Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

08/01/05

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na projekty s počátkem řešení v roce 2005
Národní program výzkumu, poskytovatel MZe
Tématický program: Konkurenceschopnost při udržitelném rozvoji
Dílčí program: Využití přírodních zdrojů

 

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na projekty s počátkem řešení v roce 2005
Národní program výzkumu, poskytovatel MZe
Tématický program: Konkurenceschopnost při udržitelném rozvoji
Dílčí program: Využití přírodních zdrojůPořadí Podací číslo Evidenční číslo Název Priorita Příjemci Bude financován
Orl.hor 05-08  57016  Srážkoodtokové poměry horských lesů a jejich možnosti při zmírňování extrémních situací – povodní a sucha  TP3-DP6-P6  MZLU*, VÚLHM  ANO 
Stresy   57060  Zlepšení výnosové stability ozimého ječmene zvýšením odolnosti k závažným virovým chorobám a k abiotickým stresům  TP3-DP6-P3  VÚRV*, SELGEN  ANO 
ozon-04  57045  Vliv zvýšených koncentrací ozonu a meteorologických faktorů na stabilitu smrkových a bukových porostů v České republice.   TP3-DP6-P8  VÚLHM  ANO 
04MA01  57064  Využití polymorfismu repetitivních oblastí genomu obilnin pro charakterizaci genových zdrojů a šlechtitelských materiálů  TP3-DP6-P3  VÚRV*, AGROTEST  ANO 
VUZT-05-04-2  57004  Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých trávních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami   TP3-DP6-P4  VÚZT*, AGROINTEG, ČZU, MZLU  ANO 
VÚZT-05-01-2  57042  Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí  TP3-DP6-P4  VÚZT*, MZLU, ČZU, VÚP, VÚRV, VÚMOP, AGROTEST, JU  ANO 
VURV – škrob  57056  Specifikace odrůdové skladby a podmínek pěstování obilovin a brambor pro produkci škrobu s nepotravinářským využitím   TP3-DP6-P2  VÚRV*, VÚB, AGROTEST, ČZU  ANO 
Krmkvalita  57065  Specifikace vlastností a znaků zrna pšenice seté a jejich vazeb ke krmné jakosti se zaměřením na efektivitu výživy monogastrů.  TP3-DP6-P3  VÚRV*, ČZU  ANO 
GZ_OVCE_KOZY  57051  Využití genetických zdrojů národních plemen ovcí a koz pro produkci geneticky definovaného mléka s různými nutričními a funkčními vlastnostmi  TP3-DP6-P3  VÚŽV*, MILCOM  ANO 
10  GenLact  57037  Aplikace molekulárně biologických metod pro efektivní využití genetických zdrojů BMK a pro charakterizaci kvality funkčních potravin.   TP3-DP6-P3  MU*, MILCOM  ANO 
11  VRK1/TP3-DP6  57040  Metodika návrhu a výstavby optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO) pro zmírnění extrémních hydrologických jevů – povodní a sucha v krajině  TP3-DP6-P6  ČZU*, VÚMOP  ANO 
12  ForeSoil  57073  Faktory ovlivňující změny vlastností lesních půd v antropogenně pozměněných podmínkách  TP3-DP6-P8  ČZU  ANO 
13  NAZV_2004  57071  Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu  TP3-DP6-P6  VUT  ANO 
14  Heřmánek2005  57005  Stabilita a kvalita obsahových látek heřmánku lékařského (Matricaria recutita L.) v podmínkách České republiky.   TP3-DP6-P2  LEROS*, MZLU, VÚP  NE 
15  PSOHYM  57078  Předpovědní půdně-agrohydrologické modely retence vody v půdě v ČR a jejich integrace do databází zemí EU  TP3-DP6-P6  ČZU  NE 
16  VÚRVVSTE1  57066  Trvale udržitelné systémy obhospodařování travních porostů v České republice s výrobou kvalitní píce pro býložravce při akceptování hledisek údržby multifunkční krajiny  TP3-DP6-P4  VÚRV*, VÚCHS  NE 
17  CZU/KPT/3039  57075  Analýza technologických systémů pěstování pícních plodin pro produkci energeticky využitelné biomasy a optimalizace jejího přímého spalování  TP3-DP6-P2  ČZU*, VÚZT  NE 
18  RAP4  57050  Možnosti využití společného chovu jalovic a volků ve vazbě na systém chovu krav BTPM  TP3-DP6-P4  VÚCHS*, ÚSPZ  NE 
19  chmel1  57001  Polyploidie chmele (Humulus lupulus L.)  TP3-DP6-P3  CHI*, ÚEBAVČR  NE 
20  NOVEOLEJ  57069  Inovace produkčních technologií vybraných druhů olejnin pro nepotravinářské využití  TP3-DP6-P4  VÚRV*, MZLU  NE 
21  VST-2  57007  Využití obranných mechanizmů trav vůči některým typům abiotického a biotického stresu v procesu šlechtění na rezistenci.  TP3-DP6-P3  OSEVA_R*, MZLU, VÚP  NE 
22  AlliumVURV05  57067  VÝBĚR PRODUCENTŮ VYSOKÉHO OBSAHU PREKURSORU BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK Z KOLEKCE ALLIUM: CHARAKTERIZACE SOUBORU A STUDIUM STRUKTURY A FUNKCE STĚŽEJNÍCH GENŮ   TP3-DP6-P3  VÚRV*, VŠCHT  NE 
23  Český kapr  57026  Stanovení charakteristiky produktu „český kapr“.  TP3-DP6-P4  JU  NE 
24  Dahlia  57046  Využití metody in vitro a molekulárních markerů pro detekci virových patogenů, ozdravení a zachování genofondu Dahlia pinnata Cav.   TP3-DP6-P3  VÚKOZ*, ÚŽFAVČR  NE 
25  LPA2005  57070  Studium genové exprese a šlechtitelského využití donorů ječmene s nízkým obsahem fytátu v zrně.  TP3-DP6-P3  VÚRV*, AGROTEST, VŠCHT  NE 
26  VST 3  57006  Inovace technologie pěstování trav na semeno a jejich sklizně v nových podmínkách  TP3-DP6-P4  OSEVA_R*, ČZU  NE 
27  MEND05/01  57015  Molekulární fingerprinting odrůd a klonů révy vinné  TP3-DP6-P3  MZLU*, ÚKZÚZ  NE 
28  Slivoně05  57047  Inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní   TP3-DP6-P4  VŠÚO*, MZLU  NE 
29  OPR_PZ_04  57035  Zvýšení konkurenceschopnosti rostlinné produkce metodami precizního zemědělství  TP3-DP6-P4  MZLU*, VÚZT, AGROTEST, MJM  NE 
30  6/2004  57032  Studium a využití genetických zdrojů ječmene pro tvorbu genotypů, jako nositelů nových technologických znaků sladovnické a pivovarské jakosti.  TP3-DP6-P3  AGROTEST*, VUT, MZLU, VÚPS  NE 
31  DNA analýzy  57020  Genetická diverzita zbytkových populací jilmů ve vybraných oblastech ČR a možnosti jejich reprodukce in vitro   TP3-DP6-P8  VÚLHM*, ÚEBAVČR, JU  NE 
32  nazv_ber  57072  Ověření funkčnosti a hospodárnosti maloprofilového odvedení splaškových vod v podmínkách ČR.  TP3-DP6-P6  VUT  NE 
33  310513  57077  Uplatnění čiroků (Sorghum sp.) při změnách klimatu v ČR: čirok jako potravina, krmivo a energetická plodina  TP3-DP6-P4  ČZU  NE 
34  2004/2  57013  Fyzikálně mechanické vlastnosti pevných biopaliv  TP3-DP6-P2  MZLU*, VÚZT, ČZU  NE 
35  DETNAPL  57079  Detekce vlhkosti a nasycení směsí kapalin (voda-NAPL) v půdním profilu nedestruktivními nepřímými metodami.   TP3-DP6-P6  ČZU*, ČVUT  NE 
36  Třešně  57048  Produkce třešní s využitím slabě rostoucích podnoží.  TP3-DP6-P4  VŠÚO*, MZLU  NE 
37  NAZV/413/2004  57022  Optimalizace přípravy půdy a výživy k zajištění obnovy a stability lesních ekosystémů juvenilního stádia oreálního pásma  TP3-DP6-P8  MZLU  NE 
38  herbolog2  57063  Vliv ošetřování luk a pastvin na výskyt plevelů, způsoby jejich regulace ve vztahu k produkci kvalitní píce při respektování zásad správné zemědělské praxe  TP3-DP6-P4  VÚRV*, ČZU  NE 
39  FLAM04/1  57068  Vývoj a modifikace biodegradabilních plastů na bázi termicky upraveného škrobu či mouky z tuzemské nepotravinářské produkce  TP3-DP6-P2  VÚRV  NE 
40  ANSER01/2005  57080  Výzkum technologických systémů a jejich technického zabezpečení pro obhospodařování travních porostů a údržbu krajiny ve specifických podmínkách svažitých, zejména chráněných krajinných oblastí a horských oblastí LFA   TP3-DP6-P4  ANSER*, OSEVA_R, ČZU  NE 
41  Využití živin  57057  Hodnocení efektivnosti příjmu a využití živin u nových odrůd ozimé pšenice  TP3-DP6-P3  VÚRV*, ÚEBAVČR, SELGEN  NE 
42  Toky2005-9  57081  Zmírnění povodní a zlepšení funkce koryt vodních toků a inundací   TP3-DP6-P6  ČVUT  NE 
43  J2005  57033  Stabilizace ekonomické efektivnosti pěstování jarního ječmene pro sladařské účely inovacemi pěstebních technologií  TP3-DP6-P4  AGROTEST*, VÚPS, MZLU, ČZU  NE 
44  Geostat PZ  57074  Praktické využití analýzy prostorové variability půdy v precizním zemědělství  TP3-DP6-P4  ČZU  NE 
45  mzlu_232  57012  Efektivní využití výpalků ve výživě zvířat  TP3-DP6-P2  MZLU*, VÚZE  NE 
46  ETO490104H  57062  Screening netradičních jednoletých a vytrvalých plodin vhodných jako zdroj surovin pro chemický průmysl  TP3-DP6-P2  VÚRV*, ČZU  NE 
47  D2005  57041  Výživa dřevin pěstovaných v alternativních substrátech se sníženým podílem rašeliny  TP3-DP6-P4  VÚKOZ  NE 
48  VUPT052  57023  Využití molekulárně markerovacích metod k charakterizaci a identifikaci odrůd jílku mnohokvětého a kostřavy luční  TP3-DP6-P3  VÚP*, OSEVA_R  NE 
49  klenova1  57061  Fytopatologicko-genetické a molekulární základy rezistence r. Avena k Puccinia coronata Cda f. sp. avenae Erikson  TP3-DP6-P3  VÚRV*, SELGEN  NE 
50  4240  57008  Identifikace genových zdrojů domácích druhů rodu Quercus a šlechtění dubů pro lesní hospodářství  TP3-DP6-P8  VÚLHM  NE 
51  57014  Příčiny morfologických změn u révy vinné a možnosti jejich eliminace  TP3-DP6-P4  MZLU  NE 
52  chmel2  57002  Rentabilita pěstování významných odrůd chmele registrovaných v zemí EU v agroekologických podmínkách České republiky  TP3-DP6-P4  CHI  NE 
53  jarní řepka  57010  Inovace pěstitelské technologie jarní řepky a hořčice  TP3-DP6-P4  OSEVA_O*, ČZU, MZLU  NE 
54  PMF 04-05  57011  Trvale udržitelné obhospodařování lesů vzhledem k harmonizaci produkční a mimoprodukční funkce lesa  TP3-DP6-P8  MZLU  NE 
55  FGRVP4  57059  Využití genetických systémů ovlivńujících variabilitu růstového typu pšenice (T. aestivum L.)   TP3-DP6-P3  VÚRV*, ČZU  NE 
56  M2  57044  Modelování chemismu lesních ekosystémů ve vybraných horských oblastech (Jizerské hory, Orlické hory) a prognóza jejich vývoje do roku 2050  TP3-DP6-P8  ČGS  NE 
57  LAN01  57049  Aklimatizační schopnosti bizona(zubra amerického)a studium možností jeho chovu a využití ve specifických podmínkách   TP3-DP6-P4  LANDŠTEJN*, VÚCHS  NE 
58  VUPT 053  57024  Technologie pěstování nových plodin pro barvířský průmysl  TP3-DP6-P2  VÚP  NE 
59  TPE2004  57031  Technologie pěstování obilovin pro výrobu ethanolu a škrobu  TP3-DP6-P2  AGROTEST*, MZLU  NE 
60  TP_3_4  57027  Porovnávání konkurenceschopnosti produkčních systémů u vybraných komodit v ČR v rámci mezinárodního projektu IFCN, včetně zpracování studií pro trvale udržitelné a multifunkční zemědělství   TP3-DP6-P4  VÚZE*, AGROTEST  NE 
61  pro3  57036  Zvýšení transparentnosti benefitů v kvalitě mléka a vybraných produktů jako výsledek diferencovaného hospodaření v různých agroekologických podmínkách.  TP3-DP6-P4  MILCOM*, VÚP, VÚCHS  NE 
62  KONOPÍ 2005  57019  Pěstování a sklizeň konopí setého (Cannabis sativa L.) pro různé směry využití v ČR.  TP3-DP6-P4  AGRITEC*, VÚPP, VŠCHT, VÚZT  NE 
63  voda2004  57030  Mikrobiologická jakost odpadních vod pocházejících ze zemědělství a potravinářství.  TP3-DP6-P6  VÚV TGM*, VFU  NE 
64  VUV05OXG  57028  Výzkum měření oxygenační kapacity aktivačních nádrží včetně výzkumu ověřování funkce aktivačních nádrží provozovaných bez provzdušování.  TP3-DP6-P6  VÚV TGM  NE 
65  NPV2005-OV  57029  Inovace technologií čištění odpadních vod zajišťující vysokou ochranu recipientu  TP3-DP6-P6  VÚV TGM*, VŠCHT, VÚZT  NE 
66  LAI2004  57052  Genetická identifikace klonů borovice lesní ve vztahu ke kvalitě a původu kvalifikovaného reprodukčního materiálu   TP3-DP6-P8  VÚLHM  NE 
67  VUZT-05120  57038  Technologie pěstování a následného zpracování křídlatky (Reynoutria) pro energetické účely při eliminaci rizik jejího nekontrolovaného šíření.  TP3-DP6-P2  VÚZT*, VÚRV  NE 
68  MZENP/05  57053  Možnosti využití regenerovaných vodárenských kalů  TP3-DP6-P6  UK*, EKODALI  NE 

 


 


Zdroj: http://www.esouteze.cz/hodproj/Tisk_Vysledky_01.asp?Program=VS5MZENPVTP3DP6

Zařazeno v AKTUALITY, Projekty