Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

2. 11. 2005 – Dotační programy zemědělství pro rok 2006, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

25/01/06

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA2. 11. 2005 – Dotační programy zemědělství pro rok 2006, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 36378 ; Vydáno : 27.10. 2005Ministerstvo zemědělství


II.


 


PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA


 


 


                        Dotační programy na rok 2006 vycházejí z § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že stát  přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů. Dotační programy pro rok 2006 jsou podle § 2d odst. 2 výše uvedeného zákona prováděny Ministerstvem zemědělství a  jsou administrovány na základě ministerstvem vydaných Zásad.


            Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2006, jejichž účel podle § 2d odst. 1  zákona č. 252/1997 Sb. schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR současně se zákonem o státním rozpočtu.


            Dotační programy předložené podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb. neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána.


Poskytování národních podpor jednotlivými státy EU v obecném smyslu je legislativně zakotveno v článcích 87 (ex 92), 88 (ex 93) a 89 (ex 94) Amsterodamské smlouvy. Hlavním smyslem právní úpravy pro poskytování těchto podpor je snaha, aby státní podpory nepřispívaly k narušování hospodářské soutěže mezi členskými státy. Z těchto ustanovení vyplývá pro  členské státy povinnost oznámit (notifikovat)  Evropské komisi veškeré uplatňované národní podpory.


Pro poskytování národních podpor novými členskými státy EU v sektoru zemědělství  platí ustanovení uvedená v Kapitole 4 „Zemědělství“  Přílohy IV Smlouvy o přistoupení.  V souladu s těmito ustanoveními byly  Českou republikou oznámeny (notifikovány) Komisi všechny existující státní  podpory v sektoru zemědělství poskytované na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Tyto podpory  jsou nyní považovány za „existující podpory“ ve smyslu čl. 88 odst. 1  Smlouvy o ES  do konce třetího roku ode dne přistoupení. Během tohoto období může Komise požadovat, v rámci návrhu „vhodných opatření“ podle   čl. 18 Nařízení Rady (ES) 659/99, změnu nebo zrušení takových podpor, které považuje  ke dni přistoupení k EU za neslučitelné nebo  za nadále neslučitelné s acquis.


V případě zavedení tzv. „nové podpory“ vyplývá pro Českou republiku v souladu s ustanovením čl. 2 Nařízení Rady (ES) 659/99 povinnost oznámit Komisi s dostatečným časovým předstihem všechny plány na poskytnutí takové podpory tak, aby Komise mohla podat rozhodnutí o slučitelnosti podpory s acquis, případně o zahájení formálního vyšetřovacího řízení. Rozhodnutí musí být učiněno v termínu dvou měsíců, přičemž tato lhůta začíná v den následující po dni obdržení úplného oznámení. Konečný termín pro uzavření formálního vyšetřovacího řízení je stanoven na 18 měsíců. Z hlediska možnosti zavedení „nové podpory“ pro rok 2006  je důležité ustanovení čl. 3 Nařízení Rady (ES) 659/99,  podle kterého podpora oznámená podle čl. 2 Nařízení Rady (ES) 659/99 nesmí být uskutečňována dříve, než Komise rozhodne o souhlasu s touto podporou.


 


 


Jako nový, zcela samostatný dotační program, byl zařazen  do spektra dotačních programů dotační program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů. Dotační program na podporu zpracování zemědělských produktů je zaváděn z důvodu odmítnutí Ministerstva průmyslu a obchodu financovat předložené projekty rozvojových programů potravinářských podniků s argumentací, že výrobu, zpracování a uvádění na trh produktů uvedených v Příloze I Smlouvy o ES není možno podporovat z Operačního programu Průmysl a podnikání,  protože patří mezi zemědělské produkty, které lze podpořit výhradně podle zásad Společné zemědělské politiky EU. Vzhledem k tomu, že potravinářské podniky předložily v roce 2004 na Ministerstvo průmyslu a obchodu asi 90 projektů, které byly počátkem roku 2005 odmítnuty, vznikl problém s  financováním rozvojových programů potravinářského průmyslu a byla vážně ohrožena konkurenceschopnost českých zpracovatelů zemědělských surovin. Na základě řady jednání s Potravinářskou komorou  a odbornými útvary Ministerstva zemědělství byla navržena jako jediná možnost, jak potravinářské podniky dále podpořit, národní podpora prostřednictvím nového dotačního programu. Návrh dotačního programu 13. Podpora zpracování zemědělských produktů byl schválen usnesením vlády č. 1061 ze dne 24. srpna 2005 se záměrem dosáhnout realizace programu již v roce 2005, přičemž je samozřejmě uvažováno s uplatněním tohoto dotačního programu i v roce 2006. Navržený limit finančních prostředků je 250 mil. Kč. Jedná se o dotaci na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.


Dotační programy jsou účelové programy, sloužící k  podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru.  V souladu s  § 2d odst. 1  zákona č. 252/1997 Sb., je u každého programu uveden účel a navrhovaný finanční limit. Dále je uvedena forma a důvod podpory.


Návrh spektra dotačních programů vychází z finančního limitu stanoveného Ministerstvem financí, tj. 1 280 mil. Kč dotací do hospodářského výsledku a  420 mil. Kč dotací na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.


Uvedený celkový finanční limit bude upřesněn podle konečného stavu připravovaného rozpočtu kapitoly MZe na rok 2006.


Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny samostatnými Zásadami MZe v souladu s  § 2d odst. 2 zákona  č. 252/1997 Sb. Vzhledem ke specifičnosti dotačních programů 5. Podpora NH Kladruby nad Labem, Zemských hřebčinců Písek a Tlumačov a 6. Genetické zdroje, budou vydány MZe jako v minulých letech samostatné Zásady MZe. Do prováděcích předpisů pro poskytování dotací bude zpracováno zmocnění pro MZe v odůvodněných případech zpřesnit v průběhu roku výše uvedené předpisy.


Podmínky podpory „Dotace PGRLF“ jsou stanoveny Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na základě zákona č. 252/1997 Sb.,  o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s. pro daný rok a Rozhodnutím MZe o poskytnutí dotace. Pro rok 2006 je „Dotace PGRLF“ navržena ve výši  0,- Kč.  Programy PGRLF přitom budou realizovány, a to z vlastních prostředků, i když nedojde v průběhu roku ke zvýšení dotace ze státního rozpočtu.


 


 


 


Účelem programů je vyrovnávat vyšší úrokové sazby podnikatelským  subjektům v oblasti zemědělství oproti ostatním odvětvím národního hospodářství. Dále lze podporovat programy na podporu pojištění, na nákup půdy, investičních celků, strojů a zařízení zemědělským, odbytovým a potravinářským podnikatelům.


            Návrh materiálu „Dotační programy zemědělství pro rok 2006, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“, byl dne 10. října 2005 rozeslán ve zkráceném meziresortním připomínkovém řízení s lhůtou k uplatnění připomínek do termínu 17. října 2005. Návrh byl zaslán 4 připomínkovým místům (MF, MPO, MŽP a MMR), z toho 2 připomínková místa uplatnila připomínky a 2 připomínková místa neuplatnila žádné připomínky.


K materiálu byly uplatněny 4 zásadní připomínky, z nichž připomínka Ministerstva financí byla akceptována, tři připomínky Ministerstva životního prostředí byly projednány a příslušné ministerstvo po projednání netrvá  nadále na jejich uplatnění. Jednotlivé doporučující připomínky byly vypořádány a v případě akceptování zapracovány   do vlastního materiálu.


            Návrh materiálu je předkládán do vlády bez rozporu tak, jak je uvedeno ve vypořádání připomínek.


Zdroj: MZe ČR