Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Cíle nově vzniklého Konopářského svazu

16/02/05

Konopářský svaz, který byl ustaven osmého února na valné hromadě, je neziskovou organizací složenou z aktivních konopářských zájemců i z některých málo se projevujících organizací.

StartFragment  Cíle nově vzniklého Konopářského svazu StartFragment
Konopářský svaz, který byl ustaven osmého února na valné hromadě, je neziskovou organizací složenou z aktivních konopářských zájemců i z některých málo se projevujících organizací. V programovém prohlášení si Konopářský svaz dal za cíl zastupovat zájmy pěstitelů a zpracovatelů technického konopí, podílet se na tvorbě české legislativy, spolupracovat s ministerstvy, orgány zajištujícími rozvoj venkova diverzifikací výroby a využíváním podpůrných fondů.

Dále hodlá Konopářský svaz (KS) podporovat mezinárodní spolupráci, rozšiřovat osvětovou činnost s cílem rozšířit podnikatelskou základnu využíváním nejnovějších vědeckých poznatku na bázi spolupráce s ÚZPI, odbornými výzkumnými ústavy a vysokými školami.
Důraz se kladl v prvé řadě na vybudování materiálně-technické základny, vzorového regionu s dostatečným rozsahem pěstování konopí, zajištujícího optimální využití technologie jak pro pěstování, tak pro jeho zpracování.
Ustavující valné hromady KS se účastnilo na šedesát aktivních zástupců z řad pěstitelů, zpracovatelů a distributorů výrobku z technického konopí, pracovníci MZe a odborných výzkumných ústavu.
Odborné diskuse k hlavní problematice, technologii pěstování, se zúčastnili i zástupci VÚZT Praha. V ČR se výhledově jedná přibližně o plochu 30 000 ha orné půdy, která by mohla být pro pěstování konopí využita, neboť v současné době naše průmyslové podniky zpracovávají množství dovážených lýkových vláken odpovídající ploše 10 000ha.
V návaznosti na toto téma byla otevřena diskuse i k problematice prvotního zpracování konopí s důrazem na nezbytnost realizace konkrétních výzkumných a vývojových úkolů včetně přebrání zahraničních zkušeností. Dosavadní činnost VÚZT v oblasti vývoje technologie sklizně konopí byla v diskusi oceněna. Dva pracovníci VÚZT byli také zvoleni do řídících a kontrolních orgánů KS. Na jednání byla dále přislíbena podpora MZe.
Cannabis sativa – konopí seté je všestranně využitelná rostlina. Z konopí se dá vyrobit až tisíc dobře recyklovatelných výrobků. Dá se využít v energetice, ve stavebnictví, v chemickém, papírenském, textilním a automobilovém průmyslu, v potravinářství, kosmetice, jako krmivo a podestýlka pro zvířata v zemědelství. Konopí je alternativa pro zemědělství a rozvoj průmyslu.
Bližší informace a tiskové fotografie najdete na www.konopi.info


Autor: sf