Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Jak je to s ohlašovací povinnosí

16/02/05

aktuální znění


ZÁKON ze dne 20. května 2004, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

„§ 29 Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí


plné znění 466/2004 (které zveřejňuje plné znění novelizace 362/2004 Sb. a dřívějších)


 


ZÁKON


ze dne 20. května 2004, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů


 


Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu10a)


a)   do konce května


1.   výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem setým nebo konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h)


2.   odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce,


b)   v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h) a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění,


c)   do konce prosince příslušného kalendářního roku


1.   výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h)


2.   množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene konopí.


 


 


 


__________


10g)       Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Za registrovanou odrůdu se považuje Cannabis Sativa L. a podléhá Evropské odrůdové knize.


10h)       Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.


Dosavadní poznámka pod čarou č. 10g) se označuje jako poznámka pod čarou č. 10i), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.


10i)         Vyhláška č. 304/1998 Sb.( VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. prosince 1998, kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek) , ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb. (VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek)

Zařazeno v Zákony