Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006

02/05/05

Částka: 53/2005 Sb.
Na straně (od-do): 3414-3415 Rozeslána dne: 19. dubna 2005
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 13. dubna 2005 Datum účinnosti od: 20. dubna 2005
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: pozbývá platnosti 30.6.2007

Ročník 2005


SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY


PROFIL PŘEDPISU:Titul předpisu:
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006
Citace: 144/2005 Sb.
Částka: 53/2005 Sb.
Na straně (od-do): 3414-3415
Rozeslána dne: 19. dubna 2005
Druh předpisu: Nařízení vlády
Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 13. dubna 2005
Datum účinnosti od: 20. dubna 2005
Platnost předpisu: ANO
Pozn. k úč.: pozbývá platnosti 30.6.2007


Hesla rejstříku:

Vydáno na základě:
252/1997 Sb. § 2b odst. 2
Předpis mění:

Předpis ruší:


Text předpisu:


144

NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 13. dubna 2005

o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby
na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006


Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.:§ 1

Předmět úpravy
Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) některé podmínky poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy (dále jen „platba“) pro kalendářní roky 2005 a 2006.§ 2

Žadatel o platbu
Fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu vedenou na její jméno v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona) (dále jen „evidence“), která podá Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři žádost o platbu (dále jen „žádost“), je žadatelem o platbu podle tohoto nařízení (dále jen „žadatel“).§ 3

Žádost
(1) Žádost kromě náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství4) obsahujea)
seznam a výměru půdních bloků (§ 3a odst. 3 zákona) nebo dílů půdních bloků (§ 3a odst. 4 zákona) zemědělské půdy, vedených v evidenci na jméno žadatele,


b)
označení a způsob využití5) půdních bloků nebo dílů půdních bloků podle písmene a), jichž se podaná žádost týká a na které žadatel podává žádost,


c)
prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat dobré zemědělské a environmentální podmínky (§ 4 odst. 3).

(2) Nedílnou součástí žádosti je zakreslení půdních bloků nebo dílů půdních bloků podle odstavce 1 písm. a) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(3) Pokud žadatel pěstuje konopí na některém z půdních bloků nebo na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti, připojí k žádosti uznávací list6) o uznání osiva konopí; dále žadatel k žádosti připojí prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na některém z půdních bloků nebo na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti.

(4) Žadatel podává žádost Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku.§ 4

Podmínky poskytnutí platby
(1) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, která jea)
vedena v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství7),


b)
vedena v evidenci nejméně a nepřetržitě od 1. května do 31. srpna příslušného kalendářního roku,


c)
žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je vedena v evidenci podle písmene a).

(2) Minimální výměra8), na kterou lze poskytnout platbu, činí nejméně 1 ha zemědělské půdy, a to podle údajů vedených v evidenci.

(3) Dobrými zemědělskými a environmentálními podmínkami9) se pro účely tohoto nařízení rozumía)
nerušení krajinných prvků, zejména mezí, teras, větrolamů, zatravněných údolnic, polních cest využívajících přirozené svažitosti a respektujících vrstevnice, popřípadě doprovázených příkopy, jakož i vodních toků a útvarů povrchových vod,


b)
vyloučení pěstování širokořádkových plodin kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s průměrnou svažitostí převyšující 12 stupňů,


c)
zapravování statkových hnojiv v tekuté formě do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, bez porostu, jejichž průměrná svažitost převyšuje 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis10),


d)
vyloučení změny kultury travní porost na kulturu orná půda na obhospodařovaných půdních blocích, popřípadě na dílech půdních bloků [§ 3 odst. 5 písm. b) zákona],


e)
nepálení rostlinných zbytků na půdních blocích, popřípadě na dílech půdních bloků, po sklizni obilovin, olejnin, popřípadě luskovin, které byly pěstovány na těchto půdních blocích, popřípadě těchto dílech půdních bloků.

(4) Fond poskytne platbu v plné výši, nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2) a žadatel splňuje podmínky podle odstavců 1 a 2 a dodržuje dobré zemědělské a environmentální podmínky podle odstavce 3.

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil některou z podmínek uvedených v odstavci 3, sníží platbu o 5 %11); jestliže Fond zjistí, že žadatel porušil některou z těchto podmínek, ačkoliv tomuto porušení mohl zabránit, sníží platbu o 20 %12).§ 5
Fond může žadateli snížit jinou poskytovanou platbu, která mu má být Fondem poskytnuta, v případě, že žadatel o platbu podle tohoto nařízení uvedl v žádosti nepravdivý, popřípadě neúplný údaj, a platba mu na základě takové žádosti byla poskytnuta13).§ 6

Účinnost
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2005.

(2) Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 30. června 2007.Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.


Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.

____________________________________________________________


1)
Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.

2)
Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.


Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování plodin.


Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.

3)
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

4)
Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

5)
Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

6)
§ 4 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

7)
Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

8)
Čl. 143b odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

9)
Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

10)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


§ 7 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

11)
Čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

12)
Čl. 7 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

13)
Čl. 73 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.