Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Cíle výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů do roku 2010

09/04/05

Jaroslav Váňa

V současné době je připravován zákon na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Zákon implementuje Směrnici 2001/77/EC do naší národní legislativy. Účelem tohoto zákona je návrh národního indikativního cíle pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů k roku 2010 a vytvoření podpůrných schémat, která zajistí dosažení národního indikativního cíle. Zákon se dále zabývá certifikací elektřiny z obnovitelných zdrojů a správními postupy povolovacích řízení pro zařízení vyrábějící elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Snahou expertů, připravujících tento zákon je zobecnění základních principů podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů.


Cíle zákona:  1. Zvýšit podíl výroby elektřiny v zařízeních na bázi obnovitelných energetických zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v takovém rozsahu, aby v roce 2010 byla v ČR dosažena cílová hodnota 7%
  2. Zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů na primární spotřebě energetických zdrojů v takovém rozsahu, aby v roce 2010 byla v ČR dosažena cílová hodnota 6 %
  3. Přispět snížením emisí skleníkových plynů k ochraně klimatu
  4. Přispět snížením emisí ostatních škodlivin do prostředí k ochraně životního prostředí
  5. Přispět ke snížení závislosti na dovozu energetických surovin
  6. Přispět ke zvýšení diverzifikace a decentralizace zdrojů energie, a tím ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie
  7. Přispět ke zvýšení podnikatelské jistoty investic do obnovitelných zdrojů energie
  8. Podpořit vytvoření institucionálních podmínek pro zavádění nových technologií a k jejich proniknutí na trh jak v tuzemsku tak v zahraničí
  9. Využíváním biomasy přispět k péči o krajinu
  10. Podporou využívání obnovitelných zdrojů energie přispět k vyšší zaměstnanosti v regionech

Indikativní cíle pro jednotlivé segmenty obnovitelných energií byly navrženy experty asociace obnovitelných energií a jsou uvedeny v tab.1. Aktivisté CZ Biom ve spolupráci s organizací Lesinfo provádějí v jednotlivých krajích České republiky inventarizaci zdrojů a potenciálů různých forem biomasy a bioodpadů k posouzení reálnosti splnění indikativních cílů pro energetické využívání biomasy.


Tab. 1: Obnovitelné energie v České republice v roce 2010

Obnovitelná energie PJ % SPEZ GWh % výroby
Teplo z biomasy 55,3 3,16 x x
Elektřina z biomasy 31,6 1,80 2230 3,28
Motorová biopaliva 9,2 0,53 x x
Biomasa celkem 96,1 5,49 2230 3,28
Solární teplo 2,2 0,13 x x
Solární elektřina 0,1 0,00 15 0,02
Tepelná čerpadla 7,2 0,41 x x
Geotermální elektrárny 0,4 0,02 15 0,02
Větrné elektrárny 3,3 0,19 930 1,37
Malé vodní elektrárny 4,0 0,23 1120 1,65
Velké vodní elektrárny 4,2 0,24 1165 1,71
Obnovitelné energie celkem 117,5 6,71 5475 8,05

Biomasa – využitelný potenciál a výroba v ČR v roce 2010 (dle podkladů CZ BIOM)


1/ Dřevo, dřevěný odpad (odpad z těžby dřeva, probírky, prořezávky, odpad z primárního a sekundárního zpracování dřeva).


V ČR z roční produkce dřeva využita méně než polovina. Při těžbě dřeva se využije 70 %, 30% je odpad. Při zpracování dřeva činí odpad dalších cca 25 %.Roční těžba dřeva v roce 2000


12,5 mil. m3


roční těžba dřeva v roce 2010


11,5 mil. m3


z toho z toho palivové dřevo a využitelný odpad 40 %


4,6 mil. m3


to je při měrné hmotnosti 600 kg/ m3 


2,76 mil. tun


to je při výhřevnosti 12 GJ/t


33,1 PJ


2/ Obilná sláma


Obiloviny zaujímají v ČR 51,5 % plochy zemědělské půdy.V roce 2000 obiloviny pěstovány na ploše


1,58 mil. ha


v roce 2010 obiloviny na ploše


1,48 mil. ha


to je při výnosu slámy 4 t/ha


5,9 mil. t


to je při výhřevnosti slámy 14,4 GJ/t


85,2 PJ


70 % slámy je nutné použít na stelivo a krmení, část je zaorávána, existují i další překážky v energetickém využití slámy (dopravní vzdálenosti, ochota zemědělců dodávat slámu), takže lze předpokládat využití 7 % slámy, to je


6 PJ


3/ Řepková sláma


Z pohledu zásad řádné agrotechniky lze pěstovat řepku maximálně na 12,5 % orné půdy.V roce 2000 řepka pěstována na ploše


230 tis. ha


v roce 2010 řepka na ploše 


270 tis. ha


to je při výnosu slámy 4 t/ha


1,08 mil. t


to je při výhřevnosti 15 GJ/t


16,2 PJ


řepkovou slámu nelze použít na krmení nebo na stelivo, jen malá část je zaorávána, vzhledem k dalším překážkám (dopravní vzdálenosti, ochota zemědělců dodávat slámu) lze předpokládat využití cca 60 % slámy, to je


9,7 PJ


4/ Energetické rostliny


Jde o energetické byliny (šťovík krmný, komonice atd.) a rychle rostoucí dřeviny (topol, vrba apod.), které lze pěstovat například na zemědělské půdě uvolněné z využití pro pěstování potravinářských plodin nebo na antropogenních půdách (rekultivované plochy v průmyslových oblastech, rekultivované skládky odpadů, haldy po těžbě apod.).V roce 2010 bude uvedeno do klidu zemědělské půdy


900 tis. ha


z toho 45 % využito na pěstování energetických rostlin


405 tis. ha


využití antropogenních půd na pěstování energetických rostlin v r. 2010


45 tis. ha


to je při průměrném výnosu biomasy 10 t/ha


4,5mil t


to je při průměrné výhřevnosti 14 GJ/t


63 PJ


Celkem tedy bude v roce 2010 k dispozici využitelných 111,8 PJ energie pevné biomasy. Lze předpokládat, že z toho 50 % bude využito na společnou výrobu elektřiny a tepla a 50 % pouze na výrobu tepla.
Využitelný potenciál výroby elektřiny z biomasy


55,9 PJ


z toho v roce 2010 využito 30 %


16,8 PJ


to je při účinnosti výroby elektřiny z biomasy dle EK 20 %


3,4 PJ (932 GWh)


dtto při účinnosti výroby elektřiny z biomasy 30 %


5,0 PJ (1399 GWh)


Využitím pevné biomasy pro výrobu elektřiny lze tedy v roce 2010 reálně získat 932 až 1399 Gwh.


Bioplyn – využitelný potenciál a výroba v ČR v roce 2010:


1/ Kvantifikace dle zdrojů bioplynu


Živočišná výroba


Při stanovení potenciálu je používán přepočet produkce organického odpadu jednotlivými druhy hospodářských zvířat na VDJ (velká dobytčí jednotka). Používané koeficienty pro přepočet jsou následující – vepř 0,3, ovce 0,1, drůbež 0,0026.
V roce 2010 se v ČR předpokládá


3,3 mil VDJ


to je při produkci bioplynu 1,2 m3/den


3,96 mil. m3/den


to je při průměrné výhřevnosti bioplynu 22 MJ/m3


31,8 PJ/rok


z toho využitelný potenciál (vhodné podmínky pro budování bioplynových stanic) asi 18 %


5,7 PJ/rok


Další zdroje bioplynu (dle materiálů pro vládu Analýza možností využívání bioplynu z r. 2001 a materiálu Návrh programu na podporu bioplynu z r. 2002). Je uveden využitelný potenciál:Údržba trvalých travních porostů


5,3 PJ/rok


přímé zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů a odpadů z potravinářského průmyslu v bioplynových stanicích


3,0 PJ/rok


bioplyn z čistíren odpadních vod


2,3 PJ/rok


skládkový plyn


5,5 PJCelkový využitelný potenciál bioplynu v roce 2010 tedy činí


21,8 PJ (6060 GWh)


to je při účinnosti výroby elektřiny 30 %


1818 GWh


to je při využití 33 % potenciálu v roce 2010


600 GWh


Z uvedených kalkulací vyplývá,že indikativní cíle v roce 2010 pro energetické využití biomasy je možno naplnit potřebnými zdroji biomasy a bioodpadů a to i s ohledem na předpokládané ztráty při přeměnách energie. Zdroje a potenciály biopaliv jsou uvedeny v tab. č. 2.


Tab. 2: Energeticky využívaná biomasa v České republice v roce 2020

Zdroj


Potenciál


Využití PJ


% potenciálu


palivové dřevo a dřevní odpad


40% z 11,5 mil. m3


33,1


100


sláma obilovin


1,48 mil. ha x 4 t/1ha


6,0


7


sláma olejnin


0,27 mil . ha x 4t/1ha


9,7


60


energetické rostliny


0,9 mil. ha x 10 t/1ha


63,0


45


tuhá biomasa celkem


x


111,8


x


bioplyn


18% zvířecích fekálií bioodpady, skládkový plyn


7,0


33


motorová biopaliva


x


9,2


x


Celkem


x


128,0


x


Zákon na podporu obnovitelných energií by měl změnit i podpůrná schémata. A to jak při výrobě elektrické energie, tak i tepla z obnovitelných zdrojů. K tradičním programům podpory budou připojeny i programy vyhlášené krajskými úřady a podpory ze strukturálních fondů.