy podpory vývozu u bavlny do konce roku 2006 a urychlí bezbariérový přístup na svůj trh pro bavlnu pocházející z nejméně rozvinutých zemí, a to od počátku zavedení nové dohody.


 


V průběhu Konference byla rovněž diskutována problematika týkající se nového cla ve výši 176 EUR/t na dovoz banánů ze zemí Latinské Ameriky, které vstupuje v platnost od 1. 1. 2006. Na Konferenci byl ustanoven tzv. facilitátor procesu (zástupce Norska), který má i do budoucna plnit úlohu prostředníka při jednáních EU se zainteresovanými zeměmi. Výsledkem jednání byl závazek EU, že bude čtvrtletně monitorovat dovozy banánů za účelem zjištění, zda nové clo nebrání obchodu a bude tuto problematiku konzultovat s dodavateli.


 


 Ze závěrů konference ministrů členských zemí WTO lze vyvodit, že v letošním roce nedojde u subvenčních podpor v České republice k žádným změnám, a  přesto, že bylo dohodnuto konečné datum zrušení vývozních subvencí, nebylo ještě dohodnuto, od kdy začne platit jejich snižování.


 


 


Tomáš Loskot, tiskový mluvčí MZe, 12. 1. 2006


 

Zařazeno v AKTUALITY