Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

248/2004 Sb.

08/07/05

Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

 248/2004 Sb.
                         NAŘÍZENÍ VLÁDY
                      ze dne 21. dubna 2004
   o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu
             se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

     Vláda  nařizuje podle  § 2b  odst. 2  zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:

                               § 1

                         Předmět úpravy

     Toto nařízení upravuje některé podrobnosti provádění společné
organizace trhu  se lnem a konopím  pěstovanými na vlákno, jejichž
úpravu   bezprostředně   závazné    právní   předpisy   Evropských
společenství1)  (dále  jen   „předpisy  Evropských  společenství“)
členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést.
——————————————————————
1) Nařízení  Rady  (ES)  č.  1673/2000  ze  dne  27. července 2000
   o společné  organizaci trhu  se lnem  a konopím  pěstovanými na
   vlákno, ve  znění nařízení Komise  (ES) č. 651/2002  a nařízení
   Rady (ES) č. 393/2004.
   Nařízení Komise (ES)  č. 245/2001 ze dne 5.  února 2001, kterým
   se  stanoví   prováděcí  pravidla  k  nařízení   Rady  (ES)  č.
   1673/2000  o  společné  organizaci   trhu  se  lnem  a  konopím
   pěstovanými  na  vlákno,  ve  znění  nařízení  Komise  (ES)  č.
   1093/2001, nařízení  Komise (ES) č.  2105/2001, nařízení Komise
   (ES) č.  52/2002, nařízení Komise  (ES) č. 651/2002  a nařízení
   Komise (ES) č. 1401/2003.
   Nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu
   podpor pro  producenty některých plodin na  orné půdě, ve znění
   nařízení  Rady  (ES)  č.   2704/1999,  nařízení  Rady  (ES)  č.
   1672/2000 a nařízení Rady (ES) č. 1038/2001. 

                               § 2

                 Schválení prvních zpracovatelů

     (1)   První  zpracovatel2)   předloží  Státnímu  zemědělskému
intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) žádost o schválení v souladu
s předpisy  Evropských  společenství3)  nejpozději  1  měsíc  před
začátkem příslušného  hospodářského roku, kterým  se rozumí období
od  1.  července  příslušného  kalendářního  roku  do  30.  června
následujícího kalendářního roku.

     (2) Žádost  o schválení prvního  zpracovatele2) se podává  na
formuláři vydaném Fondem.

     (3)  První zpracovatel2)  předloží Fondu  společně se žádostí
o schválení doklad stvrzující, že je podnikatelem podle zvláštního
právního předpisu.4)
——————————————————————
2) Čl.  3  nařízení  Komise  (ES)  č.  245/2001, ve znění nařízení
   Komise (ES) č. 52/2002.
3) Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
   Čl.  3  nařízení  Komise  (ES)  č.  245/2001, ve znění nařízení
   Komise (ES) č. 52/2002.
4) § 2 obchodního zákoníku. 

                               § 3

                 Žádost o podporu pro zpracování

     Žádost  o dotaci  pro zpracování  lněných a  konopných stonků
pěstovaných na  vlákno (dále jen  „podpora pro zpracování“)  podle
předpisů Evropských společenství5) se  podává na formuláři vydaném
Fondem, a to ve lhůtě do 31. srpna příslušného hospodářského roku.
——————————————————————
5) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 245/2001.
   Čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1673/2000. 

                               § 4

                Podpora pro zpracování pro vlákna
                  s obsahem nečistot nad 7,5 %

     Pro   hospodářské   roky    stanovené   předpisy   Evropských
společenství6) se podpora pro zpracování poskytuje také pro krátká
lněná vlákna  s obsahem nečistot a  pazdeří v rozmezí od  7,5 % do
15 % a  pro konopná vlákna s obsahem nečistot  a pazdeří v rozmezí
od 7,5 % do 25 %.
——————————————————————
6) Čl.  2 odst.  3 písm.  b) nařízení  Rady (ES)  č. 1673/2000, ve
   znění nařízení Rady (ES) č. 393/2004. 

                               § 5

         Doklady pro účely kontroly stavu a pohybu zásob

     Dokladem  pro  účely  kontroly  stavu  a  pohybu  zásob podle
předpisů Evropských společenství7) jsou tyto účetní doklady:
a) doklad o příjmu,
b) doklad o zpracování,
c) doklad o výdeji a ztrátách stonků a vlákna,
které jsou vedeny tak,  aby umožňovaly jednoznačné určení množství
stonků a vlákna podle smluvních pěstitelů.
——————————————————————
7) Čl. 3 odst. 2, čl. 3 odst. 4  písm. c) bod iii), čl. 3 odst. 5,
   čl.  4  písm.  c)  a  čl.  6  odst.  2  nařízení Komise (ES) č.
   245/2001, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1093/2001 a ve znění
   nařízení Komise (ES) č. 52/2002. 

                               § 6

          Informace poskytované hospodářskými subjekty

     Informace poskytované schváleným  prvním zpracovatelem3) nebo
osobou  považovanou  za   prvního  zpracovatele8)  podle  předpisů
Evropských  společenství9) se  předkládají Fondu  ve lhůtě  do 31.
srpna příslušného hospodářského roku.
——————————————————————
3) Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
   Čl.  3  nařízení  Komise  (ES)  č.  245/2001, ve znění nařízení
   Komise (ES) č. 52/2002.
8) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 245/2001.
9) Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
   Čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 245/2001. 

                               § 7

                    Licence pro dovoz konopí

     (1) Licenci pro dovoz konopí ze třetích zemí (dále jen „dovoz
konopí“)  podle předpisů  Evropských společenství10)  vydá Fond ve
lhůtě  do 30  dnů ode  dne přijetí  žádosti o  licenci, splňuje-li
žadatel  podmínky  stanovené  předpisy  Evropských společenství11)
a tímto nařízením.

     (2) Žádost o licenci pro  dovoz konopí se podává na formuláři
vydaném Fondem.

     (3)  K žádosti  o licenci  pro dovoz  konopí připojí  žadatel
doklad  stvrzující, že  je podnikatelem  podle zvláštního právního
předpisu.4)

     (4)  Licenci pro  dovoz  surového  konopí12) lze  vydat pouze
schválenému   prvnímu  zpracovateli,   jehož  schválení   zahrnuje
zpracování  konopných  stonků.  K  žádosti  o  licenci  pro  dovoz
surového konopí  je žadatel povinen  připojit vedle dokladu  podle
odstavce  3  také   laboratorní  rozbor  akreditované  laboratoře,
dokládající   nižší  než   povolený  obsah   tetrahydrokanabinolu,
prohlášení,  že  přiložený   rozbor  vyjadřuje  vlastnosti  celého
dováženého  množství,  a  závazek  umístit  surové  konopí do doby
zpracování v prostoru, který není volně přístupný.

     (5)  K  žádosti  o  licenci  pro  dovoz semen konopí určených
k výsevu13)  je  žadatel  povinen  připojit  vedle  dokladu  podle
odstavce 3 také  doklad prokazující, že se jedná  o odrůdu konopí,
u níž   obsah   tetrahydrokanabinolu   není   vyšší  než  povolené
množství.14)

     (6)  Licenci  pro  dovoz  semen  konopí,  která nejsou určena
k výsevu15)   (§  8),   lze  v   souladu  s   předpisy  Evropských
společenství15)  vydat  pouze  schválenému  dovozci  semen konopí,
která nejsou určena k výsevu. Součástí žádosti o licenci pro dovoz
semen konopí, která nejsou určena k výsevu, je vedle dokladu podle
odstavce 3 také závazek schváleného dovozce doložit Fondu ve lhůtě
12  měsíců  od  data  vystavení  licence  potvrzení, že s konopným
semenem, na něž  se licence vztahuje, bylo naloženo  způsobem a ve
lhůtě, které stanovují předpisy Evropských společenství.16)

     (7) Licence pro dovoz konopí platí ode dne vystavení do konce
třetího  kalendářního měsíce  po uplynutí  kalendářního měsíce, ve
kterém byla vydána.
——————————————————————
4) § 2 obchodního zákoníku.
10) Čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1673/2001.
    Čl. 17a  nařízení Komise (ES)  č. 245/2001, ve  znění nařízení
    Komise (ES) č. 1093/2001 a nařízení Komise (ES) č. 52/2002.
    Nařízení Komise (ES) č.  1291/2000, kterým se stanoví společná
    prováděcí  pravidla  k  režimu  dovozních  a vývozních licencí
    a osvědčení   o  stanovení   náhrady  předem   pro  zemědělské
    produkty,   ve  znění   nařízení  Komise   (ES)  č.  2299/2001
    a nařízení Komise (ES) č. 325/2003.
11) Čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
12) Čl. 5 odst. 2 odrážka první nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
13) Čl. 5 odst. 2 odrážka druhá nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
14) Čl. 5a nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, ve znění nařízení Rady
    (ES) č. 1672/2000.
15) Čl. 5 odst. 2 odrážka třetí nařízení Rady (ES) č. 1673/2000.
16) Čl.  17a odst.  2 nařízení  Komise (ES)  č. 245/2001, ve znění
    nařízení Komise  (ES) č. 1093/2001  a nařízení Komise  (ES) č.
    52/2002. 

                               § 8

                 Schválení dovozce semen konopí,
                  která nejsou určena k výsevu

     (1)  Schválení  dovozce  semen  konopí,  která  nejsou určena
k výsevu (§ 7 odst. 6), se uděluje v souladu s předpisy Evropských
společenství15) na  základě žádosti dovozce, k  níž jsou připojeny
doklady  prokazující,  že  se  žadatel  zabývá činností vyžadující
dovoz konopného semene a že podmínky dopravy a podmínky skladování
a zpracování  nedovolují  užití  tohoto  semene  jako  omamné nebo
psychotropní  látky. Součástí  žádosti o  schválení dovozce  semen
konopí, která nejsou určena k výsevu, je rovněž doklad stvrzující,
že dovozce je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu.4)

     (2)  Žádost o  schválení dovozce  semen konopí,  která nejsou
určena  k výsevu  (§ 7  odst. 6),  se podává  na formuláři vydaném
Fondem.

     (3) Fond schválí  žádost podle odstavců 1 a 2  do 2 měsíců od
jejího přijetí; schválená žádost platí  nejvýše 1 rok. Na požádání
lze schválenou  žádost podle odstavců  1 a 2  prodloužit o 1  rok,
a to i opakovaně.

     (4) Prokáže-li  se, že závazky uvedené  v žádosti o schválení
podle  odstavce  1  nejsou   dodržovány,  Fond  dovozci  schválení
neprodleně odebere a nové schválení neudělí po dobu nejméně 2 let.
——————————————————————
4) § 2 obchodního zákoníku.
15) Čl. 5 odst. 2 odrážka třetí nařízení Rady (ES) č. 1673/2000. 

                               § 9

                            Účinnost

     Toto   nařízení   nabývá   účinnosti   dnem   vstupu  smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

                         Předseda vlády:
                      v z. Mgr. Gross v. r.
             1. místopředseda vlády a ministr vnitra

                      Ministr zemědělství:
                        Ing. Palas v. r. 
 

Datum uveřejnění: 1. května 2004
zdroj:BIOM CZ