Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Vliv uhelných aditiv na emisní parametry topných pelet z některých fytomateriálů

27/05/05

Petr Hutla

V současné době jsme svědky poměrně dramatických změn v zemědělské výrobě i v celém agrárním sektoru. Výroba potravin již není jedinou nejdůležitější činností zemědělců. Jejich aktivity i aktivity lidí obývajících venkovské aglomerace se stále více zaměřují na jiné činnosti, např. péči o krajinu, turistiku apod. Značný význam má a v budoucnu bude mít produkce energetických zdrojů. Z nich pak velmi značný podíl zaujímá pěstování fytomasy pro výrobu pevných paliv. Toto je možno realizovat pěstováním rychlerostoucích dřevin nebo energetických bylin. Naše aktivity se zaměřují na energetické byliny, neboť náklady na jejich pěstování jsou oproti dřevinám mnohem nižší.


Pěstování energetických bylin je v ČR finančně podporováno částkou 2 000,- Kč/ha podle Zásad pro poskytování dotací pro rok 2005. Ze seznamu bylin uvedených v tomto dokumentu však lze pro úspěšné hospodaření doporučit 3 až 4 druhy. Jedním z nich je energetický šťovík, jehož produkce je zvládnuta od nákupu osiva až do sklizně a příp. dalšího zpracování.


Jedním ze způsobů zpracování energetického šťovíku je jeho lisování do topných pelet. Pelety o průměru 6 mm jsou určeny jako palivo do automatických kotlů. U takto vytvořených pelet byly zjišťovány jejich užitné vlastnosti, tj. otěr, hustota, palivoenergetické parametry a emisní parametry. Vedle pelet z čistého energetického šťovíku byly vytvořeny i topné pelety s přídavkem hnědého uhlí. Jedná se o mostecké hnědé uhlí – jemně mletý ořech 2. Pelety byly vytvořeny na prstencovém granulačním lisu GP 300 (výrobce STOZA, s.r.o.). V tab. 1 až 3 jsou uvedeny vlastnosti vytvořených topných pelet.


Tab. 1: Mechanické vlastnosti topných pelet na bázi energetického šťovíku (EŠ)Složení materiálu Otěr dle ÖNORM M 7135 (%) Hustota (kg . m-3)
0,4 1 150
EŠ + 5 % uhlí 1,1 1 256
EŠ + 10 % uhlí 1,0 1 204
EŠ + 20 % uhlí 0,9 1 196
EŠ + 30 % uhlí 1,0 1 144

Tab. 2: Energetické vlastnosti topných pelet na bázi energetického šťovíku (EŠ)

Složení materiálu Voda (%) prchavá hořlavina (%) neprchavá hořlavina (%) Popel (%) spalné teplo (MJ . kg-1)
7,26 69,71 17,54 5,49 16,79
EŠ + 5 % uhlí 8,50 65,71 18,96 6,83 17,16
EŠ + 10 % uhlí 8,18 65,83 19,34 6,65 17,11
EŠ + 20 % uhlí 8,05 64,14 20,61 7,20 18,02
EŠ + 30 % uhlí 7,86 63,53 20,55 8,06 18,52

Tab. 3: Rheologické vlastnosti popele z topných pelet na bázi energetického šťovíku (EŠ)

Složení materiálu teplota měknutí (°C) teplota tání (°C) teplota tečení (°C)
1 280 > 1 290 > 1 290
EŠ + 5 % uhlí 1 040 1 210 1 230
EŠ + 10 % uhlí 1 160 1 210 1 220
EŠ + 20 % uhlí 1 290 > 1 290 > 1 290
EŠ + 30 % uhlí 1 080 1 230 > 1 290


Pelety byly spalovány v kotli VERNER A25U (obr. 1). Tento kotel je určen pro spalování topných pelet ze dřeva. Při spalování pelet z energetického šťovíku byly měřeny koncentraceObr. 1: Kotel VERNER A25U


CO a NOx. Výsledky měření jsou uvedeny na obr. 2. Hodnoty emisí jsou uvedeny v mg.m-3 při referenčním obsahu kyslíku 11 %. Údaje jsou průměrné hodnoty za celou dobu měření, tj. cca. 60 min.


Z naměřených hodnot vyplývá, že aditiva hnědého uhlí v topných peletách z energetického šťovíku mají vesměs příznivý vliv na jejich užitné vlastnosti. Nejvýrazněji se tento vliv projevuje ve snížení emisí CO. Již 5 % přídavku uhlí sníží emise CO 3,5 krát. Při vyšším přídavku uhlí se emise dále snižují a při 30% uhlí jsou téměř 18 krát nižší. Pozitivní účinek uhelných aditiv je rovněž ve zvyšování výhřevnosti, resp. spalného tepla, což je ovšem samozřejmé. Negativním jevem je ovšem zvyšování obsahu popele v palivu.Obr. 2: Vliv aditiva hnědého uhlí v topných peletách z energetického šťovíku na emise CO a NOx při spalování v kotli VERNER A25U


Informace o tomto příspěvku byly vytvořeny v projektu č. QE 1206 ,,Kompozitní lisovaná biopaliva“. Finanční prostředky na jeho řešení poskytla NAZV MZe ČR.


Článek byl publikován ve sborníku k akci: Technologie trvale udržitelného života.Tisk článku; bez obrázků


Poslat článek e-mailemSouvisející články:
Praktické zkušenosti se spalováním zemědělské biomasy a dřevní štěpky
Ekonomika a konkurenceschopnost biopaliv
Nebojte se energetického šťovíku
Národní alokační plán pro obchodování s emisemi – potenciální nástroj k rozvoji fytoenergetiky
Nová zpráva dokazuje, že alternativní paliva mohou významně snížit emise oxidu uhličitého
Energetické plodiny – nová šance pro zemědělce
Nejnovější zkušenosti s pěstováním energetického šťovíku – Uteuša


Předchozí/následující díl(y):
Datum uveřejnění: 25.4.2005 Poslední změna: 24.4.2005 Počet shlédnutí: 352

Články ze dne: 25.4.2005 Články v kategorii: Pevná biopaliva

Citace tohoto článku:
Petr Hutla: Vliv uhelných aditiv na emisní parametry topných pelet z některých fytomateriálů. Biom.cz, 25.4.2005, http://biom.cz/index.shtml?x=232685