Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Vymezení zemědělsky méně příznivých a ohrožených oblastí ČR s návrhy na využití půdy těchto oblastí včetně ekonomických dopadů

20/01/05

Byla stanovena kriteria pro vymezení méně příznivých ploch (LFA) podle zásad, které upravuje Nařízení rady EU NR EC č. 1257/1999 a vypracována metodika řešení.

StartFragment  

Cílem prováděného výzkumu bylo určení plošných rozsahů navržených změn ve využití půdy pro jednotky územního členění státu (NUTS 3) a orientační vyhodnocení ekonomických dopadů v zemědělství. Plošné vymezení navrhovaných změn bylo rozšířeno i na NUTS 4 (okresy).


Byla stanovena kriteria pro vymezení méně příznivých ploch (LFA) podle zásad, které upravuje Nařízení rady EU NR EC č. 1257/1999 a vypracována metodika řešení. Byly to klimatické podmínky, charakter půd, zrnitost složení půd, zamokření, produkční potenciál a další.


Na podkladě údajů o charakteristikách a vlastnostech půd a stanovišť byly specifikovány a vybrány bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) vhodné pro změnu kultury: zalesňování, zatravňování a výstavbu rybníků. Byly provedeny výpočty navrhovaných ploch k uvedeným změnám kultury pro jednotky územního členění – okresy, kraje a celé území ČR.


Všechny dosažené výsledky mají význam a použití ve vymezení „méně příznivých oblastí (LFA)“, popř. i „ostatních méně příznivých oblastí“. Výsledky jsou užitečné pro různé orgány a instituce státní správy od ministerské až po lokální úroveň a pro vlastníky a uživatele půdy.


Řešený projekt má velké praktické dopady a možnosti využití. Je typickým příkladem aplikačního zpracování řady různých údajů a dat. Řešení celého projektu bylo na kombinovaném zpracování těchto primárních dat založeno. Byly to údaje o charakteristikách a vlastnostech půd a údaje z bonitační báze.


Řešením projektu bylo dosaženo plošného a mapového vymezení půd a území ohrožených suchem, záplavami a území s obtížně zpracovatelnými půdami podle směrnice NR EC č. 1257/1999, došlo k vymezení půd (BPEJ) a území vhodného ke změnám využití půdy s ohledem na produkční a mimoprodukční funkce půdy (zatravnění, zalesnění, výstavba rybníků) a také k vymezení půd (BPEJ) a území vhodného ke změnám využití půdy včetně stanovení plošného rozsahu navržených změn pro jednotky územního členění. Výsledky výzkumu napomohly ke zpracování přírodních podmínek pro vymezení méně příznivých oblastí, byly definovány půdy ohrožené vysycháním a vymezeny jejich rozsahy v ČR, diagnostikovaly se obtížně zpracovatelné půdy, dále byly zjištěny půdy, které je z produkčních a mimoprodukčních hledisek výhodnější zalesnit, na podkladě bonitačního systému byly definovány zemědělské půdy vhodné k zatravnění a byly vymezeny jejich plochy.


 


Číslo projektu:                    NAZV QC 1293 


Odpovědný řešitel:                 Ing. Petr Novák, CSc. a kol., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5-Zbraslav


Signatura v knihovně ÚZPI:               ZZ 21303, přílohy  


 

Tuto stránku vypracoval:                 Ing. Milan Šťastný, studijní oddělení ÚZPI, Praha listopad 2004