Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Den pro len a konopí

15/04/05

V areálu a na pozemcích společnosti Agritec v Šumperku proběhl již devátý ročník tradičního Polního dne lnu a konopí. Spolupořadatelem byl Lnářský svaz ČR, zájmové společenstvo lnářů. Poprvé se polní den uskutečnil za situace, kdy již lnáři znají definitivní rozměr "evropských" mantinelů pro komoditu len.

z archivu Agrowebu

Evropa k našim lnářům při vyjednávání příliš štědrá nebyla. Výsledkem vyjednávání je podpora produkce 1923 tun dlouhého vlákna a 2866 tun krátkého vlákna, což odpovídá reálné produkci posledních let, kdy se ovšem pěstování lnu u nás dostalo do historického minima. Stanovené kvóty nejsou restriktivní, lze je překročit, ovšem bez nároku na podporu. Předpokladem plateb je smlouva se zpracovatelem – tírnou, která má v rámci národní kvóty přidělenu svou výrobní kvótu.
Podpora zpracovatelům i pěstitelům
Přímé platby v sektoru přadné rostliny jsou směrovány podle Nařízení Rady č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím, pěstovaným na vlákno, jako podpora zpracovatelům. Ti mají až do marketingového roku 2005/2006 nárok na platbu 160 EUR (4800,- Kč) za tunu dlouhého vlákna a 90 EUR (2700,- Kč) za tunu krátkého vlákna. Mezi těmito dvěma kategoriemi vlákna je možné kvótu krátkého vlákna převést na dlouhé vlákno v poměru 2,2 : 1, což podléhá ohlašovací povinnosti.
Nárok na podporu má první zpracovatel a rozhodující je skutečné množství vlákna, které bylo získáno ze stonků, na něž byla uzavřena kupní smlouva s pěstitelem. Do jaké míry zpracovatel promítne podporu do nákupních cen suroviny od pěstitele, je věcí jejich vzájemné dohody o ceně. Je v zájmu obou, aby cena stonků byla reálná s nadějí nejen na oboustranné ekonomické přežití, ale i nezbytný rozvoj a zisk.
Nastavené limity zajišťují každoroční celkový objem přímých plateb ve výši 0,566 mil. EURO (necelých 17 mil. Kč) až do marketingového roku 2005/2006. Pak by mělo dojít k navýšení podpory u dlouhého vlákna na 200 EUR/t.
Ani pěstitelé však nezůstávají od podpor zcela odstaveni, na ně se i při pěstování lnu vztahují přímé platby v rámci platby na plochu a také producenti osiva mohou získat přímé platby. Pěstování lnu (a také konopí) je zařazeno v programu SZIF Uvádění půdy do klidu. Podle nařízení vlády č.86/2001 Sb. letos podle informací, které má k dispozici Lnářský svaz ČR, žádalo o tyto podpory 133 pěstitelů přadného lnu s celkovou výměrou 5911 ha a 79 pěstitelů olejného lnu s celkovou výměrou 4570 ha. Tyto podpory činí 5500,- Kč/ha pro olejný let a 7000 Kč/ha pro len přadný.
Len budeme dovážet
Podporovaná domácí produkce zdaleka ale nestačí dalším zpracovatelům lněného vlákna na textilní polotovary a finální výrobky. Přádelny a tkalcovny lnu spotřebují u nás letos asi 4152 tun třeného lnu, přičemž odhad domácí produkce činí 2006 tun, takže bude třeba 2146 tun dovézt. Reálná roční potřeba lněných vláken je u našich zpracovatelů asi 4280 tun dlouhého vlákna a 7900 tun krátkého vlákna, přičemž roste zájem o netextilní zpracování méně kvalitních partií lnu pro papírenské a jiné účely. To sice dává naději na bezproblémový odbyt většího množství, než jsou kvóty EU, ovšem bez podpor bude taková produkce ekonomicky nepříliš životaschopná. Dovozy pak budou při ceně vlákna 60 – 65 Kč za kilogram stát až 100 mil. korun ročně…
Největším pěstitelským problémem letošního roku bude délka vlákna. Třebaže se pěstitelům podařilo včas len zasít a len dobře vzešel, chyběly mu v období dlouhého růstu srážky. Některé porosty prakticky toto období právě pro nedostatek srážek „přeskočily“ a přešly do květu. To mohli účastníci polního dne vidět na vyprahlých parcelkách s pokusy se lnem přímo v Šumperku. Pěstitelé pak u parcel s pokusy konzultovali s odborníky z Agritecu pěstitelská opatření do sklizně lnu.
Další možnosti nabízí pěstitelům produkce semen olejného lnu, přičemž jeho stonek lze zpracovat na lněnou koudel, o kterou mají zájem papírny a výrobci netkaných textilií.
A co konopí?
Kvóta pro konopí je pro Českou republiku nulová, což odráží stav pěstování této plodiny v ČR v období vyjednávání. Potenciálním pěstitelům tedy zbývají jen domácí podpory v rámci programu uvádění půdy do klidu, které činí pro konopí (ať už pro technické, nebo energetické účely) 5500 Kč/ha. Zatímco v minulých letech žádali ojedinělí pěstitelé podpory pro pěstování konopí pro textilní i na energetické využití, letos jsou evidováni 3 žadatelé, pěstující konopí pro textilní účely, s celkovou plochou 115 hektarů.
Impulsem pro další rozšíření konopí pro technické účely by mělo být dokončení linky na jeho zpracování v Kácově a také zájem zpracovatelů o tuto surovinu. Pěstitelé mají zatím k dispozici dvě odrůdy, třetím rokem je ve zkouškách i nová nadějná odrůda a je pravděpodobné, že obohatí sortiment povolených odrůd.

Pěstování lnu a konopí může být východiskem při hledání vhodných a prodejných tržních plodin v méně intenzivních nebo marginálních oblastech. Obě plodiny však mají nejen pěstitelská, ale i technologická specifika. Především pěstování lnu vyžaduje speciální jednoúčelové stroje pro sklizeň a obnova této techniky není myslitelná bez zajištění ekonomiky a ziskovosti – a v tom tkví největší současný problém našeho lnářství.
Ing. Břetislav Koč


Autor: Břetislav Koč