Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Alternativní plodina

20/04/05

Možnostem pěstování technického konopí, jeho využití a rozvoji podnikatelských aktivit spojených s jeho zpracováním byl věnován seminář na téma Technické konopí – alternativa pro venkov, který se uskutečnil koncem března v areálu Střední ekonomické školy v Telči.

Mýty a skutečnost pěstování konopí
„Konopí seté je starou kulturní plodinou, jejíž pěstování má v našich zemích dlouhou tradici,“ řekla na úvod průvodkyně celým seminářem Jaromíra Kudrnáčová z obecně prospěšné společnosti Dům u Michala v Telči. „Bohužel, mýty pramenící ze špatné informovanosti vedou k démonizaci této plodiny. Výsledkem je často negativní postoj nejen veřejnosti, ale i potenciálních pěstitelů, přestože povolené odrůdy technického konopí splňují přísná zákonná nařízení týkající se obsahu tetrahydrokanabinolů (THC),“ posteskla si Kudrnáčová. Technické konopí však není jen tradiční přadná a olejná rostlina, jejíž produkty nacházejí široké uplatnění v oblastech papírenského, potravinářského, stavebního, chemického nebo automobilového průmyslu. V posledních letech se o něm hovoří jako o velmi perspektivním obnovitelném zdroji energie, jehož pěstování a zpracování by mohlo být zajímavou alternativou podnikání na venkově.
Alternativní zdroj energie
Podle informací, které zazněly na semináři, jsou výnosy suché hmoty z konopí čtyřnásobně vyšší než u bukového lesa. Z pazdeří (dřevoviny), které je vedlejším produktem tírenského zpracování, lze lisovat brikety, které mají vyšší výhřevnost než hnědé uhlí a minimální emise škodlivin při spalování. Popel, který zůstane po spálení biomasy, lze použít jako draselno-fosforečné hnojivo. Při průměrném výnosu pazdeří (okolo 8 t/ha) je jeden hektar konopí schopen pokrýt roční energetickou potřebu jednoho rodinného domu (100 – 120 GJ). Na základě uvedených dat se tedy zdá, že fytoenergetické využití konopí má značnou perspektivu. „Náhradou fosilních paliv lze úspěšně omezit nárůst emisí oxidu siřičitého, uhelnatého a těžkých kovů. Navíc zpracování biomasy na palivo může pomoci zvýšit zaměstnanost a rozvinout nové podnikatelské aktivity na venkově,“ vysvětlil Radim Hrůza z Energetická agentury Vysočiny, která zpracovává projekt Bioteplofikace obcí Telčska, v němž se zabývá možným energetickým využitím konopí, šťovíku, ale i jiných lokálně produkovaných obnovitelných zdrojů energie.
Povolené odrůdy
Pěstování konopí v České republice je v současnosti upraveno zákonem č. 167/98 Sb., o návykových látkách. Z této normy vyplývá pro pěstitele několik povinností, z nichž nejdůležitějšími jsou ohlašovací povinnost při pěstování konopí na ploše přesahující 100 m2 a zákaz pěstování druhů a odrůd konopí, které obsahují více než 0,2 % látek ze skupiny THC. Tato hranice pro zařazení konopí jako technické plodiny je platná i v Evropské unii. „V České republice jsou pro pěstování povoleny dvě odrůdy, Beniko a Juso-11, z nichž obě splňují všechny požadavky stanovené zákonem,“ řekl Ing. Antonín Ponížil z firmy Agritec, s. r. o., Šumperk. „Konopí lze s úspěchem pěstovat v kukuřičné, řepařské a bramborářské oblasti do 450 metrů nad mořem. Vyhovují mu hlinité a hlinitopísčité půdy dobře zásobené dusíkem a draslíkem. Je nenáročné na předplodinu, i když vyšší výnosy dává po organicky hnojených plodinách, a dá se použít jako přerušovač osevních sledů. Dobře založený porost má díky velké rychlosti růstu dostatečnou konkurenční schopnost vůči plevelům, proto použití herbicidů není většinou nutné.“
Zkušenosti z Rakovnicka
O praktické zkušenosti s pěstováním se s přítomnými podělil Josef Benedikt, pěstitel z Chlumu u Rakovníka. „Technické konopí pěstuji už tři roky,“ řekl Benedikt. „První rok jsem neměl s pěstováním žádné zkušenosti, proto jsem zadal většinu prací zemědělským službám. V současné době mám osetou plochu 20 ha a veškeré práce si už provádím sám. S odbytem nebyly a nejsou žádné problémy. Konopné semeno je velice žádané chovateli cizokrajného ptactva jako krmivo, o koudel mají zájem papírny a pazdeří je ceněno například chovateli koní jako kvalitní stelivo s určitými antiseptickými vlastnostmi.“ Ekonomickou výhodnost pěstování konopí podle Benedikta značně snižuje cena, kterou si odběratelské podniky účtují za zpracování. Právě z tohoto důvodu si navrhl a zkonstruoval vlastní mobilní tírnu, jejíž zkušební provoz začal již vloni a na plný výkon by chtěl najet v letošním roce.
Technické konopí je a nejspíše i zůstane alternativní zemědělskou plodinou, u které ještě nedokážeme zcela využít její hospodářský potenciál, i když ji umíme bezezbytku zužitkovat. Přestože se v České republice v současné době pěstuje konopí jen na zhruba 115 ha, dá se v budoucnosti očekávat další rozšíření jeho pěstování, zvláště v souvislosti s hledáním vhodných plodin pro programy spojené s uváděním půdy do klidu.Autor: pec     Zdroj: Zemědělec