Navigace
HEMP AGENCY
HEMP ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC
HEMP IN THE WORLD
HEMP MUSEUM OF THE CZECH REPUBLIC
AKTUALITY
PŘIPRAVUJEME
KONOINFOONLINE
O SVAZU
MOŽNOST ČLENSTVÍ
KONOPÍ SETÉ - CANNABIS SATIVA - L.
PORADENSTVÍ
INFOMATERIÁLY K TISKU
LEGISLATIVA
REGIONÁLNÍ PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA
ZPRACOVATELSKÁ CENTRA
FOTOGALERIE
FILMY A VIDEA
ODBYTOVÁ ORGANIZACE KSČR
INZERCE
E- SHOP
ODKAZY
VÝZKUMNÉ PROJEKTY
Granty
Projekty
PRO ČLENY
PROJEKT ZELENÁ PRO ŽIVOT - OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTA V NÍ
ARCHIV
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Web informace
Dnes : po - 11.11.2019
Svátek má : Martin
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


BIOMASA – NADĚJNÝ ENERGETICKÝ ZDROJ
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 37561 ; Vydáno : 2.7. 2005 ; Autor : -mš-
Jedním z nejperspektivnějších obnovitelných zdrojů energie pro středoevropský venkov i teplárenství se stává biomasa. V řadě sousedních zemí pokročila její cílevědomá produkce a exploatace. Výjimkou není ani ČR.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Co vlastně je biomasa a čím nám prospívá?
 • pod pojem biomasa zahrnujeme z energetického a teplárenského pohledu energeticky využitelnou hmotu organického původu (hlavně dřevo, štěpky, kůru, energeticky využitelnou masu travin, křoví a rákosí, rychle rostoucí speciálně pěstované energetické plodiny aj.) a organické zemědělské, potravinářské, průmyslové a komunální energetické využitelné odpady (slámu obilovin a olejnin, energetické obilí, piliny, hobliny, brusný prach, exkrementy užitkových zvířat, odpad ze zpracování zeleniny apod.).
 • biomasa je jediným obnovitelným palivem. Průběžně dorůstá i v našich zeměpisných a klimatických podmínkách. V její současné skladbě dominují dřevo a kůra (potenciál produkce 2 600 000 t ročně). S odstupem následuje sláma obilovin (1 600 000 t) a sláma olejnin (1 mil. t). Proměnlivé položky představuje sběr tzv. polního dřeva a účelové pěstování energetického obilí na půdě vyčleněné z produkce potravin. Jejich potenciál se odhaduje až na 4 mil. t ročně.
 • biomasa je z hlediska CO2 neutrální: při její rostlinné produkci se na 1 t spotřebuje cca 1,6 t CO2 . Stejné množství tohoto plynu se uvolní při spalování identického množství biomasy.
 • energii lze z biomasy získat buď termochemickou cestou (tzv. suché procesy), nebo biochemickou přeměnou (tzv. mokré procesy). Pro suché procesy je typické spalování a zplyňování, pro mokré procesy fermentace (produkce etanolu) nebo anaerobní vyhnívání (produkce bioplynu). Osobité zpracování představuje lisování olejů a jejich následná mechanicko-chemická transformace (kupř. produkce bionafty a přírodních maziv).
 • tepelná energie obsažená v sušině biomasy je určena její výhřevností. Pohybuje se v rozmezí 18-20 MJ.kg–1 . Obsah vody v dřevní hmotě osciluje od 10 % (u uměle dosušovaného dřeva) po 55 % (v kůře aktuálně poražených stromů).
 • zatímco v 90. létech jsme u nás každoročně spotřebovávali cca 1 mil. t biopaliv ročně, v nynější dekádě bychom mohli využít cca 5-6 mil. t pevných biopaliv.
Omezené síly

Alternativní zdroje zaujímají v nynější tuzemské skladbě těžených a používaných médií okrajovou pozici. V rámci dlouhodobé, vnitřně strukturované energetické a teplárenské koncepce státu, která bude respektovat reálné potřeby energie a tepla i fakt rychle se zmenšující báze dostupných fosilních paliv, mají nezastupitelnou úlohu při řešení aktuálních energetických potřeb i při zabezpečení dlouhodobého ekonomicky udržitelného rozvoje země.

Samoobnovitelné zdroje nejsou (zatím) s to - ani u nás, ani v EU – absolutně vyřešit stávající energetické a teplárenské potřeby. Jako v průmyslově nejvyspělejších státech Evropy i v ČR se postupně transformuje nový surovinový byznys. I u nás by se měl opírat o nové impulzy pro vývoj, výrobu, distribuci médií a život lidí. Směřovat k obnovení rovnováhy v narušeném přírodním prostředí. Návrat k alternativním zdrojům (především k solárním a k biomase) není žádný módní výstřelek. Jde o potvrzení mnohasetletých poznatků a osvědčených zkušeností našich předků. Pro efektivní dialog s producenty a distributory fosilních zdrojů je však nezbytné, aby zastánci alternativních zdrojů akceptovali skutečnost, že dosud nelze provést okamžitou, totální, technicky dokonalou a investičně nenáročnou záměnu klasických a nových výrobních a rozvodných systémů „kus za kus“.

Potenciálně nejdostupnější alternativní médium – biomasa – uvolní při spalování do atmosféry tolik kysličníku uhličitého, kolik si jej v předcházejícím procesu vegetace sama z atmosféry odebrala. Pěstování a spalování rostlinné a dřevní hmoty je nejenom šetrné k životnímu prostředí, ale i levné, technicky a odborně nenáročné. Na rozdíl od fosilních paliv neakceleruje kvantum skleníkových plynů v atmosféře, ani její tepelné a vlhkostní zatížení.

V průmyslově rozvinutém světě začaly ceny primárních fosilních paliv stoupat. Úměrně k jejich tenčícím se zásobám a akcelerujícím investičním nárokům na vývoj, výrobu a nasazení nové těžební, distribuční a spalovací techniky. Ani my nebudeme za čas výjimkou, třebaže bezprostřední zdrojový kolaps nám ještě nehrozí. Nejvýznamnějšího domácího fosilního paliva hnědého uhlí momentálně těžíme cca 50 mil. t. Pokud se omezíme na uvažovaných 35 mil. t ročně, jeho zásoby nám postačí na dalších cca 30-35 let.

Solární, vodní a eolický potenciál je v našich zeměpisných šířkách objektivně limitován. Alternativní média mají v naší energetické a teplárenské bilanci zatím marginální význam. Intenzivněji se však mohou prosadit při lokální výrobě tepla a teplé užitkové vody. V jejich primární spotřebě dominuje biomasa (připadá na ni 70procentní podíl). S odstupem následuje voda (29 %) a minimálně bioplyn (jak z finále zemědělské živočišné výroby, tak z obecních skládkových hospodářství, či z komunálních čističek odpadních vod u větších měst).

Vzpomenutá biomasa, kterou by příští české zemědělství (spoludefinované evropskými ujednáními) mohlo masově produkovat na ladem ležících a nevyužívaných plochách (už dnes na cca 1 milionu hektarů) , je s to garantovat růst podílu samoobnovitelných zdrojů z dnešních cca 2 % na 5-6 % v roce 2010 a 8-9 % v roce 2020. Pro srovnání: EU momentálně zabezpečuje alternativními médii 6 % výroby energie a tepla a do roku 2010 hodlá tuto kvótu nejméně zdvojnásobit. Cílevědomě řízená produkce a exploatace biomasy by také byla důležitým příspěvkem k aktivnímu omezování nezaměstnanosti v konkrétních regionech ČR.

Znali ji už naši předci

Využití biomasy k energetickým účelům není v Čechách žádný objev: ještě v XIX. století a na počátku XX. věku připadala na produkci energeticky obsažných plodin (byť pro obživu tažných a stájových zvířat) nejméně 1/3 zemědělské orné půdy. Přibližně srovnatelnou plochu by bylo možné vyčlenit pro řízenou a efektivní velkoprodukci biomasy pro energetické a teplárenské účely.

V ČR se v 90. létech podařilo vybudovat a zprovoznit řadu zařízení spalujících alternativní média. Kupř. v Kardašově Řečici zužitkovali odpad z tužkárny. V Rybništi na Děčínsku piliny z místní pily. Na biomasu vsadili rovněž v Rokytnici v Orlických horách, v Nové Cerekvi, či v Pelhřimově. V Neznašově, na dohled od Temelína, došlo na štěpky. V Radvanicích na Trutnovsku na odpadové pazdeří a na zbytky lněných stonků z tírny lnu ze zdejší textilky atd. Biomasa se přidává rovněž do fluidních jednotek generujících energii a teplo ve velkém, kupř. v Poříčí.

Stranou nezůstalo ani velmi perspektivní generování a spalování bioplynu. Kupř. v Radimi na Kolínsku na skládce komunálního odpadu. Zdejší jednotka byla vyprojektována o tepelném výkonu 700 kW a elektrickém výkonu 550 kW. Velkým a dosud málo využívaným rezervoárem bioplynu disponuje živočišná velkovýroba. Řada projektů z poslední doby je v různém stupni rozpracování a realizace.

Samoobnovitelné zdroje nelze rozvíjet bez odpovídajících investic, bez moderní techniky, bez odborně připravených lidí. Experti odhadují, že do roku 2010 bychom v ČR měli vydat na zvýšení podílu alternativních médií cca 230-240 mld Kč. A to jen přímých investic. Na podporu provozu exaktních zařízení dalších cca 40-45 mld Kč.

Zájem o biomasu

Řízená produkce štěpky už v ČR odstartovala a momentálně činí 1,15 mil. t ročně. K tomu třeba připočíst cca 500 000 t pilin. Největší česká elektrárenská společnost ČEZ, a.s., vloni na bázi biomasy vygenerovala 8,6 GWh energie. Do roku 2010 by to podle energetických expertů mohlo být až 450 GWh. K tomu nutno připočíst i nemalé kvóty, které spotřebují menší podnikatelské a komunální subjekty.

O biomasu však mají zájem i neenergetické resorty: na produkci papíru se jí zpracuje cca 850 000 t. Na výrobu dřevotřískových a dřevovláknitých desek připadá cca 780 000 t. Její 3. největší spotřebitel jsou pak kotelny cihlárenských provozů s cca 100 000 t. S odstupem následuje stavební výroba. Energetici se paradoxně ocitli pod palbou kritiky: roztočili spirálu její spotřeby bezprostředně poté, co Energetický regulační úřad v listopadu 2003 rozhodl o více než dvojnásobném zvýšení výkupní ceny elektřiny na bázi spalování biomasy.

Nutnost, či nemístný přepych?

Ve Skandinávii začali analogické problémy řešit v 80. létech, po I. ropné krizi. Za daleko složitějších klimatických a vegetačních podmínek než u nás, ve velkých městech i v malých vískách. Bezprostředně i v dlouhodobé bilanci se prokázala efektivnost alternativních médií. Mj. jejich schopnost účinně mobilizovat místní cenově i technologicky méně náročné zdroje energií pro vytápění a přípravu TUV, omezit import drahých paliv (hlavně olejů a zemního plynu) a eliminovat zbytečné nároky na transport paliv, na dálkové rozvody tepla. Seveřané vedle obecných ekologických a finančních problémů úspěšně zvládli a zvládají řadu lokálních pracovních a ekologických problémů konkrétních regionů.

Analyzujme zahraničními modely a zkušenosti prizmatem českého města nebo vesnice s 1000 obyvateli, resp. 200-250 domy. Tamější lidé vydají za palivo v různých režimech vytápění i typech a velikostech vytápěných objektů od 20 000 do 55 000 Kč. Jeho dodavatelé (až na výjimky mimo dotyčný region) od nich za sezónu utrží několik milionů korun. Tyto sumy by bylo možné ponechat v dotyčném místě. A návdavkem dosáhnout řady synergických efektů: v regionech zabezpečit nová pracovní místa, ušetřit na transportní a skladovací technice, stabilizovat místní zemědělskou výrobu, účinně exploatovat zemědělsky nevyužívanou ornou půdu a nikoliv naposledy: ekologicky pozitivně působit na okolní krajinu.

Česká energetika a teplárenství stojí v první dekádě XXI. století před řadou problémů: odborných, investičních, technických i ryze provozních. Vývoj, výroba, montáž, příp. import nové techniky pro lepší a ekologičtější těžbu, transport a exploataci fosilních paliv živí (a bude živit) stovky firem, tisíce lidí. Bezprostředně nedisponujeme žádnou jinou velkogabaritní plnohodnotnou variantou pro uspokojování našich energetických a teplárenských potřeb. Stávající, po generace rozvíjenou energetickou a teplárenskou fosilní bázi nelze šmahem označit za překonaný omyl a jako jedinou vývojovou variantu napříště prosazovat výlučně alternativní média. Ovšem druhý, neméně scestný extrém by byl - chovat se k nim macešsky, legislativně, cenově, věcně i lidsky je podceňovat.

Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc listopad 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Dnešní články

NOVÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SKLIZNĚ TECHNICKÉHO KONOPÍ -  METODIKA PRO PRAXI  

">PĚSTOVÁNÍ NETRADIČNÍCH ENERGETICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PLODIN
ENZYMY - ŠANCE PRO LEN A KONOPÍ
HEMP-SYS: výzkumný projekt EU zaměřený na konopí
Programy nejlepších zemědělských praktik v EU
Konopí a Národní hospodářský program
Ministerstvo zemědělství zahajuje osvětu k novému programu EU na rozvoj venkova
BIOMASA – NADĚJNÝ ENERGETICKÝ ZDROJ
Z české obilné slámy budou polské domy
Zemědělci postaví elektrárnu

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 60 Zobrazit následující
HEMP AGENCY - PRVNÍ ČESKÁ KONOPNÁ REKLAMNÍ AGENTURA

HEMP AGENCY - PRVNÍ ČESKÁ KONOPNÁ REKLAMNÍ AGENTURA
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY
AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
 APIC-AK AGRÁRNÍ PORADENSKO INFORMAČNÍ CENTRUM AGRÁRNÍ KOMORY ČR

APIC-AK AGRÁRNÍ PORADENSKO INFORMAČNÍ CENTRUM AGRÁRNÍ KOMORY ČR
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ÚSTECKÉHO KRAJE
SPOLEK TRAWA

SPOLEK TRAWA
SDRUŽENÍ PRO BIOMASU

SDRUŽENÍ PRO BIOMASU
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT
INFORMAČNÍ PORTÁL EU V ČR

INFORMAČNÍ PORTÁL EU V ČR
INZERTNÍ, INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ PORTÁL S PŘEVÁŽNĚ ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU

INZERTNÍ, INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ PORTÁL S PŘEVÁŽNĚ ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU
PORTÁL PLNÝ INFORMACÍ A ZÁBAVY

PORTÁL PLNÝ INFORMACÍ A ZÁBAVY
RODINNÝ ČASOPIS O ALTERNATIVNÍCH CESTÁCH KE ZDRAVÍ

RODINNÝ ČASOPIS O ALTERNATIVNÍCH CESTÁCH KE ZDRAVÍ
ALTERNATIVNÍ ENERGIE informace o obnovitelných zdrojích

ALTERNATIVNÍ ENERGIE informace o obnovitelných zdrojích
ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE poradenské středisko

ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE poradenské středisko
Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie

Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ
SPOLEČNOST RPO OCHRANU PŮDY V ČR

SPOLEČNOST RPO OCHRANU PŮDY V ČR
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JARO JAROMĚŘ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JARO JAROMĚŘ
ČSOP Vlašim

ČSOP Vlašim
CANNABE OBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, REKLAMA A PROPAGACE TECHNICKÉHO KONOPÍ, KONOPNÝCH VÝROBKŮ A PRODUKTŮ.

CANNABE OBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, REKLAMA A PROPAGACE TECHNICKÉHO KONOPÍ, KONOPNÝCH VÝROBKŮ A PRODUKTŮ.
SLOVENSKO A CANNABIS SATIVA - L.

SLOVENSKO A CANNABIS SATIVA - L.
PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ KONOPÍ SETÉHO NA SLOVENSKU

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ KONOPÍ SETÉHO NA SLOVENSKU
KONOPNÉ A JINÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY

KONOPNÉ A JINÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
IZOLAČNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ

IZOLAČNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ
KOKOSOVÉ SÍTĚ, ROHOŽE A VÁLCE

KOKOSOVÉ SÍTĚ, ROHOŽE A VÁLCE
KONOPNÉ POTRAVINY

KONOPNÉ POTRAVINY
BIOSFERA JEZTE ZDRAVĚ BIOPOTRAVINY, PŘÍRODNÍ KOSMETIKA, EKODROGERIE

BIOSFERA JEZTE ZDRAVĚ BIOPOTRAVINY, PŘÍRODNÍ KOSMETIKA, EKODROGERIE
BIOSLUNEČNICE - ZDRAVÁ VÝŽIVA

BIOSLUNEČNICE - ZDRAVÁ VÝŽIVA
CANNADRINK KONOPNÉ NÁPOJE

CANNADRINK KONOPNÉ NÁPOJE
HEMP VALLEY BERR  NOVOPACKÉ PIVO S EXTRAKTEM Z KONOPÍ

HEMP VALLEY BERR NOVOPACKÉ PIVO S EXTRAKTEM Z KONOPÍ
ZDRAVOTNÍ KONOPNÁ KOSMETIKA

ZDRAVOTNÍ KONOPNÁ KOSMETIKA
KONOPNÁ KOSMETIKA CANNADERM

KONOPNÁ KOSMETIKA CANNADERM
INCOR MÉDICA - PŘÍRODNÍ FARMACEUTICKÁ KOSMETIKA

INCOR MÉDICA - PŘÍRODNÍ FARMACEUTICKÁ KOSMETIKA
PRODUKTY Z LÉČIVÉHO KONOPÍ

PRODUKTY Z LÉČIVÉHO KONOPÍ
ZDRAVOTNICKÉ PRODUKTY A POTRAVINY Z KONOPÍ

ZDRAVOTNICKÉ PRODUKTY A POTRAVINY Z KONOPÍ
INTERNETOVÝ OBCHOD S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY

INTERNETOVÝ OBCHOD S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY
VÝROBA PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

VÝROBA PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ
Léčivé bylinky, zázračné rostliny a další dary přírody

Léčivé bylinky, zázračné rostliny a další dary přírody
PŘÍRODNÍ A BYLINNÁ KOSMETIKA, KONOPNÉ PRODUKTY, EKODROGERIE

PŘÍRODNÍ A BYLINNÁ KOSMETIKA, KONOPNÉ PRODUKTY, EKODROGERIE
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A DOPLŇKY STRAVY

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A DOPLŇKY STRAVY
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
PROVAZNICKÉ MUZEUM - DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE

PROVAZNICKÉ MUZEUM - DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE
ORGANIZACE NA OCHRANU PRÁV ZVÍŘAT

ORGANIZACE NA OCHRANU PRÁV ZVÍŘAT
NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT
PROJEKT, KTERÝ UPOZORŇUJE NA UTRPENÍ ZVÍŘAT

PROJEKT, KTERÝ UPOZORŇUJE NA UTRPENÍ ZVÍŘAT
ADOPCE CHRTŮ

ADOPCE CHRTŮ
Karbofuran stále zabíjí">KARBOFURAN ZABÍJÍ! POMOZTE HO ZASTAVIT!

KARBOFURAN ZABÍJÍ! POMOZTE HO ZASTAVIT!
PRACOVNÍ ODĚVY A OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

PRACOVNÍ ODĚVY A OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY
VÝROBCE BRIKETOVACÍCH LISŮ

VÝROBCE BRIKETOVACÍCH LISŮ
STROJE PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ

STROJE PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ
Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy, barvení, tisku a specielních úprav.

Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy, barvení, tisku a specielních úprav.
EVROPSKÁ PRUMYSLOVÁ KONOPÁŘSKÁ ASOCIACE

EVROPSKÁ PRUMYSLOVÁ KONOPÁŘSKÁ ASOCIACE
KLATEX VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ

KLATEX VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ
STAVEBNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ A DALŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKTY

STAVEBNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ A DALŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKTY