Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Katalog odrůd druhů zemědělských rostlin

07/03/05

Seznam druhú konopí v EU
zdroj: ÚKZÚZ

Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin


1. května 2004 vstoupil v platnost i pro území České republiky Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin, který uvádí odrůdy řepy, pícnin, obilnin, bramboru, olejnin a přadných rostlin, jejichž osivo a sadbu lze uvádět do oběhu v celém Společenství.


Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin je sestavován v souladu se zásadami směrnice Rady 2002/53/ES. Jeho základem jsou národní katalogy odrůd členských států a je vydáván v Úředním věstníku Evropských společenství v řadě C, vždy jednou za několik let v úplném vydání, které je pravidelně aktualizováno dodatky (7 za rok). Poslední úplné vydání a jeho dodatky jsou dostupné i na webové stránce EUR-Lex Úřadu pro úřední publikace Evropských společenství. V následujícím seznamu jsou uvedeny odkazy na příslušná čísla Úředního věstníku, ve kterých bylo publikováno 22. úplné vydání společného katalogu a jeho dodatky (anglická verze) včetně znění jen o konopí:


23. úplné vydání (OJ C 46A, C 46A, 22.2.2005) [28.02.2005]


výňatek o konopí z 23. úplného vydání (OJ C 46A, C 46A, 22.2.2005) [28.02.2005]