Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Bioetanol: životaschopné biologické palivo? – IV. část

16/09/05

Článek se zmiňuje o hlavních producentech bioetanolu, rozborem situace na světovém trhu a perspektivami výroby a obchodu s bioetanolem v budoucnosti.


Trhy s bioetanolem


     Podle Dr. Christopha Berga z německé organizace pro analýzy komodit F. O. Licht, byla světová produkce etanolu, vyráběného fermentací v roce 2004 téměř 41 miliard litrů (32,72 milionů tun). Stálý růst by v roce 2005 mohl dosáhnout produkce 43 miliard litrů (34,3 milionů tun). E. de Carvalho, prezident organizace UNICA, Sugar Cane Industry Union v Sao Paulo, konstatoval, že využívání etanolu jako automobilové pohonné látky je nejvýznamnějším a nejrychleji rostoucím článkem trhu s etanolem s objemem 30 milionů m3 /rok (189 milionů barelů, 23,9 milionů tun), čítající 70 % světové produkce. I přes tyto přesvědčivé počty hraje produkce bioetanolu v současnosti hraje méně významnou roli na světovém trhu s energií. Světová spotřeba benzínu je cca 7,7 miliard barelů/rok a tak bioetanol představuje 2,5 % tohoto objemu, co se týče energie.


     Dvě země – Brazílie a Spojené státy jsou hlavními producenty a spotřebiteli palivového etanolu. V roce 2004 představovaly 85 % světové poptávky. Další země, které rozšiřují nebo vyvíjejí produkci bioetanolu, zahrnují Austrálii, Kanadu, Čínu, Kolumbii, Francii, Guatemalu, Indii, Mexiko, Švédsko a Thajsko. Od Velké Británie se bude vyžadovat okolo 1 milionu t/a etanolu, aby vyhověla směrnici EU o biopalivech.


 


Brazílie


     Brazílie používá přímo bioetanol (v modifikovaných motorech) a směsi benzin/etanol (v konvenčních motorech) po mnoho let jako domácí alternativu k importované ropě. V období 1980 – 2000 se průměrné množství etanolu přidávaného k benzinu pohybovalo v rozmezí 9,5 – 25 %. V období 1992 – 2000 bylo toto rozmezí 18 – 25 % s celkovým průměrem 20,6 %. I přes zvýhodňovanou pozici etanolu poklesl podíl etanolu používaného lehkým vozovým parkem v období 1989 – 2000 z 39 % na 18 %, přičemž podíl benzinu se zvýšil z 58 % na 78 %.


     Brazílie je největší světový producent bioetanolu. V roce 2003 vyprodukovala 14,75 miliard litrů (11,8 milionů tun) – 38 % světového celku a exportovala 0,67 miliard litrů. Produkce se zvýšila v roce 2004 a bylo vypočítáno trojnásobné zvýšení exportu na 2,2 miliard litrů. Je obecně uznáváno, že Brazílie má nejnižší výrobní náklady ze všech výrobců.


     Je vypočítáno, že celková poptávka po bioetanolu by byla 7,5krát vyšší než brazilský současný objem výroby, kdyby veškerý světový benzin obsahoval 10 % etanolu. Návrh organizace Brazilian Energy Initiative v roce 2002 na summitu v Riu Rio + 10 v Johannesburgu doporučil, aby obnovitelná energie byla zvýšena na 10% podíl světové celkové energie do roku 2010. Kdyby toto doporučení bylo přijato, pak trh s palivovým etanolem by mohl dosáhnout 130 miliard litrů (téměř 104 milionů tun) do roku 2010.


     Brazílie vidí sama sebe jako jediného dodavatele schopného splnění obrovského vzestupu světové poptávky po alkoholovém palivu. Aby udržela krok s rostoucí domácí a cizí poptávkou, plocha věnovaná cukrové třtině by musela být zvýšena za 10 let o 75 %. Taková expanze využití půdy může znamenat určitý zásah do oblasti Cerrado, velké oblasti pastvin a stepí v jihovýchodní části plató střední Brazílie. To může způsobit další ekologické škody již nyní ohroženému ekosystému a to bude pravděpodobně pozorně sledováno. Organizace UNICA doufá, že tato potřebná expanze bude realizována téměř výhradně v jižním brazilském státě Sao Paulo, dnešní hlavní oblasti pro 60 % produkce cukru a etanolu. 


 


Spojené státy americké     


     Na rozdíl od Brazílie využívají Spojené státy etanol jako aditivum do benzinu spíše než jako náhražku benzinu, ale vzhledem k existující rostoucí potřebě importovat ropu by se tato situace mohla změnit. Zatímco etanol je brán jako aditivum a jeho cena, ačkoli je významná, není klíčová. Kdyby byl etanol náhražkou fosilního benzinu jako v Brazílii, pak by cena byla rozhodující.


     Spojené státy vyrábějí syntetický etanol a fermentační etanol. Objem výroby byl ke konci roku 2004 cca 11 milionů tun/a (95,3 % fermentace), téměř dvakrát vyšší než v roce 1997. V současnosti je ve fázi plánování nejméně 60 nových podniků. Podniky, které již začaly být konstruovány, by mohly dodat o cca 7,5 milionů t/a a zvýšit spotřebu kukuřice o další jednu miliardu bushelů. Je odhadováno, že do roku 2008 bude americká produkce palivového etanolu cca 14,5 milionů t.


 


Závěry


     Ukazuje se, že palivový etanol má jasnou budoucnost, zvláště pro Brazílii a jiné producenty cukrové třtiny vyrábějící s nízkými náklady. Výroba palivového etanolu z cukrovky, kukuřice a pšenice je problematičtější, protože výrobní náklady jsou vyšší než u cukrové třtiny a u kukuřice a pšenice je vyrobená čistá energie nižší.


     Dosud je bioetanol podporován, jako i jiná biopaliva, takovými prostředky deformujícími trh jako jsou povinná míra využívání, daňové výhody a platby set-aside. Na volném trhu by etanol měl mnohem obtížnější podmínky, protože jeho náklady na základě obsahu paliva by byly porovnávány přímo s obsahem paliva fosilního benzinu. Byl by vydán na milost změnám  trhu s ropou a také změnám trhů se surovinami a vedlejšími produkty.


     Brazílie je významný vývozce etanolu, ale její současný export není závislý na trhu s palivy. Tento trh bude vyžadovat mechanismy, které by zajistily stabilitu dodávek, zásob, dovozu, zdrojů a cen. Z těchto důvodů organizace UNICA se domnívá, že mezinárodní obchod potřebuje další země produkující cukr, aby rozšířil a diverzifikoval svůj export.


     Je také třeba najít způsob, jak oddělit trh s etanolem od trhů se surovinami. Toto může být snazší v případě cukrové třtiny než u kukuřice a pšenice. Bylo by užitečné, aby byl sjednán  mezinárodní standard pro palivový etanol. Vývoj globálního trhu je také udržován vysokými importními tarify (etanol je ošetřen jako zemědělský produkt), ale je obtížné vidět podstatnou změnu této situace v blízké budoucnosti, protože producenti budou chtít chránit svůj rodící se průmysl.


     Co se týká hnojiv, výhledem je podstatné zvýšení spotřeby. Aby plodiny byly přeměněny na etanol, budou muset být pěstovány při maximálních ekonomických výnosech, aby se minimalizovaly náklady a bioetanol se stal konkurenceschopnou pohonnou látkou pro motorové dopravní prostředky.


Fertilizer International, 2005, č. 406, s. 47 – 56


 


Bioetanol: životaschopné biologické palivo? – I. část


Bioetanol: životaschopné biologické palivo? – II. část


Bioetanol: životaschopné biologické palivo? – III. část


 


 


Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 39329 ; Vydáno : 4.9. 2005 ; Autor : Vo