Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Podle EK státy Unie otálejí s podporou biopaliv

25/03/05

Evropská komise posílá devíti státům EU varování, protože si dosud nestanovily podíl biopaliv, jakého by chtěly letos dosáhnout. Požaduje to unijní legislativa.


Evropská komise posílá devíti státům EU varování, protože si dosud nestanovily podíl biopaliv, jakého by chtěly letos dosáhnout. Požaduje to unijní legislativa. Směrnice o biopalivech z roku 2003 vyžaduje zvýšit podíl biopaliv na minimálně 2 % ze všech prodaných paliv v letošním roce a 5,75 % v roce 2010. Evropská unie přijala v roce 2001 akční plán na podporu spotřeby alternativních paliv pocházejících ze zemědělských zdrojů (např. etanol a bionafta). „Dopravní trh je v současnosti téměř úplně závislý na ropných palivech,“ říká komisař pro energetiku Andris Piebalgs. „Nyní je naléhavé, aby všechny členské státy splnily své závazky – rozvíjet alternativní palivovou strategii pro dopravu a vypořádat se s přílišnou závislostí.“


Státy, které dosud neschválily národní zprávu pro Komisi (mělo se tak stát k 1. 7. 2004), jsou Belgie, Itálie, Polsko a Slovinsko. Kypr a Estonsko zprávu sice vypracovaly, ale ta neobsahuje nezbytný cíl, jakého podílu biopaliv chtějí dosáhnout. Ve zprávách Francie a Portugalska zmíněné cíle nejsou konečné.


Minulý měsíc poslala Komise dopis s oficiálním oznámením 19 státům Unie, které ji neinformovaly o opatřeních pro přenesení směrnice o biopalivech do národní legislativy (kam patřila i Česká republika). Poté některé státy stanovily své cíle tak nízko, že se dostaly pod referenční hodnotu dvou procent, uvedenou ve směrnici. Komise nyní zkoumá, zda uvedly adekvátní důvody pro tyto své nedostatky.


Biopaliva mohou být použita namísto či ve směsi s konvenčními palivy a získávají se pomocí kvašení a destilace nefosilních biologických zdrojů, jako jsou rostlinné oleje, cukrová třtina, obilí a jiné plodiny či z organického odpadu. Zahrnuje bionaftu většinou vyráběnou z řepky olejky, bioetanol ze zrní či cukrových plodin a bioplyn vyráběný z plynu vznikajícího na skládkách či kompostech.


Přehled podpory biopaliv jednotlivých států EU naleznete v tabulce sestavené k 16. březnu 2005 – viz. http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/318&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.


Zdroj: ÚZPI, 24.03.2005