Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Od 11. října 2004 do 5. listopadu 2004 probíhal příjem žádostí na projekty pro přijetí integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru v rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) připravených Místními akčními

20/01/05

Informace pro příjemce podpory k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004-2006

 

 
Dne 12. ledna 2005 schválil ministr zemědělství Jaroslav Palas zpřesnění Obecné části Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství dle bodu 15 „Pravidel“, část A – Závěrečná ustanovení. Zpřesnění Pravidel je platné od 2. kola příjmu žádostí (19. července 2004 – 31. srpna 2004) a pro další kola příjmu žádostí.


Zpřesnění se týká výběrového řízení. Konkrétně obecné části Pravidel (Část A), bodu 3, písmene d), ustanovení 2, kde u zakázek, jejichž předpokládaná cena je od 500 000 Kč do 2 000 000 Kč, museli dodavatelé splňovat kvalifikaci způsobilosti a to: základní kvalifikační kriteria dle § 31, prokazování finanční a ekonomické způsobilosti dle § 32 a prokazování technické způsobilosti dle § 33, dále pak poskytování informací o kvalifikaci zájemce v lhůtě stanovené v § 36, odst. 2 a prokazování jakosti a splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí dle § 37 zákona č. 40/2004 Sb.


Dle upraveného znění jsou povinná pouze základní kvalifikační kriteria podle § 31 zákona č. 40/2004 Sb. a stanovení dalších kvalifikačních kriterií podle § 32 – 37 zákona č. 40/2004 Sb. záleží na úvaze zadavatele.


 


Další úprava se týká posuzování nabídek v rámci výběrového řízení – obecná část Pravidel (Část A), bod 3, písmeno d), ustanovení 6. Původním znění stanovilo povinnost provádět posuzování a hodnocení nabídek prostřednictvím hodnotící komise.


Nové znění Pravidel umožňuje zadavateli neveřejných zakázek rozhodnout, zda bude jmenovat hodnotící komisi či ne (nejedná se tedy o povinnost zadavatele). Zadavateli je pouze doporučeno jmenovat hodnotící komisi s členy, kteří mají odbornou způsobilost v případech, kdy se jedná o stavební práce většího rozsahu (např. výstavba a rekonstrukce z hlediska welfare zvířat).


 


Příloha : Zpresneni__Pravidel_verejne_zakazky.doc