Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Materiály na jednání vlády

03/03/05

Návrh zákona, kterým se mění zákon o lihu a o změně a doplnění zákona o živnostenském podnikání.
Podpora výroby bioetanolu pro jeho přimíchávání do automobilových benzínů a motorové nafty, pro záměnu metanolu při výrobě metylesteru řepkového oleje a metyltercbutylesteru a jako alternativního paliva s podporou jeho uplatnění na tuzemském trhu.
[htm; 19,9 kB]
25.2. 2005

StartFragment  

Ministerstvo zemědělství


 


PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA


 


 


            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, se předkládá podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2004 a na základě usnesení vlády č. 833 ze dne           6. srpna 2003 k Programu Podpora výroby bioetanolu pro jeho přimíchávání do automobilových benzínů a motorové nafty, pro záměnu metanolu při výrobě metylesteru řepkového oleje a metyltercbutylesteru a jako alternativního paliva s podporou jeho uplatnění na tuzemském trhu. Tímto usnesením vlády bylo ministru zemědělství uloženo navrhnout novelu zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, a jeho prováděcí vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu.


Důvodem pro novelu výše citovaných právních předpisů je vytvoření právního rámce pro tuzemskou výrobu bioetanolu a jeho využití při výrobě alternativních paliv (pohonných hmot). 


Cílem navrhované právní úpravy uvedené v ČÁSTI PRVNÍ, tj. vlastní novela zákona o lihu, je vytvoření právního rámce pro tuzemskou výrobu bioetanolu (tj. lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného) a jeho užití při výrobě alternativních paliv (pohonných hmot), ve smyslu působnosti zákona o lihu.


V souladu s usnesením vlády České republiky č. 825 ze dne 1. září 2004, byly především nově definovány podmínky pro výrobu  bioetanolu, a to pro účely Části druhé, tj. pro účely vratky spotřební daně.


Cílem navrhované právní úpravy uvedené v ČÁSTI DRUHÉ, tj. novela zákona o spotřebních daních, je usměrnění nároku na vrácení spotřební daně ze stanovených minerálních olejů obsahujících líh (směsi uvedené v § 45 odst.  2 písm. d) a e) (dále jen „minerální oleje“). Navrhovaná právní úprava je součástí opatření, které vláda ČR v souvislosti s programem výroby bioetanolu bude muset provést (viz. usnesení vlády ČR      č. 833 ze dne 6.8.2003,  usnesení vlády ČR č. 825 ze dne 1.9. 2004 a usnesení vlády ČR        č. 902 ze dne 15. září 2004). Za současného stavu totiž není možné odhadnout o jakou částku budou v  souvislosti se spotřebními daněmi příjmy do státního rozpočtu sníženy, neboť každý subjekt, který uvede na trh minerální oleje s obsahem bioetanolu, bude moci nárokovat vrácení spotřební daně. Vzhledem ke skutečnosti, že za současného stavu není nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů obsahujících líh nijak omezen, hrozí reálné riziko, že do České republiky bude dovážen ve velkém množství líh vyrobený v zahraničí a částka, o kterou budou sníženy příjmy do státního rozpočtu ze spotřebních daní, by tak mohla být mnohem vyšší než s jakou je v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 825 kalkulováno a navíc by podporovala zahraniční výrobce bioetanolu a zejména pak zahraniční zemědělce.


 


Navrhovaná právní úprava uvedená v ČÁSTI DRUHÉ je koncipována tak, aby došlo k vytvoření právního rámce, ve kterém budou jednoznačně definovány podmínky pro umožnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů obsahujících líh a aby tímto došlo k podpoře tuzemských výrobců bioetanolu a tuzemských pěstitelů zemědělských surovin, neboť v tomto případě se jedná o využití zemědělské produkce z více jak 150 tis. hektarů orné plochy.            


 


Návrh zákona byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení se všemi ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy a s dalšími vybranými připomínkovými místy. Návrh zákona byl do meziresortního připomínkového řízení rozeslán dne 12. listopadu 2004 s termínem pro sdělení připomínek do 6. prosince 2004. Celkem byl návrh rozeslán     68 připomínkovým místům, z toho 11 připomínkových míst uplatnilo připomínky,                26 připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky a 31 připomínkových míst se nevyjádřilo.


 


Zásadní připomínky Ministerstva vnitra a Ministerstva životního prostředí byly akceptovány.


 


            Další zásadní připomínky týkající se shodně nesouhlasu s Částí druhou předloženého návrhu uplatnila tato připomínková místa:


 


Ministerstvo financí,


Ministerstvo průmyslu a obchodu,


Ministerstvo dopravy,


Úřad vlády – odbor kompatibility s právem ES, a


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.


 


           Uvedeným pěti připomínkovým místům nebylo vyhověno a z tohoto důvodu je návrh předkládán s rozporem.


 


Rozpor se týká podmínky pro vratku spotřební daně spočívající v požadavku, aby vyrobený líh pocházel ze zemědělských plodin vypěstovaných na daňovém území České republiky s tím, že uvedená připomínková místa v tomto spatřují rozpor s komunitárním právem. Aby se tomuto rozporu předešlo, byly již v tomto smyslu na konci roku 2003 připraveny Ministerstvem zemědělství základní dokumenty k provedení notifikace, ve kterých byl již uveden předběžný návrh realizace Programu výroby bioetanolu, neboť navrhovaná právní úprava, která je součástí systému realizace tohoto Programu podléhá notifikačnímu schválení. Tento předběžný návrh realizace výroby bioetanolu byl ve dnech 11. a 12. 12. 2003 projednán v Evropské komisi a to konkrétně se zástupci DG Agriculture, DG TREN, DG COMPETITION a DG FISCALITY. Zástupci Ministerstva zemědělství bylo navrženo, aby systém realizace vycházel z těchto základních pilířů:


umožnit vrácení spotřební daně na limitované množství resp. na stanovený objem bioetanolu, který bude přimícháván do motorových paliv,


tento stanovený objem rozdělit mezi uchazeče na základě výběrového řízení,


legislativně upravit povinnost mísit biopaliva do pohonných hmot, a


umožnit investiční podpory pro výstavbu závodů na výrobu bioetanolu.


 


V rámci tohoto projednávání bylo doporučeno připravit tzv. přednotifikaci, čímž by celý proces notifikace mohl být značně zkrácen. Na základě tohoto jednání byla přednotifikace připravena a zástupci jednotlivých generálních direktoriátů Komise s návrhem uvedeným v přednotifikaci vyjádřili předběžný souhlas a tím se domníváme, že z velké části odpadl předmět rozporu. Po nabytí účinnosti návrhu novely zákona bude notifikační proces ukončen.


 


           Podrobné vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části VII. tohoto materiálu.


 


          Zdroj: MZe