Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Podpora a perspektivy energetických rostlin

09/04/05

Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom – České sdružení pro biomasuPotřeba energie z biomasy se stále více prosazuje. I když to u nás jde zatím dost obtížně, dříve nebo později se podpora tomuto programu bude muset z objektivních důvodů zásadně zvýšit. Téměř polovina biomasy potřebná k zajištění navrhovaného podílu výroby energie z biomasy, se musí v ČR získat cíleným pěstováním energetických rostlin.


Proto je velmi důležité, že se letos podařilo zajistit včas dotace Ministerstva zemědělství na pěstování a ošetřování energetických bylin.


Podmínky pro udělení těchto dotací jsou zveřejněny v Praktické příručce MZe, č. 58/2005, pod názvem : „ Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro r. 2005 na základě §2 a§2d zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství“. Podpora pěstované biomasy je vedená pod Dotačním programem 1.U: „Podpora pěstování bylin pro energetické využití“, podle kterého se poskytuje dotace 2000 Kč/ha, tj. navíc, nad rámec plošných dotací. Žádost o získání této podpory se podává na místní Zemědělské agentuře, do 30. června 2005. V uvedené příručce na str. 42 jsou vyjmenovány též jednotlivé druhy rostlin, na které se dotace vztahují. Je to výběr druhů, které jsou pro „fytoenergetiku“ perspektivní. Některé druhy se ale musí ještě ověřit pro pěstování v provozních podmínkách. Dosud je nejvíce propracován energetický (krmný) šťovík – Rumex OK 2, který se v současné době pěstuje po celé ČR již téměř na 1000 ha. Ověření dalších druhů v podmínkách provozních podniků se připravuje pro letošní rok. Je velmi důležité, že na zajištění tohoto programu máme nyní reálný příslib z MZe. Svědčí to mimochodem též o tom, že se začíná přece jen měnit pohled na rozsah pěstování tradičních potravinářských plodin, s doporučením jejich postupné náhrady plodinami nepotravinářskými.


Je to aktuální právě v době, kdy je v ČR obrovský přebytek – cca přes 2 mil. tun zásob obilí, které je stále obtížnější prodat a uplatnit na evropském trhu. Náklady na prodej těchto zásob jsou přitom nemalé. Proč tedy nezačít pěstovat rostliny, které nekonkurují na trhu potravin a zaměřit se na netradiční druhy, např. pro účely energie a podpořit jejich produkci na úkor neefektivně vynaložených nákladů na export přebytečného obilí?


Zásadní rozvoj „fytoenergetiky“ závisí rovněž na nezbytné koordinaci programů dalších resortů, včetně Ministerstva průmyslu a obchodu. Samotní zemědělci tento problém nevyřeší. Je nezbytné současně hledat co nejefektivnější využití produkce energetické biomasy v oblasti průmyslu a tyto nové programy začít rovněž více podporovat. K tomu přispěje nepochybně velmi důležitý, nyní projednávaný zákon o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. Je ale třeba, aby byl co nejdříve definitivně schválen a zajistil tak stabilní podnikatelské podmínky na tomto úseku a tím i žádoucí rozvoj fytoenergetiky v ČR.


Závěr:


jaro je konečně tady a tak je nejvýš na čase zajišťovat přípravu půdy pro setí energetických bylin. Praktické rady pro výběr druhů rostlin, založení porostů a jejich agrotechniku, včetně informací o zdrojích osiv a další praktické rady lze získat na


adrese : vpetrikova@volny.cz, nebo na tel : 233 356 940