Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

26. 4. 2005Zemědělci mohou žádat o přímé dotace Evropské unie a o jejich národní dorovnání

28/04/05

Platba na plochu
Platba na plochu


Dotace v rámci SAPS se poskytují z prostředků Evropské unie, a to na ornou půdu, travní porosty (stálé pastviny i ostatní), vinice, chmelnice, ovocné sady a jiné kultury. Podmínkou je dodržení minimální výměry, na kterou může být podpora poskytnuta. Ta činí v součtu všech půdních bloků nejméně jeden hektar zemědělské půdy. Obhospodařovaný pozemek také musí být na žadatele veden v systému pro evidenci pozemků (LPIS) alespoň od 1. do 31. srpna tohoto roku.


K jednotné platbě na plochu se dále poskytuje doplňková platba Top-Up z národních zdrojů, například na pěstování lnu na vlákno, chmele a plodin na orné půdě, ale i na chov skotu, ovcí, případně koz.Podmínky pro získání prostředků z Top-Up jsou shodné s podmínkami SAPS. Pokud není žadateli přiznána jednotná platba na plochu, nemůže dostat ani doplňkovou platbu z národních zdrojů.


Žádosti je možné podávat až do 16. května. I po tomto datu se budou moci zemědělci o peníze hlásit, ale bude to pro ně méně výhodné. Za každý pracovní den prodlení se totiž bude částka dotace snižovat o jedno procento.Posledním možným termínem je přitom 9. červen. Pokud by byla žádost doručena po tomto datu, bude zamítnuta.


Kolik lze získat


Co se týče jednotné platby na plochu, je k rozdělení určena částka 250 milionů euro, tedy zhruba 7,5 miliardy korun. Při celkové nahlášené ploše asi 3500 tisíc hektarů zemědělské půdy to znamená, že v závislosti na kursu koruny a eura by zemědělci mohli dostat asi 2100 až 2200 korun na jeden hektar půdy.


V programu Top-Up je nyní vyčleněno k rozdělení zhruba pět miliard korun. Tato částka ale může být vyšší, o dalších dvou miliardách korun se podle ministerstva zemědělství jedná. Sazby pro jednotlivé sektory ještě nejsou stanoveny a budou vyhlášeny do konce listopadu.Jisté je, že pro producenty bramborového škrobu je připraveno v programu Top-Up celých 102 milionů korun, takže pěstitelé brambor mohou získat až tři tisíce korun na tunu.


Méně příznivé oblasti


Hlavním cílem podpory LFA je snížit plochu orné půdy a zvětšit rozlohu oblastí s travními porosty. Program by měl nahradit farmářům ztráty, které hospodaření v nepříznivých oblastech přináší.Žadatelem přitom nemusí být jen podnikatel. O vyrovnávací příspěvek se mohou hlásit také například obce, školy, ale i fyzické osoby – nepodnikatelé.Nárok jim vznikne jednoduše tak, že v méně příznivých oblastech hospodaří.Podmínkou ovšem je, že jejich pozemek je zachycený v systému pro evidenci pozemků alespoň v minimální výměře jako zemědělská půda v LFA.


Žadatel musí v méně příznivých oblastech obhospodařovat alespoň pět hektarů půdy, případně jeden hektar, jde-li o ekologické zemědělství, nebo dva hektary, hospodaří-li na území národních parků nebo chráněných krajinných oblastí. Dále je nutné dodržet předepsanou intenzitu chovu hospodářských zvířat. Zájemce rovněž musí mít zaevidované pozemky v LPIS minimálně v období od 1. května do 15. října.


Podpora se poskytuje pouze na pěstování trávy, a to v horských oblastech, dále pak také v oblastech se specifickými a ekologickými omezeními a v dalších méně příznivých podmínkách.Zájemce o tuto podporu nesmí být v konkurzu nebo likvidaci a nesmí u něj probíhat ani konkurzní či vyrovnávací řízení.Kolik může příspěvek činit, se liší podle oblasti, kde se pozemek nachází.Nejvíce (4680 korun na jeden hektar travního porostu) se poskytuje v horských oblastech, nejméně (2800 korun na jeden hektar travního porostu) pak v oblastech s ekologickým omezením.


Jak o dotace zažádat


Formuláře žádostí je možné získat na příslušné zemědělské agentuře. Zaregistrovaní uživatelé půdy by měli dostat předtištěné tiskopisy v průběhu dubna poštou, a to včetně deklarace půdy.K žádosti je třeba vždy přiložit povinné přílohy. Mezi ně také patří mapa půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, kam žadatel zakresluje údaje deklarované v žádosti.


Návod, jak formulář správě vyplnit, a podrobné informace, co vše musí žádost obsahovat, mohou zájemci získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz či Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v Příručce pro žadatele. Ti, kteří nemají přístup na internet, se mohou pro informace obracet na linku Státního zemědělského intervenčního fondu na telefonním čísle 222 871 871.


Pokud by měl žadatel nárok na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy, podporu Top-Up i na vyrovnávací příspěvek při hospodaření v méně příznivých oblastech, nemusí vyplňovat tři žádosti, stačí označit všechny možnosti v jednom tiskopise. Vyplněné formuláře se pak předkládají příslušné zemědělské agentuře. V případě žádostí na Top-Up u bramborového škrobu se žádosti podávají průběžně prostřednictvím škrobáren.


Tiskopis je možné doručit osobně nebo poštou. Podání žádosti přímo na podatelně má tu výhodu, že pracovníci agentury mohou rovnou překontrolovat, zda jsou vyplněny potřebné údaje a zda žádost obsahuje všechny přílohy. Případné nedostatky je tak možné opravit přímo na místě. Pokud by byla neúplná žádost doručena poštou, vyzve zemědělská agentura zemědělce, aby formulář doplnil.Bude-li vše probíhat hladce a žádost nebude obsahovat ani faktické chyby (případně, dojde-li včas k jejich odstranění), může úspěšný zájemce obdržet rozhodnutí o přidělení dotace. Peníze by pak měly být vypláceny od prosince letošního roku do 30. června 2006.Za nesplnění či nedodržení podmínek programů hrozí příjemcům podpory sankce. V případě zjištění nedostatků může fond rozhodnout o snížení dotace.

 
Zdroj AGRIS