Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Návrh rezortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005

15/01/05

Návrh resortního programu Ministerstva zemědělství je vypracován jako podklad pro vyhlášení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005 pod gescí MPO.
Cílem programu je realizace koncepce opatření na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro sektor zemědělské prvovýroby, jeho produkčních i mimoprodukčních funkcí a zemědělského výzkumu a vzdělávání.
15.11. 2004

Ministerstvo zemědělství ČR 


Návrh rezortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005 


Návrh resortního programu Ministerstva zemědělství je vypracován jako podklad pro vyhlášení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005 pod gescí MPO.Cílem programu je realizace koncepce opatření na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro sektor zemědělské prvovýroby, jeho produkčních
i mimoprodukčních funkcí a zemědělského výzkumu a vzdělávání. 


PODPůRNé programy:1. Podpůrné programy přímé podpory do zemědělství 


1. 1. Změna struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin


Cíl:


zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energií na spotřebě primárních energetických zdrojů,


– snížení výměry zemědělské půdy využívané k produkci potravin,

– snížení produkce skleníkových plynů zvýšením podílu obnovitelných zdrojů na celkových zdrojích energie,


– snížení imisí (zejména oxidů síry) ze spalování fosilních paliv,


– zvýšení biodiverzity a zlepšení ekologické rovnováhy krajiny,


– zlepšení sociálních a ekonomických podmínek venkovského prostoru,


– zajištění stabilnější finanční situace zemědělských farem změnou struktury příjmů formou diverzifikace podnikatelských aktivit atd.


Účel: Nepotravinářské využití zemědělské produkce


Subjekt: Právnická nebo fyzická osoba, která na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu hospodaří na zemědělských pozemcích


Forma podpory: neinvestiční přímá nenávratná dotacePředmět podpory:A) Založení produkčního porostu rychle rostoucích dřevin (určeného k produkci biomasy) a


založení reprodukčního porostu rychle rostoucích dřevin (určeného k produkci řízků)Realizace: Program je součástí „Horizontálního plánu rozvoje venkova ČR pro období 2004-2006“. Vlastní realizace podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.


Rozsah podpory: Založení cca 80 ha porostů rychle rostoucích dřevin


Potřeba finančních zdrojů: Předpokládaný celkový rozsah dotace cca 5 200 tis. Kč


B) Údržba porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití (dobíhající program podpory z období před vstupem ČR do EU)Realizace: Program je zabezpečován podle § 15a Nařízení vlády č. 203/2004 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajina, programy k podpoře méně příznivých oblastí a kriteria pro jejich posuzování, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.Rozsah podpory: údržba cca 30 ha porostů rychle rostoucích dřevin


Potřeba finančních zdrojů: Předpokládaný celkový rozsah dotace cca 60 tis. Kč 


1. 2. Podpora založení porostů a údržba porostů bylin pro energetické využitíCíl: Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energií na spotřebě primárních energetických zdrojů


Účel: Restrukturalizace finálního užití zemědělské produkce


Subjekt: Právnická nebo fyzická osoba – pěstitel energetických bylin


Forma podpory: Neinvestiční přímá finanční podpora


Předmět podpory: Podpora produkce bylin pro energetické využití vypěstované na orné půdě


Realizace: Národní podpora – Zásady, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro rok 2005


Rozsah podpory: založení či údržba cca 3000 ha porostů bylin pro energetické využití


Potřeba finančních zdrojů: 6 000 tis. Kč 


1. 3. Program – „Podpora výroby bioetanolu pro jeho přimíchávání do benzínů pro záměnu metanolu při výrobě MEŘO (metylester řepky olejné) a MTBE (metyl – terc.butyleter) a jako alternativního paliva s podporou jeho uplatnění na tuzemském trhu“Program výroby bioetanolu byl dne 6.8.2003 schválen vládou ČR a bylo k němu vydáno usnesení vlády ČR č. 833. Uvedený program řeší možnosti využití zemědělské produkce v nepotravinářské sféře a je rozpracován na léta 2005 – 2020. Cílem Programu je do roku 2020 zajistit náhradu 20% fosilních paliv v sektoru silniční dopravy palivy alternativními, vyrobenými ze zemědělských surovin.


Cíl pro rok 2005: Vytvoření podmínek pro investice související s programem výroby bioetanolu v zemědělství a navazujících oborech. 


1. 4. Podpora nepotravinářského užití semene řepky olejné pro výrobu metylesteru řepkového oleje a jeho uplatnění ve směsném palivuCíl: Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energií na spotřebě primárních energetických zdrojů


Účel: Restrukturalizace finálního užití zemědělské produkce


Subjekt: Výrobce metylesteru řepkového oleje, jehož výrobní zařízení je na území ČR


Forma podpory: Neinvestiční přímá finanční podpora


Předmět podpory: Zpracování semene řepky olejné na metylester řepkového oleje a jeho uplatnění ve směsném palivu s motorovou naftou s objemovým obsahem metylesteru řepkového oleje zatím v poměru 31%.


Realizace: Na základě Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování finanční podpory na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu metylesteru řepkového oleje


Rozsah podpory: zpracování semene řepky olejné na 100 000 tun metylesteru řepkového oleje


Potřeba finančních zdrojů: 950 000 tis. Kč 


2. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – Podpůrné programy týkající se úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v roce 2005 


2. 1. Investice do zemědělského majetku


Podopatření – Prohlubování diverzifikace zemědělských činností (1.1.2)

Investiční záměr C – Výroba a zpracování biomasy pocházející z vlastní zemědělské činnosti a její uvádění na trhCíl: Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energií na spotřebě primárních energetických zdrojů


Účel: Prohloubení diverzifikace zemědělských činností


Subjekt: Fyzická nebo právnická osoba případně osoba zapsaná do evidence samostatně hospodařících rolníků


Forma podpory: Neinvestiční přímá finanční podpora, podílové financování


Předmět podpory: Investice do zařízení na výrobu biomasy a zpracování biomasy a podpora jejího uvádění na trh


Realizace: Na základě Pravidel pro žadatele o finanční pomoci z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Vychází z Nařízení Rady 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z EAGGF


Rozsah podpory: dle zájmu subjektů


Potřeba finančních zdrojů: cca 13 000 tis. Kč 


2. 2. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí


Podopatření – Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství (2.1.5)


Investiční záměr C – Využívání alternativních zdrojů energie – investice na využívání alternativních zdrojů energie (max. 5 MW)Cíl: Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energií na spotřebě primárních energetických zdrojů


Účel: Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství (2.1.5)


Subjekt: Fyzická nebo právnická osoba případně osoba zapsaná do evidence samostatně hospodařících rolníkůForma podpory: Neinvestiční přímá finanční podpora, podílové financování


Předmět podpory: Investice do zařízení na využití alternativních zdrojů energie


Realizace: Na základě Pravidel pro žadatele o finanční pomoci z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Vychází z Nařízení Rady 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z EAGGF


Rozsah podpory: dle zájmu subjektů


Potřeba finančních zdrojů: cca 29 000 tis. Kč 


 


3 . Programy na podporu vědy a výzkumu a na podporu poradenství a osvěty 


3. 1. Programy na podporu vědy a výzkumuV oblasti výzkumu a vývoje resortu MZe je v současné době řešeno různými pracovišti výzkumu několik projektů v rámci resortního „Programu výzkumu MZe 2003 – 2007“, které řeší problematiku podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Tyto projekty budou řešeny i v roce 2005 s tím, že jejich řešení bude ukončeno 31.12. 2006 (projekty QF3153 a QF4127) nebo 31.12. 2007 (projekty QF3145, QF3160, QF3257, QF4079, QF4080 a QF4179). Jedná se o tyto projekty výzkumu a vývoje:


QF3145 – Výzkum racionálních dopravních systémů pro zemědělství ČR v podmínkách platnosti legislativy EU


Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2005: 2 325 tis. Kč


Očekávaný přínos projektu: Nové dopravní systémy odpovídající legislativě EU i národním předpisům ČR, které mj. zlepší využití energetických vstupů do zemědělské dopravy.


QF3153 – Energetické využití odpadů z agrárního sektoru ve formě standardizovaných paliv


Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2005: 1 600 tis. Kč


Očekávaný přínos projektu: Zdroj energie pro výtopny a kotelny.QF3160 – Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadů


Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2005: 1 500 tis. Kč


Očekávaný přínos projektu: Nižší nároky energie na výrobu průmyslových hnojiv, nižší nároky energie na výrobu biocidů, využívání energie z bioplynu – kogenerační výroba el. energie a tepla, případně chladu.QF3257 – Optimalizace technologických a pracovních procesů u různých způsobů zpracování půdy, zakládání porostů, ošetřování běhen vegetace a sklizně hlavních polních plodin


Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2005: 476 tis. Kč


Očekávaný přínos projektu: Snížení spotřeby energie na jednotku plochy a hmotnosti.QF4079 – Logistika bioenergetických surovin

Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2005: 1 550 tis. Kč


Očekávaný přínos projektu: Soubor technicko-ekonomických údajů o prvcích v logistických řetězcích bioenergetických surovin poslouží jako podklady při projektování logistických řetězců a při kalkulacích synergického efektu uplatňování strategie využití bioenergetických surovin v energetické politice podniků, regionů i ČR.QF4080 – Vývoj energeticky méně náročných technologií rostlinné výroby

Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2005: 2 240 tis. Kč


Očekávaný přínos projektu: Vytvoření souboru podkladů pro realizaci úspor energie a vypracování energeticky úsporných opatření v oblasti rostlinné výroby.


 


QF4127 – Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje pro zájmová území


Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2005: 823 tis. Kč


Očekávaný přínos projektu: Umožnit širší využívání domácích obnovitelných zdrojů energie. Vypracovaná metodika by mohla sloužit jako vodítko při zpracovávání studií potenciálu biomasy, které jsou součástí energetických koncepcí jednotlivých krajů.QF4179 – Využití trav pro energetické účely


Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2005: 1 107 tis. Kč


Očekávaný přínos projektu: Budou určeny travní směsy vhodné pro kombinované spalování a travní směsy vhodné pro výrobu bioplynu. Zároveň budou stanoveny technologické postupy pěstování, sklizně, přípravy paliva a jeho spalování a technologický postup výroby bioplynu.


 


Celková výše účelových finančních prostředků (dotací) na podporu řešení uvedených projektů činí pro rok 2005 11 621 tis. Kč.


 


Odbor 13020 zpracoval na podporu resortního výzkumu a vývoje pro další období „Výzkumný program MZe 2005 – 2009“. V rámci tohoto programu probíhá v současné době veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu řešení výzkumných projektů s počátkem řešení v roce 2005. Program je koncipován tak, že jedem z podprogramů, resp. tematický okruh tohoto podprogramu zahrnuje jako prioritu i uvedenou problematiku. Současně probíhají tři veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, vyhlášené v rámci Národního programu výzkumu I, z kterých vzejdou projekty s počátkem řešení rovněž v roce 2005.


Z těchto čtyř veřejných soutěží mohou být poskytovatelem vybrány další projekty, které v roce 2005 zahájí řešení související s problematikou úspor energie a obnovitelných zdrojů energie.


Účelové finanční prostředky (dotace) na podporu řešení projektů výzkumu a vývoje jsou poskytovány na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).


Poskytování podpory se řídí podmínkami stanovenými pro veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, jež jsou v souladu s výše uvedeným zákonem. Protože výsledky těchto veřejných soutěží budou známy 13.12. 2004, nelze v tuto chvíli stanovit objem účelových finančních prostředků na případné budoucí projekty řešící uvedenou problematiku, neboť toto záleží na počtu a kvalitě předložených návrhů projektů a navrhovaných nákladech na jejich řešení.


 


Problematika úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie se bude v roce 2005 dílčím způsobem dotýkat i výzkumného záměru řešeného Výzkumným ústavem zemědělské techniky v letech 2004 – 2008. Jedná se o výzkumný záměr MZE0002703101 „Výzkum nových poznatků oboru zemědělské technologie a technika a aplikace inovací do zemědělství České republiky“. Nelze však stanovit, v jakém rozsahu bude uvedená problematika řešena v příštím roce, a tudíž nelze ani vyčíslit objem instituciálních finančních prostředků připadajících na podporu řešení této problematiky.


Poskytování institucionální podpory je rovněž upraveno zákonem č. 130/2002 Sb.3. 2. Program na podporu poradenství a osvětyEnergetické a průmyslové využití biomasy:


Pro vědecké poznatky a zdroje informací, které jsou v rámci schválených výzkumných projektů rozpracovávány pracovníky Výzkumného ústavu zemědělské techniky (VÚZT), bude prostřednictvím projektu „Specializované odborné podpory poradenství“ zajišťováno jejich šíření do praxe.


Cílem poradenského projektu VÚZT je zlepšit informovanost poradců a zemědělských podnikatelů o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie v zemědělském a lesnickém sektoru a vytvořit tak předpoklady pro realizaci opatření HRDP a OP zemědělství


Poradenské aktivity budou zaměřené na tyto oblasti:

technologické postupy a ekonomika pěstování a využití vybraných energetických plodin


technické zařízení pro přípravu a spalování biomasy (technologie, ekonomika, emise)


ekonomika doporučených variant využití biomasy pro teplofikaci venkovských regionů


technologie a ekonomika pěstování a využití odpadní hmoty z travních porostů


bilance a možnosti využití zbytkové biomasy a odpadů z agrárního sektoru


Podobně jako v dalších programech na podporu poradenství se veřejná podpora poradenských aktivit poskytovaná MZe legislativně opírá zejména o NR 1782/2003 a zákony č. 252/1997 Sb a č. 85/2004 Sb.4. Podpůrné programy nepřímé podpory zemědělstvíPoskytování podpor prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického
a lesnického fondu, a.s. 


4. 1. Program ZEMĚDĚLECCíl: V rámci podpor pro investiční rozvoj perspektivních zemědělců umožnit pořízení investic pro realizaci obnovitelných zdrojů energií a úspory energetických zdrojů


Účel: Podpora úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energií


Předmět podpory: podpora investic na úsporu energií a využití energií z obnovitelných zdrojů


Subjekt: Fyzická nebo právnická osoba případně osoba zapsaná do evidence samostatně hospodařících rolníků


Forma podpory: Garance bankovních úvěrů, dotace na úhradu části úroků z úvěru


Rozsah podpory: dle zájmu subjektů


Potřeba finančních zdrojů: v rámci zdrojů PGRLF


Realizace: Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. , Č.j.: MZe ČR 14586/04/1100, Č.j.: PGRLF, a.s. 5184/04 ze dne 20 dubna 2004. 


4. 2. Program ZPRACOVATELCíl: V rámci podpor pro investiční rozvoj konkurenceschopnosti zpracovatelských organizací umožnit pořízení investic pro realizaci obnovitelných zdrojů energií a úspory energetických zdrojů


Účel: Podpora úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energií


Předmět podpory: podpora investic na úsporu energií a využití energií z obnovitelných zdrojů


Subjekt: Fyzická nebo právnická osoba případně osoba zapsaná do evidence samostatně hospodařících rolníků


Forma podpory: Garance bankovních úvěrů, dotace na úhradu části úroků z úvěru


Rozsah podpory: dle zájmu subjektů


Potřeba finančních zdrojů: v rámci zdrojů PGRLF


Realizace:. Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. , Č.j.: MZe ČR 14586/04/1100, Č.j.: PGRLF, a.s. 5184/04 ze dne 20 dubna 2004.